ارائه الگوی خط‌مشی‌ های مبتنی بر شواهد در جهت جذب و نگهداشت کارکنان دانشی در صنعت هوانوردی ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به روند جهانی، نگرانی مدیران ارشد اجرایی در مورد جذب و نگهداشت استعدادها و نیروی انسانی حرفه‌ای به‌ منظور رسیدن به رشد مورد نظرشان در حال افزایش است. پژوهش حاضر هدف ارائه الگوی خط‌مشی‌های مبتنی بر شواهد در جهت جذب و نگهداشت کارکنان دانشی در صنعت هوانوردی ایران صورت گرفته. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه28 سوالی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل 11 نفر از اساتید دانشگاه و کارکنان دانشی صنعت هوانوردی کشور می‌باشد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدندو با استفاده از روش تحلیل تم، به بررسی و کدگذاری مصاحبه‌ها پرداخته ‌شد.نتایج تحقیق منجر به طراحی الگوی شکل‌گیری خط‌مشی‌های مبتنی بر شواهد در حوزه جذب و نگهداشت کارکنان حرفه‌ای در چهار سطح شد. سطح اول را قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، قانون استخدام کشوری، و قانون خدمات کشوری شکل دادند. سطح دوم الگو از شواهد برگرفته از بررسی فرایندهای جذب و نگهداشت صنعت هوانوردی کشور، شواهد برگرفته از کارکنان متخصص صنعت هوانوردی ایران، و آفت سازمانی مهاجرت همیشگی متخصصین صنعت هوانوردی از ایران تشکیل گردید. سطح سوم الگو را اقدامات اصلاحی در خط‌مشی‌گذاری‌های جذب و نگهداشت کارکنان صنعت هوانوردی شکل دادند. و نهایتاً سطح چهارم الگو نیز شامل پیامدهای مالی و پیامدهای غیر مالی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of evidence-based policies to attract and retain knowledge workers in Iran's aviation industry

نویسندگان [English]

  • Hessam Ghorbanali 1
  • Morteza Mousa Khani 2
  • Karamollah Daneshfard 3
1 Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

