تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی قفقاز بر روابط بین ایران و ارمنستان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، واحد یادگار امام خمینی(ره)- شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه روابط ایران و ارمنستان در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز پرداخته است. قفقاز، منطقه اتصال اروپا وآسیا و محل تلاقی تمدن‌های بزرگ، یکی از مناطق مهم ژئوپولیتیکی وژئواکونومیکی جهان به شمارمی‌رود. روسیه با نگاه امنیتی درصدد تثبیت موقعیت سیاسی،‌اقتصادی و نظامی گذشته خود در قفقاز است و ایالات متحده نیز با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و راهبری ژئوپولیتیک انرژی به دنبال توسعه نفوذ و منافع خود می باشد. همچنین قفقاز عرصة فعالیت بازیگرانی چون ترکیه، اسرائیل و اتحادیه اروپا است که با اهداف اقتصادی و سیاسی وارد این منطقه شده‌اند. در این میان، عوامل درون منطقه‌ای از جمله معادلات انرژی، بحران‌ها و مناقشات قومی، تحولات سیاسی و اجتماعی کشورهای این حوزه و بی‌ثباتی اقتصادی درگذار به اقتصاد آزاد نیز زمینه‌های مساعدی برای رقابت‌های شدید منطقه‌ای و جهانی فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

geopolitical developments in the Caucasus on the relations between Iran and Armenia

نویسندگان [English]

  • Raymond Torosian 1
  • Ali Asghar esmaeil Pourroshan 2
  • Mahnaz parvzai 2
1 Department of Political Geography, Yadgar Imam Unit, Islamic Azad University, Shahr Ray, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, Imam Khomeini Branch, Shahr-Rey, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present research studies the relations between Iran and Armenia in the geopolitical developments of the Caucasus region. The Caucasus, the connecting region of Europe and Asia and the meeting point of great civilizations, is considered one of the most important geopolitical and geoeconomic regions of the world. From a security point of view, Russia is trying to stabilize its past political, economic and military position in the Caucasus and the United States is also seeking to develop its influence and interests with economic investments and geopolitical energy management. Also, the Caucasus is the arena of activity of actors such as Turkey, Israel and the European Union who have entered this region with economic and political goals. In the meantime, intra-regional factors such as energy equations, crises and ethnic conflicts, political and social developments in the countries of this area and economic instability due to the free economy have also provided favorable grounds for intense regional and global competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geopolitics developments
  • Caucasus
  • Islamic Republic of Iran
  • Armenia
امیر احمدیان ، بهرام،1378، روند تحولات در بحران قره باغ ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، انتشارات وزارت امور خارجه ، شماره 28
ابراهیمی،شهروز و مصطفی محمدی،1390،رقابت روسیه وآمریکا درقفقاز جنوبی،مطالعات اوراسیای مرکزی، سال 4 ،شماره 9
حامد کاظم زاده،۱۳۸۸،ریشه‌ها و ابعاد قوم‌گرایی در قفقاز شمالی و مناقشات بالقوه بعد از درگیری روسیه و گرجستان، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بین‌المللی آسیای مرکزی و قفقاز، تهران: وزارت امور خارجه
 حیدری، جواد، 1383، دیدگاه امنیتی ارمنستان در قفقاز جنوبی ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 46 .
حسن خانی ، محمد و بغیری،علی، 1388 ،رقابت قدرت های بزرگ درآسیای مرکزی و قفقاز : بررسی تطبیقی نقش چین واتحادیه اروپا در منطقه ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 67 .
هنورد، حمید،1381، سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، انتشارات وزارت امور خارجه،تهران.
شر بیانی ،قوام ،1387، امنیت ایران ورویکرد ناتو درآسیای مرکزی و قفقاز، نشردفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 صدیق بطائی اصل، میرابراهیم ،1385، روابط اقتصادی وسیاسی ارمنستان با جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره 56 المللی وزارت امور خارجه
عنایت الله، رضا، ۱۳۷۲، گرجستان، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ۴. تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،
فلاحت پیشه ،حشمت اله ،1380، تحولات امنیتی امریکا در آسیای مرکزی و قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، نشر ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،تهران.
کرمی ،جهانگیر،1388، بازی بزرگ جدید قفقاز و پیامد امنیتی آن بر آیندگان، مجله سیاسی دفاعی ، شماره 2-1
مشفقی فر، ابراهیم ،1383 ، تحولات قفقازجنوبی و نقش قدرتهای منطقه ای وفرامنطقه ای، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 46.
Washington Quarterly, winter 2002, pp221-23
http://fa.wikipedia.org/wiki
Sdigh, Mirebrahim (2006); Political and Economic Ties with the Islamic Republic of Iran Republic of Armenia, Central Asia and Caucasus Studies Quarterly, 15 (56), pp. 121-146.
Sadeghzadeh, Kaweh, (2008); Iran’s Strategy in the South Caucasus, Caucasian Review of International Affairs, 2 (1), pp. 35-41.
Novikova, Gayane (2000); Armenia and the Middle East, Middle East Review of International Affairs, Vol. 4, No. 4, pp. 625-38.
Haydar Senhurt, Ali, İran Ermenisrtan İlişkileri (2013), Ermeni Araştırmaları, 46, 129
Isyar, Omer Goksal (2005), An Analysis of Turkish – American Relations From 1945 to 2004: Initiatives and Reactions In Turkish Foreign Policy, Turkish Journal of International Relations, Vol. 4, No.3, pp. 52-21