پیامدهای نگرش هویتی به غرب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه (دوره حزب عدالت و توسعه)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه(دوره حزب عدالت و توسعه) طی دهه‌های اخیر تحت تاثیر نگرش هویتی به غرب بوده است. هویت؛ بعنوان ابزار ساخت سیاست خارجی هر دو کشور، تاثیر بسزایی در شکل‌گیری مفهوم منافع ملی داشته است. تعریف رهبران ایران و ترکیه از غرب، زمینه ساز تعریف منافع ملی بوده است. پرسش اساسی این مقاله، مقایسه پیامدهای نحوه نگرش به غرب در سیاست خارجی ایران و ترکیه است و همچنین سعی شده تا در چارچوب نظریه‌ سازه‌انگاری این مقایسه صورت پذیرد. پیامدهای نگرش هویتی به غرب در موضوعاتی چون تبدیل‌پذیری قدرت گفتمانی به قدرت عینی، استمرار و انقطاع سیاست‌های‌بین‌المللی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلتیک، میزان توسعه‌یافتگی و ارتباط سیاست داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار گرفت. لذا منافع ملی ایران مبتنی بر نگرش هویتی و دستاوردهای ارزش‌محور و منافع ملی ترکیه براساس اولویت‌های اقتصادی شکل گرفته است. لذا منافع ملی ایران مبتنی بر نگرش هویتی و دستاوردهای ارزش‌محور و منافع ملی ترکیه براساس اولویت‌های اقتصادی شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of the identity attitude towards the West in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey (the period of Justice and Development Party)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Vahidi 1
  • Keihan Barzegar 2
  • Davood Kiani 3
1 PhD student of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey (the Justice and Development Party period) has been influenced by the identity attitude towards the West in recent decades. identity; As a tool for making the foreign policy of both countries, it has had a significant impact on the formation of the concept of national interests. The definition of the leaders of Iran and Turkey from the West has been the basis for the definition of national interests. The basic question of this article is the comparison of the consequences of the way of looking at the West in the foreign policy of Iran and Turkey, and it has also been tried to make this comparison within the framework of the constructivist theory. The consequences of the identity attitude towards the West were compared in issues such as the transformation of discourse power into objective power, the continuity and discontinuity of international policies, the exploitation of geopolitical capacities, the level of development and the relationship between domestic and foreign policy. Therefore, Iran's national interests are based on identity and value-based achievements, and Turkey's national interests are based on economic priorities. Therefore, Iran's national interests are based on identity and value-based achievements, and Turkey's national interests are based on economic priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • foreign policy
  • West
  • Islamic Republic of Iran
  • Republic of Turkey
اسمیت استیو ، هدفیلد امیلیا ، دان تیم(1395)"سیاست خارجی نظریه ها، بازیگران و موارد مطالعاتی" (جلد اول) مترجمین: امیرمحمد حاجی یوسفی، محسن محمودی، ایوب کریمی، انتشارات سمت
اعظمی هادی، سلطانی محسن، برادران مطیعی شقایق(1400)"ژئوپولتیک جمهوری ترکیه در دوران رجب طیب اردوغان" انتشارات انجمن ژئوپولتیک ایران
اکتم کرم(1396) "دیروزو امروز یک ملت : ترکیه از 1989 تا امروز"، ترجمه احمد موثقی و شیوا علیزاده، تهران، انتشارات دنیای اقتصاد
برزگر کیهان(1395)"راهبرد دفاعی ایران از منظر آیت الله خامنه ای"مطالعات راهبردی، سال19،شماره4،زمستان1395،صص32-7
برزگر کیهان(1399)"اهداف استراتژیک آمریکا و اروپا در مورد ایران"فصلنامه سیاست خارجی،دوره34،شماره1،خرداد1399،صص55-37
برزگر کیهان(1399)"اهمیت تاریخ و تئوری در پژوهش های روابط بین الملل"سیاست جهانی،دوره9،شماره2،تابستان1399،صص42-7
