واکاوی وضعیت کالبدی و اقتصادی در نواحی روستایی در ارتباط با کیفیت زندگی روستاییان (نمونه موردی روستاهای شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با بررسی گزینه های مهم شاخص های اقتصادی و کالبدی نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه در راستای تحلیل و بررسی کیفیت زندگی روستانشینان انجام گرفته است . هدف از این مقاله تأثیر شاخص‌های کیفیت زندگی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی و معادله‌ ساختاری می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی –همبستگی است. با استفاده از فرمول کوکران ، نمونه آماری مورد پرسش تعداد 350 سرپرست خانوار تعیین گردید. این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) انجام شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان میدهد که میزان رضایت مندی از کیفیت زندگی روستانشینان شهرستان کرمانشاه در شرایط مناسبی نیست ؛ چرا که براساس شاخص های اقتصادی ضریب برخورداری از درآمد مناسب ، تامین نیازهای اولیه زندگی، وضعیت اشتغال در روستاها نامناسب بوده است. در خصوص سطح کیفیت زیرساخت ها، نسبت برخورداری از برق، تلفن و آنتن دهی رادیو و تلویزیون در شرایط مساعدی بوده و سایر شاخص ها مانند دسترسی به راه ارتباطی، برخورداری از آب آشامیدنی سالم ، جایگاه توزیع مواد سوختی و دسترسی به خدمات مالی و اعتباری ضعیف ارزیابی شده است . و سایر شاخص ها مانند مقاوم بودن در مقابل خطرات طبیعی، استفاده از مواد و مصالح مقاوم، شکل و فرم زیبایی، جدا بودن محل نگهداری دام، روشهای جمع آوری زباله ، دارای شرایط مساعدی نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of physical and economic situation in rural areas in relation to the quality of life of villagers (case study of villages in Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Sharam Darogri 1
  • Parvaneh Zivyar 2
  • Alireza Estelaji 3
1 PhD student in Geography and Rural Planning, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Yadgar Imam Khomeini Unit, Shahr Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Geography and Rural Planning, Yadgar Imam Khomeini Unit, Shahr Ray, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study has been done by examining the important options of economic and physical indicators of rural areas of Kermanshah city in order to analyze and evaluate the quality of life of villagers. The purpose of this article is the effect of quality of life indicators from the perspective of villagers with a modeling and structural equation approach. The present research is applied research in terms of purpose and descriptive-correlational research in nature. Using Cochran's formula, the statistical sample of 350 heads of households was determined. These numbers were selected by simple random sampling method. Data analysis was performed using SPSS software and structural equation modeling (SEM). The results obtained from the study show that the level of satisfaction with the quality of life of villagers in Kermanshah is not in good condition; Because according to economic indicators, the coefficient of having a suitable income, meeting the basic needs of life, the employment situation in rural areas has been unsuitable. Regarding the quality level of infrastructure, the ratio of electricity, telephone and radio and television antennas is in favorable condition and other indicators such as access to communication, access to safe drinking water, fuel distribution station and access to financial and credit services Poorly rated. And other indicators such as resistance to natural hazards, use of resistant materials, aesthetic shape and form, separation of livestock, waste collection methods, have not been favorable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kermanshah city
  • economy
  • infrastructure
  • physical
  • quality of life
امـیدی، رضـا، (١٣٨٦‌)، کـیفیت‌ زندگی در برنامه های توسعه در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشـد، دانـشکده عـلوم اجـتماعی‌، دانـشگاه‌ تـهران‌.
بریمانی، فرامرز.، بلوچی،عثمان(1392)،ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از سامانه‌های هوشمند(منطق فازی)(مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیک شهر)،مجله پژوهش های روستایی، دوره 4، شماره 3.صص: 585-613
رضوانی محمدرضا و حسین‌ منصوریان‌، (١٣٨٧)، سنجش کیفیت زندگی بررسی مفاهیم ، شاخص ها، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی‌ برای‌ نواحی‌ روستایی، فـصلنامه روستا و توسعه ، سال ١١، شماره ٣.
