جهان نگری و قهرمان مسأله دار در رمان«الثلج یأتی من النافذة» از منظر ساختارگرایی لوسین گلدمن و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه زبان و ادبیات عربی، واحد آبادان، دانشگاه آزاداسلامی، آبادان، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

چکیده

این مفهوم، قهرمان مسئله‌دار نخستین بار در سده ی بیستم توسط گئورگ لوکاچ منتقد مجارستانی مطرح و با لوسین گلدمن منتقد رومانیایی به شیوه ای کاربردی قوام یافت. از نظر این دو نظریه پرداز، تقابل ساختار ادبی و اجتماعی، ادبیات را ابزار پاسخگویی به مسائل اجتماعی ساخته است. نویسنده رمان ها‌ی ‌رئالیسی، قهرمان خود را از محیط دلخواه خویش بر می گزیند و نماینده ی همنوعان جامعه ی محل زندگی خود می کند. «قهرمان مسئله دار» در پی ارزش های کیفی و اصیل انسانی در دنیایی تباه برآمده و با انتقاد از جامعه به حاشیه رانده می شود. هدف مقاله حاضر که بر روش توصیفی تحلیلی استوار است بیان جهان نگری «قهرمان مسئله دار» در رمان «الثلج یأتی من النافذة» اثر حنا مینة و عوامل مؤثر در آفرینش این نوع قهرمان است؛ از آنجا که پرداختن به داستان از بُعد جامعه شناختی و با رویکرد تبیین مسائلی همچون «قهرمان مسئله» دار یکی از انواع نقد بینارشته ای تلقی می شود، پژوهش در آثار حنا مینة را که تاکنون از این منظر مورد واکاوی قرار نگرفته است، ضروری می سازد. دستاورد این مقاله حاکی از آن است که فیّاض ، با شـاخـصـه هایی مانند تلاش برای اصلاح مفاسد اجتماعی‌، احیای ارزش های راستین به عنوان یک «قهرمان مسئله دار» به طرز بارزی جلوه گری می کند. سعی «قهرمان مسئله دار» برای احـیـای ارزش هـای تباه شده ی جامعه چون ایستادگی در برابر توطئه های دشمنان بی نتیجه می ماند، و با قرار گرفتن در حاشیه جامعه محکوم به شکست می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Worldview and the Problematic Hero in the Novel "Al-Talj Yaati Man Al-Dinza" from the Perspective of Lucien Goldman's Structuralism and the explanation of its geopolitical dimensions

نویسندگان [English]

  • Ali Sharafi 1
  • Sadegh Ebrahimi Kavari 2
  • Rahime Cholanian 2
1 PhD student, Arabic Language and Literature Department, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Assistant Professor Department of Arabic Language and Literature, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