برزگر کیهان، نقیب زاده احمد، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، غریبی حسین(1401)" پیامدهای خلاء حضور ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا بر سیاست خارجی ج.ا.ایران و عربستان: الگوی همکاری سازنده یا رقابت غرب"پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، سال 12، شماره 35،پائیز 1401، صص155-133
برزگرکیهان، ازغندی‌علیرضا، راوندی بهار(1401)" ارائه الگوی راهبردی سیاست همسایگی برای ج.ا.ایران" فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 52، صص15-1
برزگرکیهان، کیانی‌داود، داودی‌مائده(1402)"قدرت‌یابی طالبان و رویکرد ج.ا.ایران" فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام،شماره 16، سال5، تابستان 1402
برزگر کیهان، دهقانی فیروزآبادی جلال، بیگدلی محمدرضا(1402)"مقایسه رویکرد سه نسل پارادایم واقعگرایی نسبت به نظام بین الملل" فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، دوره 13، شماره 48،صص200-165
برزگر کیهان(1397)"راهبرد سیاست خارجی ایران در توازن قوای منطقه ای"مطالعات راهبردی، سال21،شماره4،زمستان97،صص205-183
برزگر کیهان، قوام عبدالعلی، رستم‌آقایی علیرضا(1401)"رویکرد سازه انگارانه به فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در جغرافیای سیاسی اوراسیا و تاثیر بر منافع ملی ایران" فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای،سال12، ش 2، بهار 1401،صص53-32
تاجیک هادی، روحی مهدی(1400)"نسبت سنجی دیپلماسی ایدئولوژیک محور و منافع ملی در منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"سیاست دفاعی، سال 30، شماره 117، زمستان 1400،صص 249-219
حاجی مینه رحمت(1397)"رویکرد احزاب پارلمانی ترکیه درقبال بحران سوریه، ‌فصلنامه منافع ملی، سال 4، شماره 13، پائیز 1397
حاجی مینه رحمت، استاد ولی محمد(1399)" الگوهای سیاست خارجی ایران و ترکیه در منطقه آمریکای لاتین"فصلنامه تحقیقات سیاس و بین المللی دانشگاه آزاد شهررضا،شماره 43، تابستان 1399
دایی اغلو علی و دیگران(1396) "سیاست خارجی ترکیه ، الگوها و اسناد و تفاسیر (2012-2001)" ‌ویراستار: باسکن اران، ‌ترجمه: ژاله عبدی، انتشارات مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال(1389)" سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران"، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت
دهشیری محمدرضا(1394)" سازه انگاری و منطق تعارض جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی" فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره سی وسوم، زمستان 1394
دهشیری محمدرضا، محمودی کیا محمد(1399) " نسبت عملگرایی و ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران: رویکردی راهبردی یا تاکتیکی؟" فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، دوره نهم، شماره 32، بهار 1399
سریع القلم محممود(1399) " عقلانیت و توسعه یافتگی ایران" انتشارات فرزان،‌ چاپ هجدهم
صادقی شمس الدین(1393)" انقلاب اسلامی و هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" فصلنامه مطالعا انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 38، صص 25-46
قهرمانپور رحمن(1394) "هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه"، انتشارات روزنه ، 1394
قوام عبدالعلی(1395) جزوء سمینار سیاست خارجی تطبیقی دوره دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
قوام عبدالعلی(1384) "روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها"انتشارات سمت.
کوبالکوا وندولکا(1391)"سیاست خارجی در جهان برساخته" مترجمان: مهدی میرمحمدی و علیرضا خسروی، پژوهشکده مطالعات راهبردی
گریفیتس مارتین(1388)"دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان" انتشارات نی، تهران
متقی افشین، گل کرمی عابد، ربیعی حسین(1400)"ژئوپلتیک و سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس"انجمن ژئوپلتیک ایران
مشیرزاده حمیرا(1384)"تحول در نظریه های روابط بین الملل"تهران، انتشارات سمت
ونت الکساندر(1392)"نظریه اجتماعی سیاست بین الملل" ترجمه حمیرا مسیرزاده، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
هالستی کی جی(1380)"مبانی تحلیل سیاست بین الملل" ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.
هاشمی محمد(1380) " حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" ج2، تهران، نشر دادگستر.
