طراحی الگوی اقناع مخاطب در سازمانهای رسانه ای با رویکرد تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم ارتباطات و کسب و کار، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

اقناع فرایندی است که باتوسل به تعقل و احساس در قالب مهارت های کلامی،غیرکلامی ورسانه ای،ذهنیت افراد را غالبا جهت تغییر رفتارو وادارکردن آنها به عمل معینی تحت تاثیر قرار می دهد. به بیان دیگر کوشش آگاهانه یک فرد یا سازمان برای تغییر نگرش، باور وارزش ها یا دیدگاه های فرد یاگروهی دیگر را اقناع می گویند. به طور کلی اقناع، هدف اساسی و غایی همه رفتارهای ارتباطی است. این پژوهش از لحاظ نتیجه جزء پژوهش های توسعه ای قلمداد می گردد زیرا از طریق طراحی مدل به دنبال تبیین مدل اقناع مخاطب در سازمان های رسانه ای می باشد. از لحاظ هدف انجام، این پژوهش جزء تحقیقات اکتشافی است. روش شناسی این پژوهش از نوع کیفی است که غالبا از داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون استفاده می شود. نتایج حاصل از تحلیل کلام سعدی نشان می دهد که تحلیل سبکهای اقناع مخاطب در گلستان سعدی که با هدف بررسی مضامین اقناع و تغییر نگرش مخاطب انجام گرفته ، پس از استخراج جملات متن و جملات خلاصه شده، مضامین فرعی را در قالب مضامین اصلی دسته بندی گردیده و از مضامین حاضر درنهایت مدل اقناع مخاطب مبتنی بر 19 مولفه اقناعی مبتنی بر کلام سعی بدست آمده است. در مدل حاضر شناخت مخاطب رسانه ای و چگونگی متقاعد سازی ادراک و شناخت آن، از طریق رسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the audience persuasion model in media organizations with thematic analysis approach

نویسندگان [English]

