بررسی مسئولیت مدنی اشخاص آلوده کننده محیط زیست

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانش آموخته مقطع فوق لیسانس حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشگاه علوم قضایی

چکیده

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ، آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ آب، ﺧﺎک و ﻫﻮا را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن، ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ، ﻫﻢ آواﯾﯽ در ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ، ﮐﻪ واﺟﺪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾـﺮاد ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در ﺟﻬـﺖ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑﺸﺮی و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﺟﺪی در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﻣـﻮرد ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺎﻃﻊ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد. روﯾـﻪ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﺤـﺎﮐﻢ اﯾـﺮان ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی اﯾﻦ ﻫﻤﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾـﺐ و ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت وارد ﺑـﺮ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾـﮋه ای در ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the civil liability of people who pollute the environment

نویسندگان [English]

  • Davoud Nojavan 1
  • Mohammad Ali Davtalab 2
1 Assistant Professor, Azerbaijan Shahid Madani University,Tabriz, Iran
2 Graduated from the Master's Degree in Real Estate Law, University of Judicial Sciences
چکیده [English]

The imbalance of the environment, due to the industrial destruction of nature, has caused the pollution of resources including water, soil and air. The existence of a common earth among the people of the world has created common interests for humans, which should achieve more coordination in this field every day. One of those coordinations is the coordination on the basis of civil liability caused by causing damages to the environment, which has many theoretical and practical benefits that are good in the existing relationship between the environment and the stability and continuity of human life. It shows and on it We want to examine the civil liability caused by environmental damage from the point of view of jurisprudence and domestic law. The topic of protecting the environment for human benefits and eliminating the destructive effects of industrial activities has become a serious issue in the modern world and has threatened humanity. To deal with this threat, it needs a decisive action by taking appropriate measures. The practical procedure of the courts of Iran is based on the responsibility based on fault, and as it should be, it is not responsible for all this pollution and destruction and compensation for the damage to the environment, so considering the need for special compensation. environmental damage and civil liability arising from it, which It has a special place in the science of law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • pollution
  • civil liability
  • compensation for damages
ﻣﻬﺮ ﻧﯿﺎ، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ(1376)، ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ درﯾﺎﯾﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ارﮐﺎن
اﻣﯿﺮی ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ،ﻋﺒﺪل اﻟﻤﺠﯿﺪ(1378)، ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات،ج 1،ﭼﺎپ اول: ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰا1378
سرتیپ زاده،رحمت الله(1397)، ارکان و شرایط مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت، کنفرانس اندیشه های نوین در مدیریت و حقوق.
حاجی عزیزی، بیژن(1392)، بررسی تطبیقی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی،حقوق تطبیقی، ش. 2
معبودی نیشابوری، رضا؛ حداد خداپرست، مریم(1393)، مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی با توجه به قانون جدید بیمه اجباری،پژوهشنامه بیمه، ش113.
نباتی، مریم؛ احمدزاده، عبدالمطلب(1389)، جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی،پژوهش نامه حقوق اسلامی،ش31.
ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻧﺎﺻﺮ(1380)، ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
داﻧﯿﻞ ﺑﻮﺗﮑﯿﻦ(1381)،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ وﻫﺎب زاده، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺸﻬﺪ، 1381
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﻘﯽ زاده اﻧﺼﺎری(1374)، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﺮان، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ، 1374
ﻣﯿﺮﻋﻈﯿﻢ، ﻗﻮام(1357)، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن(1388)، اﻟﺰاﻣﻬﺎی ﺧﺎرج از ﻗﺮارداد : ﺿﻤﺎن ﻗﻬﺮی ﺟﻠﺪ اول ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﺗﻬﺮان:اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻋﺒﺎﺳﻠﻮ، ﺑﺨﺘﯿﺎر(1390)، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان.
اﻧﺼﺎری،ﻣﻬﺪی(1387)، مسئوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق،ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘـﻮق وﻋﻠـﻮم ﺳﯿﺎﺳـﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،دوره38،ﺷﻤﺎره2.