بررسی تأثیر باور در حفظ و تخریب آثار هنری فرهنگی تاریخی شهر موصل با تکیه بر نظریه جامعه شناسی دینی ماکس وبر

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه نمایش، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران

3 استاد، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

باور و اعتقاد مفاهیمی است بنیادی و نقش اساسی دارند در کنش و سلوک افراد هر جامعه و تأثیر بسزایی در سرنوشت هر امتی دارد. موصل دومین شهر بزرگ عراق مورد حمله تخریبی توسط داعشیان قرار گرفت، موصل در 400 کیلومتری شهر بغداد، قرار گرفته است. رود دجله موصل را به دو نیمه تقسیم می کند. نزدیکی موصل به مرز ترکیه از شمال و با کشور سوریه از غرب، اهمیت این شهر را دو چندان می‌کند. موصل با کمک نیروهای نظامی منطقه‌ای و خارجی، در سال 1393 توسط داعش اشغال شد. شهر بر اثر تخریب، چهره تاریخی اش دگرگون شد. رویکرد متحجر داعش و حمایت وهابیت از این رویداد، نتیجه ویرانی شهر موصل گشت. بر اساس این پژوهش باور و اعتقاد، که شالوده ذهنیت بافت دینی و عرقی است، در فرایند اعمار و تخریب شهر موصل نقش کلیدی و موثری داشته است. این پژوهش با تکیه بر نظریات جامعه شناسی ماکس وبر و با روش کتابخانه‌ای، سایت رایانه‌ای و گزارش‌های خبری و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of belief in the preservation and destruction of historical cultural artworks in Mosul based on Max Weber's theory of religious sociology

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shouli 1
  • Mohammad Aref 2
  • Mohammad Reza Sharifzadeh 3
1 Doctoral student of art research, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Theater Department, Faculty of Arts, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.
3 Professor, Art Research Department, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Belief and conviction are fundamental concepts and play a fundamental role in the behavior of people in every society and have a significant impact on the destiny of every nation. Mosul, the second largest city in Iraq, was attacked by ISIS, Mosul is located 400 kilometers from Baghdad. The Tigris River divides Mosul into two halves. The proximity of Mosul to the Turkish border from the north and Syria from the west doubles the importance of this city. Mosul was occupied by ISIS in 2013 with the help of regional and foreign military forces. As a result of destruction, the city changed its historical face. The petrified approach of ISIS and the support of Wahhabism in this event resulted in the destruction of the city of Mosul. Based on this research, belief, which is the foundation of religious and ethnic mentality, played a key and effective role in the process of building and destroying the city of Mosul. This research was done based on Max Weber's sociological theories and with the library method, computer site and news reports in a descriptive-analytical way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief and belief
  • preservation and destruction
  • historical works of art
  • Mosul
  • Weber
الامین، سیدمحسن. (1391). تاریخچه نقد و بررسی عقائد و اعمال وهابی ها، ترجمه سید ابراهیم علوی. تهران: امیرکبیر.
دیوه چی، سعید(1982). تاریخ موصل،ترجمهاحمدشولی، بغداد: مجتمع چاپ و نشر علمی عراق.
صدری، احمد.(1390). جامعه شناسی روشنفکران ماکس وبر، ترجمه حسن آبنیکی. تهران:کویر.
طقوش،محمدسهیل،(2015). تاریخ سیاسی معاصر عراق، ترجمه احمد شولی، بیروت: دارالنفائس.
وبر، ماکس. (1396). جامعه شناسی دینی، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر ثالث.
وبر، ماکس. (1400). " دین، قدرت، جامعه"، ترجمه احمد تدین. تهران: هرمس.
وردی، علی.(2013)، مطالعاتی در سرشت جامعه عراق، ترجمه احمدشولی، بیروت: دجله و فرات.
انصاری فرد، حسین خواجه سروی، غلام رضا. (1399). گروههای اسلام گرای افراطی و بی ثباتی سیاسی سوریه. بهار1399، شماره 34، صص 99-124.
بخشایش اردستانی، احمد و فاضلی پناه، عطیه. (1394). بررسی مواضع ترکیه در قبال داعش و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران. نهمین همایش مجازی بین الملی تحولات جدید ایران و جهان. تهران:  1394.
حیدری، سید علی. (1394). " نقدو تخریب و غارت میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی سوریه و عراق به دست گروه تروریستی داعش از منظر حقوق بشر دوستانه". فصلنامه روابط فرهنگی، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی. زمستان 1394، صص 93-108. سال اول، شماره دوم.
صلاحی، سهراب.(1396). " تخریب میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل کیفری"، فصلنامه مطالعات حقوق دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره سوم، پاییز 1396، ص6.
فتحی، محمد جواد و زاهد، غفاری هشجین. (1397). مطالعه و نقد جایگاه مفهوم جهاد در مبانی فکری و رفتار سیاسی داعش. سال هشتم، شماره 29، تابستان 1398. ص214.
گلی زواره، غلامرضا. (1394). موصل از دیروز تا امروز، مجله فرهنگ و زیارت، شماره 23، 23، تابستان 1394، صص 119-162.
-مرادی حقیقی، فائزه و مصطفی ملکوتیان. (1398). دو فصلنامه علمی- ترویجی، مطالعات بیداری اسلامی. سال هشتم  شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 1398، ص7.
نظری، علی اشرف و السیمری، عبدالعظیم.(1393). بازخوانی هویت اسلامی در عراق و شام و (داعش). سال هفدهم، شماره 68، زمستان 1393، صص 75-108.
 ابونجم، ماریان. گزارش روایت از مرمت منار مسجد نوری که در قرن گذشته به انجام رسید، ترجمه احمد شولی. 16 اسفند 1393. (https:// www.almersal.com)
-تخریب و نابود کردن- آرامگاه جرجیس نبی و شیث نبی، تخریب کردن مسجد النوریشهر موصل، گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا). 4 مرداد 1393. ( https://irna.ir.71515)
 تخریب آثار فرهنگی و تاریخی شهر موصل و استان نینوا توسط داعش. گزارش خبرگزاری دانشجویان (ایسنا). دوشنبه 18 اسفند1393. ( https://isna.ir.71518)
-Jose L.Groizard, Maria Santana- Gllego the destruction of cultural heritageand international tourism: the case of the Arab countries, Journal of cultural Heritage, September, October 2018, p.p 285-292.