اقتصاد سلامت گیاهان دارویی منطقه چهارمحال و بختیاری(مطالعه موردی: بررسی گیاه بومادران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

کاربرد روز افزون گیاهان در استفاده از داروهای شیمیایی و استفاده خام آنها در مباحث درمانهای سنتی بعلاوه تأکید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی و ...، باعث شده است که تقاضای گیاهان دارویی در سطح جهان به شدت افزایش یافته و موجب این شود تا کشورهای مختلف جهان نسبت به سرمایه گذاری، برنامه ریزی کشت و تولید انبوه گیاهان دارویی در سطوح صنعتی و استفاده از آن در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی اقدام کنند و همین عامل، امکان تأمین گیاهان دارویی به صورت طبیعی را، غیر ممکن ساخته است، بنابراین بسیاری از این گیاهان می بایست در مزارع بزرگ کشت شده که، زمینه ساز بهره گیری از این گیاهان را در سطح خرد و کلان، فراهم آورد و همین امر، تحقیق حاضر را به ارزیابی اقتصادی هزینه فایده و بررسی سودآوری کشت این گیاه دارویی در منطقه چهارمحال و بختیاری واداشت. نتایج حاصل از تحقیق که برای تولید گیاه دارویی بومادران در زمینی به مساحت یک هکتار در طی 5 سال گل دهی و با نرخ سپرده 18 درصد صورت گرفته، نشان می دهد که ارزش حال درآمد خالص فعالیت 54 میلیارد ریال می باشد. شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه 3.36 برآورد شده، همچنین ارزش حال درآمد خالص فعالیت 77 میلیارد ریال و شاخص نسبت فایده به هزینه 3.5 واحد محاسبه گردید. بنابراین با توجه به شاخص سودآوری مثبت ارزش حال خالص و نسبت فایده به هزینه بزرگتر از واحد انجام این کسب و کار اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health economics of medicinal plants in Chaharmahal and Bakhtiari region (case study: investigation of yarrow plant )

نویسندگان [English]

