بررسی تأثیر نگرش های ضدهژمونیک و تعامل گرا در اقلیم کردستان عراق بر نحوه مدیریت بحران های امنیتی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

متغیر اصلی پژوهش حاضر نگرش‌های ضد هژمونیک و تعامل‌گرا است که به طور موردی در اقلیم کردستان عراق بر روی نحوه مدیریت بحران بررسی می‌شود. در راستای بررسی نگرش‌های ضدهژمونیک و تعامل‌گرا در کردستان بر نحوه مدیریت بحران‌های امنیتی، تاثیر نگرش ضدهژمونتیک با شاخص‌های نظم سیاسی کنش‌های ضد چیره‌جویی، نظم امنیتی، نظم اقتصادی، نظم موازنه محورانه و تعامل‌گرا با شاخص‌های همکاری در حوزه‌های ژئوپولیتیکی سیاسی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی و گفتمان صلح بر مدیریت بهینه و مطلوب بحران‌های امنیتی اقلیم کردستان امنیتی با شاخص‌های عدم تکوین دولت و ملت‌سازی و شکاف هویتی، کشمش‌های سرزمینی، امتیازات ایالتی و فروش مستقل نفت دولت در کردستان مورد بررسی قرار گرفت. بحران‌های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل عدم تکوین دولت- ملت‌سازی و شکاف هویتی، کشمش‌های سرزمینی، امتیازات ایالتی و فروش مستقل نفت دولت اقلیم می‌باشد. بر اساس یافته‌های پژوهش دولت اقلیم کردستان با چالش‌های داخلی و خارجی زیادی مواجه است. اما مهم‌ترین چالش داخلی در اقلیم کردستان عراق اختلافات احزاب کردی داخلی می‌باشد. اقلیم کردستان با موانعی همچون اختلافات زیاد داخلی، عدم همراهی کشورهای منطقه و آمریکا، مشکلات زیاد حوزه اقتصادی و مخالفت ترکیه و ایران و کشورهای همسایه مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of anti-hegemonic and interactive attitudes in the Kurdistan region of Iraq on how to manage security crises

نویسندگان [English]