Aydintasbas Asli and Shapiro Jeremy(2023)"Erdogan's PostWestern Turkey" Foreign Affairs,Agust11, 2023 ,www.foreignaffirs.com
Cantir Cristian and Kaarbo Juliet (2016)"Unpacking Ego in Role Theory: Vertical and Horizontal Role Contestation and Foreign Policy" in Domestic Role Contestation, Foreign Policy, And International Relations, 2016
Colakoglu selcuk(2019)"The Rise of Eurasianism Foreign Policy:Can Turkey Change its Prowestern Orientation?"www.mei.edu
Fidan Hakan(2023)"Turkish Foreign Policy at the of the Century of Turkiye: Challenges, Vision, Objectives and Transformation" Insight Turkey, Volume25, Number3 Summer2023,pp11-25
Golmohammadi Vali(2019)"The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran: Prospects for Change and Continuity" All Azimuth V8, N1, 2019, 93-102
Hudson M Valerie(2014)"Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory"Rowman and Littlefield,2014.
Jones G Seth and Newlee Danika(2019)"The United States Soft War With Iran"June 11,2019. csis.org
Karimifard Hossein (2018)"Iran's Foreign Policy Approaches Toward International Organizations"Journal of World Sociopolitical Studies,Vol 2,No1,January 2018
Kanani Farshid, Jorfi Abdolamir(2014)'Comparsion of Nation's Rights in Constitution of Iran and Turkey"Walia Journal 30(s1)142146.www.waliaj.com
Kosebalaban Hasan(2011) "Turkish Foreign Policy Islam, Nationalism, and Globalization" Palgrave
Kutlay Mustafa and Onis Ziya(2021)"Understanding Oscillations in Turkish Foreign Policy: Pathways to Unusual Middle Power Activism" Third World Quarterly, Volume42, Issue 12, pp.3051-3069
Liu Qiang and Turner David(2018)"Identity and National Identity" Educational Philosophy and Theory, 2018, vol 50, no 121, pp 1080-1088
Liz Nasnga(2018)Turkeys Growing Soft Power in Africa,11.05.2018, dailysabah.com
Mcclory Jonathan (2019)the soft power 30, a global ranking of soft power 2019,USC center on Public Diplomacy, 2019, p110 – 115
Neack Laura(2019)"Studing Foreign Policy Comparative ly:Cases and Analysis"Rowman and Littlefield,Foueth Edition,2019
Oguzlu Tarik(2020)"Turkeish Foreign Policy in a Changing World Order"All Azimuth, v9,no1,2020,127-139
Öniş Ziya and Kutlay Mustafa(2021)" Turkish foreign policy in a post-western order: strategic autonomy or new forms of dependence?" International Affairs 97: 4 (2021) 1085–1104; doi: 10.1093/ia/iiab094
Pifferospohr Alexander,Dasilva Andre Luiz(2017)"Foreign Policy's Role in Promoting Development The Brazilian and Turkish Cases"Contexto International ,Vol39,No1,Riode Janiro Jan/Apr2017.www.doi.org
Robinson Kali(2023)"Turkey's Growing Foreign Policy Ambitions"Council Foreign Relations,July 11,2023,www.cfr.org
Rosenau James(2006)" The Study of World Politics Volume 1: theoretical and methodological challenges, First published 2006- Routledge
Srinivasan Krishnam, Mayall James,Pulipaka Sanjay(2019)"Values in Foreign Policy" Rowman and Littlefeld International, New York.
Seufert Gunter(2018)"Turkey's Shift to Executive Presidentialism:How to Save EU-Tuekish Relations"Sudost Europa Mitteilungen,Analysen,03/2018
Tank Pinar(2021)"Between Human and State Security: Turkey's Syria Policy under the justice and Development Party(AKP)"Italian Journal of International Affairs,Volume56,Issue 4,pp84-100
Ulusoy Hasan(2023)"100 Years of Cntinuity in Turkeish Foreign Policy:A Constructivist Perspective"Perceptions,volumeXXVIIImNumber 1,pp2.10
Wastnidge Edward(2019)" Transnational Identity Claims, Roles and Strategic Foreign Policy Naratives in The  Middle East" Global Discourse,9(4),pp 605-625
Wendt, Alexander(1999)"Social Theory of International Politics"Cambridge: Cambridge University Press.
Zachariades Alexandros(2018)"Identity and Turkish Foreign Policy in AK Parti Era"E-International Relations ,Mar 2018, ISSN-2053-8626
Zehfuss, Maja, (2001)" Constructivism and Identity: A Dangerous Liaison" First Published September 1, 2001, doi.org.
tasnimnews.com
en.m.wikipedia.org
blogofbburak.BlogActive.eu
amp.dw.com
scfr.ir
eco.world.com
heritage.org