بررسی و تحلیل و تبیین بحران های داخلی و خارجی در دولت اقلیم کردستان عراق

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

3 گروه علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

تعیین مسائل و بجران های توسط واحدهای سیاسی میتواند آنها را در بهره‌برداریهای سلبی و ایجابی یاری نماید. پس از فروپاشی نظام دوقطبی و شکست صدام از نیروهای ائتلاف در سال 1991 و سقوط دولت بعث در سال 2003 ،مسئله کردستان عراق به صورت یک پدیده جغرافیای سیاسی فعال در منطقه و جهان به ظهور رسید؛ که باعث شکل‌گیری حکومت خودگردان در شمال عراق شد؛ با این حال اجرائی شدن این طرح تبعات و تاثیرات داخلی و خارجی دارشت که موضوع این پژوهش است. ازحمله سیاستهای تقابلی و غیرشفاف احزاب کردستان با حکومت مرکزی در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی و همسویی بیش از حدبارزانی ها به ترکیه موجب ایجاد بحران و نارضایتی سایر احزاب در اقلیم کردستان شده است و این شرایط باعث شده جهت توازن قوا در بین جریانهای سیاسی با توجه به پیشینه تاریخی مشترک، اتحادیه میهنی به ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای نزدیکتر شود. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانهای- اینترنتی و اسنادی به تحلیل و تبیین بحران های داخلی و خارجی اقلیم کردستان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نتایج نشان داد که دولت اقلیم کردستان با چالش های داخلی و خارجی زیادی مواجه است. اما مهم ترین چالش داخلی در اقلیم کردستان عراق اختلافات احزاب کردی داخلی می باشد. اقلیم کردستان با موانعی همچون اختلافات زیاد داخلی، عدم همراهی کشورهای منطقه و آمریکا ،مشکلات زیاد حوزه اقتصادی و مخالفت ترکیه و ایران و کشورهای همسایه مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing and explaining internal and external crises in the Kurdistan Regional Government of Iraq

نویسندگان [English]

  • hengameh Nasreddin Porgoya 1
  • alireza rezaei 2
  • Abbas Salehi 3
1 PhD student, Political Science Department, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Department of Political Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Determining issues and problems by political units can help them in negative and positive exploitations. After the collapse of the bipolar system and the defeat of Saddam from the coalition forces in 1991 and the fall of the Baath government in 2003, the issue of Iraqi Kurdistan emerged as an active political geography phenomenon in the region and the world; which caused the formation of the self-governing government in northern Iraq; However, the implementation of this plan has internal and external consequences, which is the subject of this research. The conflicting and non-transparent policies of Kurdistan parties with the central government in the economic and security fields and excessive alignment with Turkey have caused a crisis and dissatisfaction of other parties in the Kurdistan region, and these conditions have led to the balance of power among political currents with regard to The common historical background, the patriotic union to be closer to Iran as a regional power. This research has analyzed and explained the internal and external crises of the Kurdistan climate by using the descriptive-analytical method and library-internet and documentary sources. The results of the research show that the results showed that the Kurdistan Regional Government is facing many internal and external challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdistan region
  • crisis
  • foreign policy
  • Kurdish parties
  • region
اسدی، علی اکبر(1392)، آمریکا و مدیریت اختلافات بغداد– اربیل، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات کاربردی
اینکبری جان جی. (1382). ابر قدرت هژمونی آمریکا در قرن ۲۱ ، ترجمه عظیم فضلی پور، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
باقری، حسین و نظام‌لو، علی‌اوسط (1394)، رویکرد سیاسی ترکیه در اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مجله امنیت ملی، شماره 16.
باقری، حسین(1392)، بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عراق نوین و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره 19؛
بدیهی ازنداهی، مرجان،محمدی ، احد و زمانی، عظیم(1396)، کشمکشهای سرزمینی‌ در‌ شمال‌ عراق:‌ سرزمین،‌ قومیت و‌ سیاست، پژوهش های جغرافیای انسانی، دورة 49 ،شمارة 3 ،پاییز ص 637-656
تاج‌آبادی، حسین و مهدی دهنوی (1393)، فدرالیزم عراق و امنیت ملی ایران؛ فرصتها و چالشها»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره هجدهم، ص188 -153؛
جاسب، نیکفر؛ مهدی، ماهیدشتی(1394)، واکاوی استراتژی نفتی اقلیم کردستان عراق اهداف و رویکردها، پژوهشهای راهبردی سیاست، سال چهارم، شماره چهارده؛
حاجى یوسفی، امیرمحمد. حاجی یوسفی، حسین زاده،(1397) شکنندگی دولت و نابسامانی جامعه در عراق؛ بستری برای بحران امنیتی ظهور و گسترش داعش، فصلنامه آفاق امنیت،شماره 38، صص 35-67
خالدی، حسین، (1388،)تحلیل ژئوپولیتیک خودگردانی شمال عراق و تاثیر آن بر حرکتهای قومگرایانه پیرامونی با تاکید بر ایران«، پایاننامه کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، راهنما: دکتر حمیدرضا محمدی، مشاور: دکتر علیرضا محرابی
حاجی میرخان ،زرار (1390 (اقلیم کردستان عراق، فصلنامه فرهنگی اجتماعی گفتگو، شماره 58؛
زیبا کلام، صادق، عبدالله پور، محمدرضا، (1390 ،)ژئوپولیتیک شکننده کردستان عراق، عراملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به رژیم اشغالگر قدس، تهران: دانشکده حقوق، فصلنامه سیاسی
سیفزاده، حسین (1379)عراق؛ ساختارها و فرایند گرایشهای سیاسی»، مرکز اسناد انقلاب اسلامیف جلد اول؛
قاسمی، محمدعلی (1389)بازیگران مؤثر بر آینده عراق: منافع و سناریوها»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 47 ،ص 58 -37
عیسی‌اکری؛ نجار شیرزاد (1390)ویژگیهای اقلیم کردستان عراق، فصلنامه فرهنگی اجتماعی گفتگو، شماره 58؛
عزتی، عزت الله (1381). تحلیل ژئوپولیتیک ایران و عراق، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
 محمدیان، علی و ترابی، قاسم(1395)تبیین تاثیرات تحولات عراق بر اقلیم کردستان، فصلنامه علوم سیاسی،شماره 4، صص121-138
موسوی، سید رسول(1395)«تئوری‌های حل مسئله» با تمرکز بر بحران ژئوپلیتیکی. همایش بین‌المللی «بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام» تهران. 24 و 25 آبان 1395.
نصری، قدیر و رضایی، داوود، (1392)امکان‌سنجی استقلال اقلیم کُردسـتان عـراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه امنیت پژوهی، سال 12 ،شماره44
Coombs, Timothy (2001), Sherry J. Holladay. “The Handbook of Crisis Communication” United Kingdom: Blackwell Publishing. 2011. P 25
Daedalus ,Howell,(2020). The Complete Guide to Crisis Management for Every Business. Beekeeper. August 13,
At: https://www.beekeeper.io/blog/what-is-crisis-management/
Zamoum,Khaled and Tevhide Serra Gorpe (2018). Crisis Management: A Historical and Conceptual Approach for a Better Understanding of Today’s Crises, Crisis Management - Theory and Practice, Katarina Holla, Michal Titko and Jozef Ristvej, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.76198. AT: https://www.intechopen.com/books/crisis-management-theory-and-practice/crisis-management-a-historical-and-conceptual-approach-for-a-better-understanding-of-today-s-crises
Jaques, Tony. (2007). Issue management and crisis mangement: An integrated, non-liniear, relational construct. Public Relations Review, 33(2), 147-157.