  • hengameh Nasreddin Porgoya 1
  • alireza rezaei 2
  • Abbas Salehi Najafabadi 3
1 PhD student in political science, majoring in political thought, Hamedan branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The main variable of the current research is the anti-hegemonic and interactionist attitudes, which are investigated on a case-by-case basis in the Kurdistan region of Iraq on how to manage the crisis. In line with the investigation of anti-hegemonic and interactionist attitudes in Kurdistan on how to manage security crises, the impact of anti-hegemonic attitude with indicators of political order, anti-dominion actions, security order, economic order, balance-oriented and interactive order with indicators of cooperation in geopolitical fields political, defense, security, cultural and peace discourse on the optimal and desirable management of the security crises of the Kurdistan region, security with the indicators of the lack of development of the state and nation building and the identity gap, territorial disputes, state concessions and the independent sale of government oil in Kurdistan. took the crises examined in the current research include the lack of nation-state formation and identity gap, territorial disputes, state concessions and the independent sale of regional government oil. the results showed that the Kurdistan Regional Government is facing many internal and external challenges. But the most important internal challenge in the Kurdistan Region of Iraq is the internal Kurdish parties' differences. The Kurdistan Region is facing obstacles such as many internal disputes, lack of cooperation between the countries of the region and the United States, many problems in the economic field, and the opposition of Turkey, Iran and neighboring countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anti-hegemonic attitude
  • interactionist Tangeresh
  • Kurdistan
  • crisis management
  • security
اسدی، علی اکبر(1390)، آمریکا و مدیریت اختلافات بغداد– اربیل، پژوهشکده مطالعات کاربردی.
افتخاری، قایم، خجسته­نیا، حسین (1387)، درآمدی بر علم بازتعریفی در نظریه روابط بین­الملل، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره دو.
اینکبری جان جی، (1384)، ابر قدرت هژمونی آمریکا در قرن ۲۱، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: ابرار معاصر.
باقری، حسین، نظام‌لو، علی‌اوسط (1394)، رویکرد سیاسی ترکیه در اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مجله امنیت ملی، شماره 16.
بلیس، جان و استیو اسمیت­(1383)، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین: زمینه تاریخی و نظریه‌ها، ساختارها و فرآیندها (جلد 1)، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمنی، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.
حاتمی، محمدرضا و سانیار، میکائیل­(1396)، همه‌پرسی اقلیم کردستان؛ منابع و تنگناهای تشکیل دولت مستقل، مجله مطالعات راهبردی، شماره 7.
حافظ‌نیا، محمدرضا­(­1385)، تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه، مجله تحقیقات جغرافیایی، شماره 83
حافظ‌نیا، محمدرضا؛ قربان­نژاد،ریباز و احمدی­پور زهرا­(1389)، تحلیل تطبیقی الگوی خودگردانی کردستان عراق با الگوهای خودمختاری و فدرالیسم، مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره 2.
حق­پناه، جعفر­(1378)، اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4.
جلاپور، شیوا، رحیمی، محمد­(1396)، حضور نظامی آمریکا در عراق جدید و تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهش ملل، شماره 19.
جوکار، کیوان و همکاران­(1399)، بررسی وضعیت واگرایی و همگرایی اقلیت­های قومی و مذهبی در کشور (مناطق کردنشین و بلوچ­نشین)، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره چهارم.
خلیلی، محسن و دیگران (1391)، مدلسازیِ ژنوم­های ژئوپولیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق، فصلنامه مطالعات جهان اسلام، دوره یک شماره 3.
روزبه، عبدالله، کیانی، جواد­(1395)، تحولات کردستان عراق و تأثیرات آن بر خاورمیانه، مجله علوم و فنون مرزی، شماره 17.
زارعی، بهادر، رنجبری، کمال­(1395)، تحلیل چالش­های اقلیم کردستان و حکومت مرکزی و تاثیر آن بر آینده کشور، فصلنامه سیاست، شماره 4.
زیبا کلام، صادق، عبدالله پور، محمدرضا­(1390)، ژئوپولیتیک شکننده کردستان عراق، عراملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به رژیم اشغالگر قدس، فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 4.
ذوقی، ایرج­­(1368)، ایران و قدرتهای بزرگ در جنگ جهانی دوم: پژوهشی درباره امپریالیسم، تهران: نشر پاژنگ.
سازمند، بهاره نوری، کریمی و علی حسینپور­(1390 )روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان، تهران: فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، شماره 2.
شوری، محمود­(1382)، هژمونی و ضد هژمونی، فصلنامه راهبرد، شماره بیست و هفتم، بهار.
کیوان حسینی، اصغر­(1389)، نظریه ضدآمریکا گرایی؛ روند تحول از ژورنالیـسم تـا نظریـه علمی با تاکید بر ضد آمریکاگرایی اروپایی، پژوهشنامه علـوم سیاسـی، سـال پـنجم، شـماره سـوم.
مصلی­نژاد، عباس­(1395)، سیاستگذاری انسجام درونی حوزة راهبردی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوازدهم، شماره دوم.
محمدیان، علی و ترابی، قاسم­(1394)، تبیین تاثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 4.
محمدی، حمیدرضا­(1391)، ژئوپولیتیک کردستان عراق، تهران: نشر انتخاب.
موسوی‌زاده، علیرضا و جاودانی‌مقدم، مهدی (1388)، جایگاه استراتژیک کردستان عراق در سیاست خارجی اسرائیل و الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 11.
نصری، قدیر­(1393)، امکان سنجی استقلال کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی، فصلنامه امنیت پژوهشی شماره 42.
یلدیز، کریم­(1391)، کردها در عراق: گذشته، حال و آینده، ترجمه: سیروس فیضی، تهران: توکلی.
Brendan et al, Oleary,(2005), the future of Kurdistan in Ireq, New York, Philadelphia,press
Gunter, M.(1993). A defacto Kurdish state. Third word quarterly. Vol: 14. no:2.
JÜDE, J. (2017). Contesting borders? The formation of Iraqi Kurdistan’s de facto state. International Affairs.
Larzief, M.C.(2002). Kurdistan and Kurd and The Causes of Crisis, Translated by Behzad Khoshhali, [In Persian], Sanandaj: Midia Pub.
Nye, Joseph (1997), Undrestanding International Conflicts, New York: Wesley Longman. - Walt, Stephan (2005), Taming American Power. New York: Cornell University Press
Rogg, I. & Rimscha, H. (2007). “The Kurds as parties to and victims of conflicts in Iraq”. International review of red cross