تحلیل ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران(مورد مطالعه: سازند آسماری با سن الیگو- میوسن دزفول)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زمین شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله با هدف، شناسایی ریزرخساره ها و محیط رسوبی این سازند با بررسی دقیق مقاطع نازک میکروسکوپی به دست آمده از سه چاه A، B و C در میدان مورد مطالعه است. نتیجه مطالعات مقاطع بر اساس طبقه بندی های ویلسون (1975) و فلوگِل (2004) و باکستون و پِدلی (1989)، منجر به شناسایی 15 ریز رخساره، شامل 13 ریز رخساره کربناته و 2 ریز رخساره غیر کربناته شد که در 7 گروه رمپ خارجی (O)، رمپ میانی (M)، ریف (R)، سد (Br)، لاگون (L)، پهنه جزر و مدی (T) و کانال (Ch) دسته بندی می شوند. بر طبق شواهد به دست آمده از ریزرخساره ها، نبود ریز رخساره‌های توربیدایتی، تبدیل تدریجی رخساره‌ها به هم، عدم وجود ساخت‌های ریفی قابل ملاحظه و نبود آنکوئیدها و پیزوئیدها که خاص محیط شلف کربناته بوده و به ندرت در رمپ‌های کربناته وجود دارند، و همچنین نبود ساخت‌های ریزشی و واریزه‌ها که بیانگر شیب بالای محیط رسوبی در هنگام رسوب‌گذاری هستند، مدل رسوب‌گذاری سازند آسماری در میدان نفتی مورد مطالعه از نوع محیط رمپ کربناته با شیب یکنواخت شامل زیرمحیط‌های رمپ داخلی، رمپ میانی، رمپ خارجی تعیین گردیده است که در مواقع پایین افتادن آب دریا تحت تاثیر رخساره‌های آواری قرار گرفته و رخساره‌های غیر کربناته آواری به حوضه وارد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of micro-losses and sedimentary environment of Asmari Formation in one of the oil reservoirs of southwestern Iran(Case study: Asmari Formation with Oligo-Miocene age of Dezful)

نویسندگان [English]

  • Abdulmutallab haghighat 1
  • aleali mohsen 2
  • Nader Kohansal Qadim Vand 2
  • davood jahani 2
  • zahra malaki 2
1 PhD student, Department of Geology, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member of Geology Department, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to identify the micro-faults and sedimentary environment of this formation by carefully examining the microscopic thin sections obtained from three wells A, B and C in the study field. The results of cross-sectional studies based on the classifications of Wilson (1975) and Flugel (2004) and Baxton and Pedley (1989), led to the identification of 15 micro-facies, including 13 carbonate micro-facies and 2 non-carbonate facies in 7 groups of external ramps. (O), middle ramp (M), reef (R), dam (Br), lagoon (L), tidal zone (T) and channel (Ch). According to the evidence obtained from microfacies, the absence of turbidite microfacies, the gradual conversion of facies to each other, the absence of significant reef structures and the absence of oncoids and piezoids that are specific to the carbonate shelf environment and are rarely present in carbonate ramps. Demolition structures and debris that indicate the high slope of the sedimentary environment during sedimentation, the sedimentation model of Asmari Formation in the studied oil field is a carbonate ramp environment with a uniform slope including inner ramp, middle ramp, external ramp that is determined in case of falling Seawater has been affected by detrital facies and non-carbonate detrital facies have entered the basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asmari Formation
  • diagenesis
  • reservoir qaqlity
  • Dezful Embayment