انطباق پذیری راهبرد طرح نهضت ملی مسکن با نظام برنامه ریزی محله محور (نمونه موردی: شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

3 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی انسان‌هاست و به عنوان کوچکترین عنصر تشکیل‌ دهنده‌ی سکونتگاه‌ ها تلقی می شود و همچنان به عنوان مهم ترین نیاز جوامع جدید شناخته می شود. تأمین این نیاز همواره برای اقشار آسیب پذیر حیاتی‌تر جلوه می‌کند. مقاله حاضر با هدف انطباق پذیری راهبرد طرح نهضت ملی مسکن با نظام برنامه ریزی محله محوردر شهر سنندج شکل گرفته است. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی بوده و داده‌های تحقیق به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده .نتایج این تحقیق نشان داد : که برای ارائه استراتژی از روش ترکیبی سوآت- ای اچ پی بهره گرفته شد که ابتدا بخش کیفی و سپس بخش کمی سوآت انجام پذیرفت. پس از تعیین عوامل درونی و بیرونی و سپس تدوین استراتژی های 4 گانه بر اساس وزن دهی نسبی(AHP) و وزن دهی مطلق عوامل وزن دهی و سپس استراتژی ها تعیین ارزش شدند و بر اساس مقدار بدست آمده برای هر استراتژی اولویت آن مشخص گردید. استراتژی انتخابی در این تحقیق استراتژی WO می باشد که همان استراتژی انطباقی یا حداقل کردن ضعف ها و حداکثر استفاده از فرصت ها می باشد. استراتژی پیشنهادی اقتصادی محور و بر پایه برنامه ریزی بلندمدت و مستمر می باشد. .با توجه به اندازه واحدهای مسکونی ، یکنواختی الگوهای مورد استفاده در طراحی واحدهای مسکونی، خدمات و... (خصوصا در مجموعه سازی ها) به نظر می رسد خلاء های حاکم بر الگوی مسکن مزبور مورد توجه قرار نگیرد. تامین فضاهای عمومی و خدماتی در این

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptability of the strategy of the national housing movement plan with the neighborhood-based planning system (case example: Sanandaj city)

نویسندگان [English]

  • Farshid Zohori 1
  • Majid Shams 2
  • Abbas MalekHoseini 3
1 PhD student in geography and urban planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
2 Professor of Geography and Urban Planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran.
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Housing is one of the most basic needs of human life and is considered as the smallest component of settlements and is still recognized as the most important need of new societies. Providing this need is always more vital for vulnerable groups. The present article was formed with the aim of adapting the strategy of the national housing movement plan to the neighborhood-oriented planning system in Sanandaj city. The research method is descriptive-analytical and the research data was collected by library and document method and using a questionnaire. The results of this research showed that the combined SWAT-EHP method was used to present the strategy, which first included the qualitative part and Then a quantitative SWAT part was performed. After determining the internal and external factors and then formulating 4 strategies based on relative weighting (AHP) and absolute weighting of the weighting factors and then the strategies were determined, and based on the value obtained for each strategy, its priority was determined. The chosen strategy in this research is the WO strategy, which is the strategy of adaptation or minimizing weaknesses and making the most of opportunities. The proposed strategy is economically oriented and based on long-term and continuous planning. Considering the size of residential units, the uniformity of patterns used in the design of residential units, services, etc. (especially in complex buildings), it seems that the voids governing the said housing pattern are not taken into consideration. Provision of public spaces and services in this

کلیدواژه‌ها [English]

  • housing
  • national housing and Mehr housing
  • national housing action
  • national housing movement
  • neighborhood-based planning and Sanandaj city
داودی سید عبداله، حافظ رضازاده معصومه، کریمیان بستانی مریم. نقش مدیریتی محله‌محور در پایداری اقتصادی- اجتماعی شهر زابل. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی ۱۴۰۰; ۳۷ (۱) :۱۱۰-۱۰۱
زیاری، ک، مهدنژاد، ح، پرهیز، ف، آقاجانی، م (1390). بررسی وضعیت مسکن گروه‌های درآمدی و برآورد مسکن گروه‌های آسیب پذیر (نمونه موردی استان هرمزگان)، فصلنامه نحقیقات جغرافیایی، شماره 3 (پیاپی98)، صص29-55.
شاه پروری، مهدیه ؛ اعتصام، ایرج ؛ نویسنده مسئول : منصوری، بهروز ،(1400)، رویکردی تحلیلی به کیفیت معماری مسکن منطقه 1 تا 3 شهر تهران طی سال های 1357-1397، مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال یازدهم، شماره 13، صص 209-218.
شکری یزدان آباد، شادی،خلیلی، احمد، بهزدافر، مصطفی (1400)، تحلیل عوامل موثر بر تحقق برنامه ریزی محله مبنا (مورد مطالعاتی: محله سنگلج تهران)، فصلنامه مطالعات ساختار و کارکردشهری، دوره 8، شماره 28 - شماره پیاپی 28،صص 113-137.
شیخ زاده، فرزانه، محمدی، محمود،شاهیوندی ،احمد،(1397)، تدوین الگوی برنامه ریزی راهبردی محله محور با تأکید بر رویکرد شهر سالم (مطالعه موردی: محله ساربان شهر بجنورد)، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا و توسعه فضایی شهر،دوره 5،شماره 1، شماره پیاپی 8، صص 93-111.
لطیفی، غلامرضا ،شیردل ،آذر، رضایی، میثم(1400)، محله محوری به عنوان یک واحد تصمیم گیری خرد برای آموزش ارتباطات و مشارکت شهروندان، علوم خبری سال دهم ، شماره 37 .
مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، 1392
منوچهر، احقر،  عباس، ملک حسینی،(1398) ،تحلیلی بر شاخص های برنامه ریزی محله محور در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: محله گلپا شهر همدان)،
واحدی یگانه، فرید و دستواره، فرشته و سجادی، ژیلا،(1395)،رویکرد برنامه ریزی محله محور؛ گامی در جهت دستیابی به پایداری اجتماعی محله،پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
یزدانی، احسان و هاشمی، سید محمود و نعامی، عبدالله،1401،ارائه الگوی کیفی توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد محله محور در کلان شهر تهران.فصلنامه جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، صص 507-527
Robert Collinson J. (2020). El Alto’s Housing and Mobility. Hardenberg: Utrecht University.