  • samira motaghi 1
  • homayoon chegeni 2
  • mostafa ali naghi zade 2
1 Department of Economics, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing use of plants in the use of chemical drugs and their raw use in traditional treatment topics has caused the demand for medicinal plants to increase drastically in the world and has caused different countries in the world to invest, plan cultivation and production. A lot of medicinal plants act and this factor has made it impossible to supply medicinal plants naturally. Therefore, many of these plants must be cultivated in large fields. Among these medicinal plants is the yarrow plant, whose economic cultivation has helped to improve the agricultural economy of different regions, and with its medicinal use, it grows the health economy of the regions and leads to the creation of employment and reduction of unemployment and economic growth in becomes the national level, and this made the present research to evaluate the economic cost benefit and examine the profitability of the cultivation of this medicinal plant in Chaharmahal and Bakhtiari region. The results of the research show that: Secondly, the present value of the net income of the activity is 54 billion Rials. The profitability index of the benefit-cost ratio was estimated at 3.36, the present value of the net income of the activity was 77 billion Rials and the benefit-cost ratio index was calculated at 3.5 units. Therefore, according to the positive profitability index of the net present value and the benefit-cost ratio greater than one in different interest rates, doing this business is economical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plants
  • Chaharmahal and Bakhtiari region
  • cost-benefit
  • profitability
Ahmadi, K., Ebadzadeh, H.R, Hossainpour, H., Abdshah, H., Kazemian, A. and Rafiei, M. 2019. Agricultural statistics of 2018-2017. Volume 3, Horticulture, Information and Communication Technology Center, Deputy pf Planning and Economics, Ministry of Jihad-e- Agriculture.(In Persian)
Asadi, H. 2004. Economic comparison of Silage of Corn of planting. Pajouhesh and Sazandegi, 63: 36-30. .(In Persian)
Azarkish,P.,Doosti Irani, A., Hosseini, A. H. and Mohammadi, R. 2014. Medicinal plants capacities and sustainable capital for Iran’s economic progress. Fourth Iranian eslamic model of progress conference, Iran’s progress, Past, Present and Future, Tehran. .(In Persian)
Bauer R, Khan IA, Wanger H.1988. TLC and HPLC analysis of Echinacea pallida and Echinacea angustifolia roots. Planta Medica; 54: 426-30.
Bernath,J.1993. Wild Growing and Cultivated Medicinal Plants.Mezo.Publ., Budapest.
Binns, S.; Livesey, J.; Arnason, J.; Baum, B.2002. Phytochemical variation in Echina-cea from roots and flower heads of wild and cultivated populations. J. Agric. Food Chem:50, 3673-3687.
Bown,D.1996. Encyclopedia of Herbs and Their Uses. Dorling Kindersley Ltd.Publ., London.
Bruneton, J. 1995. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. Lavoisier. Publ. Paris.
Chen, C. L.; Zhang, S. C.; Sung, J. M.2008. Biomass and caffeoyl phenols production of Echinacea purpurea grown in Taiwan. Expl. Agric: 44, 497-507.
Cordell, G. A.; Colvard, M. D.2012. Natural products and traditional medicine: Turn-ing on a paradigm. J. Nat. Prod: 75, 514-525.
Gray, D. E.; Pallardy, S. G.; Garrett, H. E.; Rottinghaus, G. E.2002. Acute drought stress and plant age effects on alkamides and phenolic acid content in purple coneflower roots. Planta Med: 69, 50-55.
Harley, A. L.2008. Natural Products in Drug Discovery. Drug. Discov. Today: 13, 894-901.
Hashemi M. and Soudy S.2007. Study the effect ofpurple coneflower (Echinacea purpurea) extract intardiness plethora and reproductive response of lienin mouse. Cell J: 4, 254-261. (In Persian).
Hu. C, Kitts D.D.2000. Studies on the antioxidant activity of Echinacea root extract. J Agric Food Chem : 48: 1466.
Kreft, S.2005. Cichoric acid content and biomass production of Echinacea purpurea plants cultivated in Slovenia. Pharm. Biol:43, 662-665.
McGregor, R. L.1968. The Taxonomy of the Genus Echinacea(Compositae) The Univ. Kansas Sci. Bul.:43, 113-142
Stanisavijevic, I., S. Stojicevic, D. Velickovic,V. Veljkovic and M. Lazic.2009. Antioxidant and antimicrobial activities of Echinacea (Echinacea purpurea L.) extracts obtained by classical and ultrasound extraction. Biotechnology and Bioengineering. 17(3): 478-483.
Ebrahimi Varkiyani, A. 2008. Report of the strategic plan of medicinal plants. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ministry of Jihad Agriculture, Tehran. .(In Persian)
Kashefi Bonab, A. R. 2010. The comparative economic advantage cultivation and trade of Medicinal plants in Iran and it’s value in world markets. Business Reviews, No.44. .(In Persian)
Khordvizadeh,M. and Mohammadi, S. 2017. Determining the relative advantage and structure of the global export market for medicinal plants: A case study of Razianeh, Badian, Anison and Corinthian. Agricultural Economics Researches, Volume 9, Issue2.
Hajimirrahimi,S.D.2015. Extension, education and agricultural entrepreneurship. Publication of Agricultural Education and Beh Afarin, Karaj. .(In Persian)
Hajimirrahimi, S. D. 2013. Investigation of socio-economic factors affecting the development of the medicinal plants industry in Markazi province. Research Project of Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ministry of Jihad Agriculture, Tehran. .(In Persian)
Hajimirrahimi,S.D., and Amoei, M. A. 2017. Extension the cultivation of Jujube. Publications of Asrar Elm, Headquarters of the science and technology development and Iranian medicinal plants and medicine. Vice president for science and technology, Tehran. .(In Persian)