عبدی عباس و محمد گودرزی، (١٣٧٨)، تحولات فرهنگی در‌ ایران‌، انتشارات روش .
لطفی صادق (١٣٨٨)، مفهوم کیفیت زندگی شهری : تعاریف ، ابعاد و سنجش‌ آن‌ در‌ برنامه ریزی شهری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی ـ سـال اول، شـماره چهارم، پاییز.
مختاری محمد‌ و جعفر‌ نظری‌، (١٣٨٩)، جامعه شناسی کیفیت زندگی، تهران: جامعه شناسان
مرکز آمار ایران(1395)، نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن، شهرستان کرمانشاه.
شاهرخی ساردو، صالح .، نوری پور، مهدی (1392)، بررسی وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در مراکز دهستان های شهرستان جیرفت، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال پنجم، شماره 2 پیاپی 12، تابستان.صص: 19-40.
قاسمی، وحید(1389)، مدل سازی معادله ساختاری با کاربرد Amos Graphics، تهران: نشر جامعه شناسان.
قالیباف، محمدباقر.، رمضان زاده لسبویی، مهدی.، یاری شگفتی، اسلام (1388)، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی، مطالعه موردی: بخش نوسود استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، سال دوازدهم، شماره 3.صص:163-184
قنبری، یوسف.، رحیمی،حمزه.، احمدیان، مهدی (1392)، بررسی سنجش و ارزیابی شاخص کیفیت زندگی در مناطق روستایی(مطالعة موردی: دهستان میانده، شهرستان فسا)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال دوم، شماره سوم،صص:73-95.
Auh, S., (2005), An investigation‌ of‌ the relationships between quality of life and residential environments among rural families, a dissertation submitted to the‌
graduate‌ faculty in partial of the requirements of degree of Doctor of philosophy‌.
8.Das‌, D., (2008), Urban Quality of Life: A Case Study‌ of‌ Guwahati‌, Social Indicators Research. Vol.88. Issue 2, Pp‌. 297‌-310.
Diwan, R., (2000), Relational Wealth and Quality of Life, Journal of Socio-Economics‌, Vol‌. 29. Field, John (2003), Social‌ capital‌, London: Rutledge‌.
 Kamp‌, I., Leidelmeijer‌, K., Marsman, G., Hollander, A., (2003), urban environmental quality‌ and‌ human Well-being Towards a conceptual framework and demarcation of concepts, a literature stud‌: Landscape‌ and urban planning, 65, 5-18.
Liu‌, B.(1976), Quality of life‌ indicators‌ in U.S metropolitan areas: A statistical analysis‌, New‌ York: Rutledge, 20-35
 Maesen, V., Walker, L., (2003), Social Quality and Quality of Life‌. European‌
Foundation for Social Quality Amsterdam‌, the‌ Netherlands‌ Paper for ESPA‌-NET‌ Conference, Copenhagen 13-25‌.
Millz‌, J. (1985); Improving the Quality of Life in Rural Area, Journal of Rural Development, Volume‌ 2, 4-24.
Pacione, M., (2003), Urban Environmental Quality and‌ Human‌ Wellbeing: A
Social‌ Geographical‌ Perspective‌, Landscape and Urban Planning‌, Vol. 65. Issue 1-2, Pp.19-30.
Philips, D., (2006), Quality of life Concept, policy and Practice‌ London‌ Rout ledge.
RIM, M.,(2000) ,rural environmental‌ quality‌ and‌ human‌ well‌-being toward a
conceptual‌ framework‌ and demarcation of concepts, rural Planning, Vol. 45, pp. 5-19
Omide, R., 2008, Quality of Life in Development Planning in Iran, A thesis Presented for the Master of Science Degree, by Supervisor Dr. Golamreza Ghaffary, University of Tehran Facility of S
Das, D., 2008, Urban Quality of Life: A case study of Guwahati, Social Indicators Research, 88
Dissart, J. Deller, S., 2000, Quality of Life in the Planning Literature, Journal of Planning Literature, No. 15, PP. 135-161, Pal, A.K
WWW.Google earth
پایگاه تصاویر ماهواره ای
www.nqdir.ir
پایگاه داده های علوم زمین