According to the global trend, the concern of senior executives about attracting and maintaining talents and professional human resources in order to achieve their desired growth is increasing. The purpose of this research is to provide a model of evidence-based policies to attract and retain knowledge workers in Iran's aviation industry. This research has a mixed approach (qualitative and quantitative) and the means of collecting information is referring to documents, interviewing experts and a 28-question questionnaire. The statistical population of this research includes 11 university professors and academic staff of the country's aviation industry, which is based on targeted sampling. were selected and the interviews were reviewed and coded using the theme analysis method. The results of the research led to the design of evidence-based policy formation patterns in the field of recruiting and retaining professional employees at four levels. The first level was formed by the Law on Coordinated Salary Payment System, Law on National Employment, and Law on Civil Service. The second level of the model was formed from the evidence taken from the investigation of the recruitment and retention processes of the country's aviation industry, the evidence taken from the expert employees of the Iranian aviation industry, and the organizational problem of the permanent migration of aviation industry experts from Iran. The third level of the model was formed by the corrective measures in the policies of attracting and retaining employees of the aviation industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evidence-based policy making
  • recruitment and retention of academic staff
  • aviation industry
احمدی تنکابنی، مهدی ؛ احمدی، مسعود ؛ شیخ الاسلامی کندلوسی، نادر.(1401). مروری بر مطالعات خط‌ مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط‌ زیست با تأکید بر ضرورت آموزش پایه و همگانی. فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی، نوآوری های مدیریت آموزشی ، شماره 69 ،صص 39- 58.
احمدی، حسن.(1400). طراحی الگوی عوامل موثر بر توسعه و نگهداشت معلمان دوره متوسطه شهر اردبیل. فصلنامه توسعه حرفه‏ ای معلم ، شماره 22 ،صص55- 75.
اکبری، سهند ؛ نرگسیان، عباس ؛ قلی‌پور، آرین.(1402). شناسایی عوامل موثر بر نگهداشت کارکنان نسل Z در بازار سرمایه ( سیستم حقوق و مزایا ). فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی ، شماره 51 ،صص 11-52 .
ایران زاده، سلیمان؛ محمدی اصل، امیر؛ خدایی محمودی، رضا؛ رمضانی، مجتبی. (۱۳۹۷). تبیین مدل بهینه مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل نقاط مرجع استراتژیک در شرکت هواپیمایی آتا، فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی، شماره 3، پیاپی 23، صص 156-145.
ذاکری زفرقندی، امیرحسین؛ سهرابی، آرزو. (۱۳۹۸). شناسایی عوامل حفظ و نگهداشت کارکنان شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، صوفیه- بلغارستان، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
سلیمی، ناهید.(1402). الگوی مفهومی مشارکت بدنۀ اجتماعی زنان در فرایند خط‌مشی‌گذاری حوزۀ زنان و خانواده از منظر گفتمان دینی در ایران.فصلنامه زن در توسعه و سیاست ، شماره 80 ،صص 483- 516.
عباسی، طیبه؛ قلی‌پور، رحمت الله؛ هادی، مهدی. (1397). شناسایی عوامل تسهیل کننده شواهد محور کردن فرایند خط‌مشی گذاری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنمه مدیریت راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 7، شماره 26، صص 84-65.
مرادی، ابراهیم ؛ خیراندیش، مهدی ؛ عطایی، محمد.(1400). طراحی مدل رفتاری کاهش خطای انسانی در مشاغل حساس صنعت هوانوردی ایران. فصلنامه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت ، شماره 43 ،صص 81- 91.
میرزاده اسکوئی، آزاده. (۱۳۹۸). بررسی تاثیر استراتژی های نگهداشت کارکنان بر کیفیت خدمات، پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس.
نرگسیان، عباس ؛ یوسفی راد، منصور.(1401). ایستایی خط مشی های عمومی: فهم رهاشدگی خط مشی های عمومی در بخش خصوصی ایران (حوزه صنایع). فصلنامه حکمرانی و توسعه ، شماره 8 ،صص40 –
نوری، عیسی؛ دانایی، ابوالفضل. (۱۳۹۸). بررسی تاثیر نگهداشت کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان در گروه کارخانجات صنام، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد، تهران، انجمن مدیریت دانش ایران.
واثقی بادی، محمد ؛ بنی اسد دشتابی، صالح.(1401). جایگاه مفهوم تعارض منافع در حکمرانی و خط مشی‌گذاری عمومی. فصلنامه حکمرانی متعالی ، شماره 9 ،صص159 –
Aditya, M., & Amalesh, S. (2020). What drives human resource acquisition and retention in social enterprises? An empirical investigation in the healthcare industry in an emerging market, Journal of Business Research, Volume 107, pp. 76-88.
Mirhosseini, Z., & Koohpeyma Ronizi, Z. (2021). Women’s Perceived Understanding of Issues in the Domain of Family: A Case Study of Women in Fasa, Iran. Strategic Research on Social Problems in Iran, 10(1), pp.71-98. https://doi.org/10.22108/srspi.2021.124148.1586
Kismartini, K., & Pujiyono, B. (2020). Collaborative Management Model Tanjung Lesung Tourism in Pandeglang District, Banten Province, Indonesia. Geo Journal of Tourism and Geosites, 30, 868-874.
Braun, V., & Clarke, V. (2019). Thematic analysis. Handbook of Research Methods in Health Social Sciences. Hoboken, New Jersey: Springer: 843–860.
Jinnatul, Raihan., Mumu, TahaniTahmid., Md. Abul Kalam, Azad. (2020). Job satisfaction and intention to quit: A bibliometric review of work-family conflict and research agenda, Applied Nursing Research, Available online 23 July 2020, 151334.