This concept, the problematic hero, was first proposed in the 20th century by the Hungarian critic Georg Lukács and confirmed in a practical way by the Romanian critic Lucien Goldman. According to these two theorists, the contrast between literary and social structure has made literature a means of responding to social issues. The author of realist novels chooses his hero from his favorite environment and makes him a representative of the fellows of the society where he lives. The "problematic hero" in pursuit of qualitative and authentic human values in a ruined world and is marginalized by criticism of the society. The purpose of this article, which is based on the descriptive-analytical method, is to express the worldview of the "problematic hero" in the novel "Al-Thalj Yaati Man Al-Dinza" by Hana Mina and the effective factors in the creation of this type of hero; Since dealing with the story from a sociological perspective and with the approach of explaining issues such as the "problem hero" is considered one of the types of interdisciplinary criticism, it becomes necessary to research the works of Hana Mina, which has not been studied from this point of view. make The achievement of this article indicates that Fayyaz, with such characteristics as trying to correct social corruptions, reviving the true values, is clearly manifested as a "problematic hero". The "problematic hero"'s attempt to revive the society's ruined values, such as standing against the enemies' conspiracies, remains fruitless, and he is doomed to failure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hanna Minah
  • Al-Thalj Yaati Men Al-nafezah
  • Developmental structuralism
  • Lucien Goldman'
  • s
  • problematic hero
اباذری، یوسف(1389ش)، خرد جامعه شناسی، تهران: طرح نو.
الباردی، محمد(1993م)، حنّا مینة روائی الکفاح والفرح؛ چاپ اول، لبنان: دار الآداب.
پرهام، سیروس(1360ش)، واقع گرا و ضد واقع گرا در ادبیات، مؤسسه انتشارات، آگاه.
ریاض وتار، محمد(1999م)، شخصیة المثقف فی الروایة العربیة السوریة؛ دمشق: اتّحاد الکتاب العرب.
زافا، میشل(1386ش)، جامعه شناسی ادبیات داستانی، ترجمه: نسرین پروینی، تهران: نشر سخن.
فتال، هند ورفیق سکری(1988م)، تاریخ المجتمع العربی الحدیث والمعاصر؛ چاپ اول، جروس برس.
گلدمن، لوسین (1377ش)، درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات، مترجم: محمد جعفر پوینده، تهران: نقش جهان.
...................... (1381ش)، پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی، مترجم: محمد جعفر پوینده، جامعه، فرهنگ، ادبیات: لوسین گلدمن، تهران: چشمه.
......................(1371ش)، جامعه شناسی ادبیات، دفاع از جامعه شناسی رمان، مترجم: محمد جعفر پوینده، تهران: نشر هوش و ابتکار.
لوکاچ، گئورگ (1380ش)، نظریه رمان، مترجم: حسن مرتضوی، تهران: قصه.
لوکاس، جورج بلانچار(1379ش)، نویسنده، نقد و فرهنگ، مترجم: اکبر معصوم بیگی، تهران: دیگر.
مینة، حنّا(1997م)، الثلج یأتی من النافذة؛ چاپ دوم، بیروت: دار الآداب.
النابلسی، شاکر(1992م)، مباهج الحریة فی الروایة العربیّة، چاپ اول، المؤسسة العربیّة للدراسات والنشر.
ایزانلو، امید وحسن عبداللهی(1392ش)، «واقع گراییدر داستان های (مدیر مدرسه) آل احمد و(زقاق المدق) نجیب محفوظ»، مجله زبان و ادبیات عربی، شماره هفتم، صص23-43. 
پرستش، شهرام(1383ش)، «نظریه رمان جورج لوکاچ»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 78،صص1-4.
غلدمن، لوسیان (1987م)، «مدخل إلى قضایا علم اجتماع الروایة«، تعریب: محمد معتصم، المراجعة: محمد البکری، دراسات عیون المقالات، شماره6-7، صص65-81..
محمودی، اعظم(1400ش)، «پست مدرنیسم ایدئولوژیک از منظر نقد جامعه شناختی(بررسی موردی: قصیده فضیحة الثعلب اثر ابراهیم نصرالله)»، مجله زبان و ادبیات عربی، دوره سیزدهم، شماره 2، پیاپی (25)، صص45-62.
ناظمیان، رضا و سمیّه لطیفی(1392ش)، «واکاوی سیاست در رمان های سوریه با تکیه بر رمان«الثلج یأتی من النافذة» اثر حنّا مینة»، فصلنامه لسان المبین، سال پنجم، دوره جدید، شماره سیزدهم،صص96-110.
Abazari, Yousef (2010), Sociological Wisdom, Tehran: tarhe no.
Al-Bardi, Mohammad (1993), Hanna Mina, Narrative of Al-Kafah  va al-Farah; First edition, Lebanon: Dar al-Adab.
Parham, Sirus (1981), Realist and Anti-Realist in Literature, Publishing Institute, Agah.
Riyaz Watar, Muhammad (1999), shakhsiyah  al-Maqqaf fi al-Rawaiya al-Arabiya al-Syria; Damascus: Ittahad al-Katab al-Arab.
Zafa, Michel (2007), Sociology of Fiction, translated by Nasrin Parvini, Tehran: Sokhan Publishing.
Fetal, Hend and Rafiq Sukari (1988), History of the Arabic Society of Hadith and Modernity; First edition, Geros Bers.
Goldman, Lucien (1998), An Introduction to the Sociology of Literature, Translator: Mohammad Jafar Poyandeh, Tehran: naghshe jahan.
Goldman, Lucien .(2002), The Relationship between Literary Creation and Social Life, Translator: Mohammad Jafar Poyandeh, Society, Culture, Literature: Lucien Goldman, Tehran: cheshmeh.
Goldman, Lucien. (1991), Sociology of Literature, Defense of the Sociology of the Novel, Translator: Mohammad Jafar Poyandeh, Tehran:hoosh and ebtekar Publication.
Lukcs, Georg (2001), Novel Theory, Translator: Hassan Mortazavi, Tehran: ghesseh.
Lucas, George Blanchard (2000), Author, Criticism and Culture, Translator: Akbar Masoom Beigi, Tehran: digar.
Minah, Hanna (1977), Izja Yaati Man Al-Danaza; Second edition, Beirut: Dar al-Adab.
Al-Nabulsi, Shaker (1992), Mubahej al-Huriyah fi Al-Rawaiya al-Arabiya, 1st edition, Al-Arabiya Foundation for Studies and Publishing.
Izanloo, Omid and Hassan Abdollahi (2013), "Realism in the stories of (school principal) Al-Ahmad and (Zakaq al-Muddaq) Najib Mahfouz", Journal of Arabic Language and Literature, No. 7, pp. 23-43.
parastesh, Shahram (2004), "George Lukacs's novel theory", Book of the Month of Social Sciences, No. 78, pp. 1-4.
Goldman, Lucien (1987), "Introduction to the Cases of the Science of the Narrative Society", Definition: Mohammad Mutasim, Reference: Mohammad Al-Bakri, Studies in the Eyes of Articles, No. 6-7, pp. 65-81.
Mahmoudi, Azam (1400), "Ideological Postmodernism from the Perspective of Sociological Criticism (Case Study: The Ode of Fadihat al-Thalab by Ibrahim Nasrallah)", Journal of Arabic Language and Literature, Volume XIII, Number 2, Consecutive (25), pp. 45-62.
Nazemian, Reza and Somayyeh Latifi (2013), "Study of politics in Syrian novels based on the novel "Al-Thalj Yaati Men Al-nafezah" by Hanna Minah", Lesan Al-Mobin Quarterly, fifth year, new period, thirteenth issue, pp. 110-96.