دیدگاه شهروندان ایرانی و نروژی در مورد عوامل موثر در ارتکاب جرایم یقه سفیدی با رویکردی دلفی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف تحلیل نقش جنسیت(زنان و مردان) در ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ صورت گرفته است. بنا بر تعریف ساترلند، جرم یقه سفیدی جرمی است که توسط افراد «مورد احترام و دارای مقام و موقعیت اجتماعی» ارتکاب می یابد. مطالعات انجام شده به وضوح نشان می دهند، زنان در آمارهای رسمی مربوط به انواع خاصی از بزهکاری یقه سفیدی سازمانی کمتر معرفی شده اند. با وجود این، آن چه دقیقاً موجب ایجاد چنین الگویی می‌شود، جای تأمل و تفسیر دارد. احتمالات متعددی در این خصوص وجود دارد. یک تفسیر این است که چون دسترسی به موقعیت های شغلی و سازمانی براساس جنسیت طبقه بندی می‌شود، زنان فرصت های کمتری برای ارتکاب انواع خاص جرم های یقه سفیدی دارند؛ مخصوصاً آن جرایمی که به بزهکار اجازه می دهد تا از سازمان به عنوان وسیله برای فریب و توطئه علیه قربانیان استفاده کند. از این رو، دسترسی محدود به موقعیت های شغلی تبیین کننده علت نبودن زنان متهم در میان این نوع از مجرمان یقه سفید است. این تفسیر بر این فرض ضمنی مبتنی است که اگر زنان به موقعیت های مشابه شغلی و سازمانی دسترسی داشته باشند، همانند مردان عمل خواهند کرد. با وجود این، این احتمال هم وجود دارد که زنان حتی اگر موقعیت ها و فرصت های مشابه را داشته باشند، متفاوت از مردان رفتار می کنند. شاید زنان در حقیقت قانونمندتر از مردان هستند. احتمال دیگر این است که مردان و زنان به یک اندازه مرتکب جرم می شوند. ولی نظام عدالت کیفری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The opinion of Iranian and Norwegian citizens about the factors influencing the commission of white-collar crimes with a Delphi approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Kamaei 1
  • Salameh Abolhasani 2
  • Naghmeh Farhod 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Criminal Law and Criminology, Andimeshk Branch, Islamic Azad University, Andimeshk, Iran.
چکیده [English]

This article aims to analyze the role of gender (women and men) in committing white collar crimes in Iran and Norway. According to Sutherland's definition, white-collar crime is a crime committed by people who are "respected and have social status." Studies clearly show that women are under-represented in official statistics related to certain types of organizational white-collar crime. However, what exactly creates such a pattern is worthy of reflection and interpretation. There are several possibilities in this regard. One interpretation is that because access to occupational and organizational positions is stratified by gender, women have fewer opportunities to commit certain types of white-collar crime; Especially those crimes that allow the offender to use the organization as a means to deceive and conspire against the victims. Therefore, the limited access to job positions explains why women are not accused among this type of white-collar criminals. This interpretation is based on the implicit assumption that if women have access to similar job and organizational positions, they will act like men. However, there is a possibility that women behave differently than men even if they have the same situations and opportunities. Maybe women are actually more law-abiding than men. Another possibility is that men and women commit crimes equally. But the criminal justice system

کلیدواژه‌ها [English]

  • White collar crime
  • gender
  • hybridity
  • Delphi
  • women
تقی‌پور، علیرضا (1392). مجرمین یقه سفید از دیدگاه جرم‌شناسی و نهج‌البلاغه. فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه. 1 (3). 55-66.
حسن‌دوست‌فرخانی، هادی و یزدان‌پناه، لیلی (1392). بررسی نگرش به فساد اداری و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی. راهبرد توسعه. 34. 80-114.
حسینی، سیدمحمد و قورچی‌بیگی، مجید (1394). تحلیل بزه‌دیده‌شناختی جرایم یقه سفیدها. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 3 (10). 9-40.
حسینی‌دره‌صوفی، سیدمحمد (1400). ویژگیهای شخصیتی مجرمین یقه سفید. نشریه کارآگاه. 14 (54). 59-72.
سپهوند، میلاد (1401). چرایی جرم‌انگاری در جرایم یقه سفید و راهکارهای پیشگیری از این جرایم ازمنظر جرم‌شناسی. مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه. 8 (2). 692-703.
شکریان امیری، حسین؛ سیدعلی‌پور، سیدحامد و صابر، علی (1394). بررسی و تبیین ماهیت جرایم یقه سفید و مصادیق آن. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران. تهران: ایران.
غفاری، سولماز (1399). سیاست‌های جنایی ایران در جلوگیری از به وجود آمدن مجرمین یقه سفید. دوفصلنامه بین‌المللی تحقیقات علوم قضایی. 1 (2). 11-29.
قورچی‌بیگی، مجید (1398). تحلیل کیفی از بزهکاری یقه سفیدها: فهم زمینه‌ها و انگیزه‌ها. مسائل اجتماعی ایران. 10 (1). 217-238.
کمائی، مریم؛ ابوالحسنی، سلامه و فرهود، نغمه (1401). بررسی مثلث آسایش در مجرمان یقه سفید و یقه صورتی در حقوق نروژ و ایران. فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌المللی. 12 (4). 221-244.
کمائی، مریم؛ ابوالحسنی، سلامه و فرهود، نغمه (1401). زنان و مجرمین یقه سفید: مقایسه جرائم یقه صورتی و یقه سفید در حقوق ایران و نروژ. فصلنامه علمی آموزه‌های فقه و حقوق جزا. 4 (4). 70-82.
محمدی، علی و همکاران (1392). مدل سازی تفسیری ساختاری ریسک های زنجیره تامین پروژه در شرکت‌های گاز استانی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی. 5 (12). 9-37.
موسوی مجاب، سیددرید (1392). بزهکاران یقه سفید. فصلنامه مدرس علوم انسانی. 8 (3). 61-83.
میرخلیلی، سیدمحمود و خدادوست، بهنام (1396). تغییر از مجرمین یقه سفید به مجرمین یقه قرمز. جستارهای حقوق عمومی. 1 (3). 129-156.
نقیب، بهاره‌السادات؛ امینی، محمد و درخشنده، منصور (1397). پیشگیری از جرائم یقه سفید با رویکرد آموزه‌های دینی. نشریه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی. 9 (37). 289-317.
نصیری، مصطفی (1393). سازوکارهای کنترل جرایم یقه سفید: الگوهای کیفری و غیرکیفری. نشریه کارآگاه. 7 (28). 7-24.
Adler, F .(1975).Sisters in crime: The rise of the new female criminal. McGraw- Hill: USA 
Akers, R.L. and Jensen, G.F. (2009). The empirical status of social learning theory of crime and deviance: the past, present, and future. In: Taking Stock: The Status of Criminological Theory (ed. F.T. Cullen, J.P. Wright and K.R. Blevins), 37– 76. New York: Routledge. 
Benson, M.L. and and Simpson, S .(2009).White Collar Crime: An Opportunity Perspective, Routledge. 
Benson, Michael L. & Gottschalk, Petter (2015).  Gender and White-Collar Crime in Norway: An Empirical Study of Media Reports. International Journal of Law, Crime and Justice. 43 (4). 535-552.
Benson, M.L. and Harbinson, E .(2020).Gender and criminal thinking among individuals convicted of white-collar crimes, Criminal Justice Studies, 33 (1), 46-60.
Carlen P., Worall A.(1987).Gender, Crime and Justice, Bristol.