  • Hossein Bagh Sheikhi 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • Asghar Daadbeh 3
1 PhD student in media management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Communication and Business Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Professor of the Department of Persian Language and Literature, School of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Persuasion is a process that influences the mentality of people by resorting to reasoning and feeling in the form of verbal, non-verbal and media skills, often to change their behavior and force them to take a certain action. In other words, the conscious effort of a person or organization to change the attitude, belief, values or views of another person or group is called persuasion. In general, persuasion is the basic and ultimate goal of all communication behaviors. In terms of results, this research is considered part of developmental research because it seeks to explain the audience persuasion model in media organizations through the design of the model. In terms of its purpose, this research is an exploratory research. The methodology of this research is of a qualitative type, which often uses qualitative data using thematic analysis method. The results of the analysis of Saadi's speech show that the analysis of audience persuasion styles in Golestan Saadi, which was carried out with the aim of investigating the themes of persuasion and changing the audience's attitude, after extracting the text sentences and summarized sentences, sub-themes were categorized in the form of main themes. And from the present themes, finally, the audience persuasion model based on 19 persuasive components based on the words of effort has been obtained. In the present model, the recognition of the media audience and how to persuade its perception and recognition through the media have been discussed and investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methods of persuasion
  • audience
  • Saadi'
  • s speech
  • attitude change
  • media
حکیم­آرا، محمدعلی (1384)، ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ، چاپ اول، انتشارات سمت.
ساروخانی، باقر (1383)، اقناع، غایت ارتباطات، نامه علوم اجتاعی، شماره 23: 115-93)
فرهنگی، علی­اکبر (1389)، مدیریت راهبردی سازمان رسانه­ای از تئوری تا عمل؛ انتشارات دانژه.
وردی­نژاد، فریدون (1388)، تئوری­های ارتباطات اقناعی، وب­سایت شخصی.
تن الکسیس. (1388). نظریه­ها و پژوهش­های ارتباط­جمعی، ترجمه : نعیم بدیعی، تهران: همشهری.
حسینی پاکدهی، علی. (1381). مبانی اقناع و تبلیغ، تهران.
سون ویندال ودیگران(1387).کاربرد نظریه­های ارتباطات، ترجمه علیرضادهقان، چاپ دوم،تهران،نشرجامعه شناسان
کیا، علی­اصغر؛ سعیدی، رحمان. (1383). مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع، تهران، مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
متولی، کاظم. (1384). افکار عمومی و شیوه­های اقناع، تهران، انتشارات بهجت.
کرباسیان، قاسم. (1397). سواد رسانه­ای، نشرثانیه
حبیبی، امید. (1392). مردم و سواد رسانه­ای، همشهری، 17 آبان، شماره 3219.
صدیق، بنای، هلن. (1385). زندگی ما در گروه رسانه، همشهری آنلاین.
نصیری، بهاره. (1384). مخاطبان و سواد رسانه­ای، همشهری، 14 خرداد ماه ،شماره 3707.
بینگلر، اتولر. رستمی، علی.(1390). ارتباطات اقناعی .تهران: نشر مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه‌های صداوسیما.
حسینی، حسین .)1389. ارتباط اقناعی از آموزه‌های عملی تا یافته‌های علمی. تهران: نشر گپ.
م‍ی‍ل‍ر، ج‍رال‍د‌. ذک‍اوت‍ی‌‌ق‍راگ‍زلو، ع‍ل‍ی.(1389). ارت‍ب‍اط ک‍لام‍ی‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ان‌). تهران: نشر سروش.
زرین‌کوب، عبدالحسین.(1393). با کاروان حله. تهران: آریا.
صیاد کوه، اکبر؛ ظهیر امامی، پریسا(1389).بررسی عنصر شخصیت درحکایت‌های سعدی. شیراز: بوستان ادب؛ج2
میر سعید قاضی، علی.(1390). تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات. تهران: نشر ثانیه.
قبادی، حسینعلی؛ صادقی، مریم. تبیین منطق گفتگو از نظر سعدی. (1386). پژوهشنامة ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاددهاقان. شماره 6
ک‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر؛ س‍ع‍ی‍دی‌، رح‍م‍ان‌.(1385). مب‍ان‍ی‌ ارت‍ب‍اط، ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ و اق‍ن‍اع‌. تهران: نشر موسسة اطلاعاتی روزنامة ایران.
صنعتی، محمد.(1393). تحلیلهای روانشناختی در هنر و ادبیات. تهران: نشر مرکز.
ساروخانی، باقر.(1394). جامعه‌شناسی ارتباطات.تهران: نشر اطلاعات.
ترابی، علی‌اکبر.(1390). جامعه‌شناسی تبلیغات. تبریز: نشر فروزش.
رضایی،محمد(1375).جایگاه وروش‌ها وعناصر اساسی تبلیغ. تهران:مرکز تحقیقات ومطالعات برنامه‌ای صدا و سیما
زرین‌کوب، عبدالحسین.(1394). حدیث خوش سعدی. تهران: نشرسخن.
هخامنشی، کیخسرو.(1383). حکمت سعدی. تهران: امیرکبیر.
شاه‌حسینی، ناصرالدین. رستگار فسایی، منصور.(1383). حکمت عملی ازنظر سعدی. تهران: امیرکبیر.
حالی الطاف، حسین. سید نصرالله، سروش (1376). حیات سعدی. تهران: نشر دانش.
مک کو یل، دنیل. ترجمة اجلالی، پرویز.(1387). درآمدی بر نظریه‌ی ارتباط جمعی. تهران: مرکزمطالعات رسانه.
دشتی، علی.(1394). در قلمرو سعدی. تهران:. نشر اساطیر.
زنجانی، عمید.(1379). ذکر جمیل سعدی (جلد دوم). تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
ریچاردز، بری. پاینده، حسین.(1392). روانکاوی فرهنگ عامیانه. تهران: طرح نو.
ارونسون، الیوت. ترجمة حسین شکرکن.(1389). روانشناسی اجتماعی. تهران: نشر رشد.
ازکمپ، استوارت. ترجمة فرهاد ماهر.(1390). روانشناسی اجتماعی کاربردی. مشهد: نشر آستان قدس رضوی.
یاوری، حورا.(1392). روانکاوی و ادبیات. تهران: نشر تاریخ ایران.
تولان، مایکل. ترجمة سیده فاطمه علوی. (1391). روایت شناسی: درآمدی زبان‌شناختی-انتقادی. تهران: نشر سمت.
دبیر مقدم، محمد.(1389). زبان‌شناسی نوین: دستاوردها وافق ها .تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
احمدی، بابک.(1395). ساختاروتاویل متن .تهران: نشر مرکز.
حسنلی، کاووس.(1384). سعدی آتش‌زبان (مجموعه مقالات). شیراز: نشر هفت اورنگ.
شفیعی کدکنی، محمد­رضا.(1375). صور خیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.
حسنلی، کاووس.(1385). فرهنگ سعدی پژوهی. شیراز: نشر بنیاد فارس شناسی و مرکز سعدی شناسی.
یارمحمدی، لطف‌الله.(1388). گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی. تهران: نشر هرمس.
تصحیح فروغی، محمدعلی.(1395). گلستان سعدی. تهران: نشر ققنوس.
تعلیقات و توضیح: یوسفی، غلامحسین.(1394). گلستان شیخ مصلح الدین سعدی. تهران: نشر خوارزمی.
حسینی پاکدهی، علی.(1390). مبانی اقناع و تبلیغ. تهران: نشر آن.
صیادکوه، اکبر.(1386). مقدمه‌ای بر نقد زیبایی‌شناسی سعدی. تهران: روزگار.
سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز. ترجمة علیرضا دهقان.(1393). نظریه‌های ارتباطات جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه
مک کوایل، دنیس (1391)، مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
خدایاری فرد، محمد و پرن،اکرم (1392)، ارزیابی و آزمونگری روانشناختی ، تهران: دانشگاه تهران
پروری، محمد(1394)، زبان و رسانه، تهران، انتشارات تحقیق و توسعه صدا
محمدپور، احمد (1392)، روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 1 ،تهران: جامعه شناسان.
شیخ زاده،محمد؛ فقیهی، ابوالحسن؛ تسلیم،محمدسعید(1390)،«تحلیل مضمون وشبکه مضامین:روشی ساده وکارآمد برای تبیین الگوهای موجود دردادههای کیفی»، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10،صص198 -151
Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Kingdom: AltaMira Press.
Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic networks: An analytic tool for qualitative research”, Qualitative Research, 1, 385-405.