ارتقای روند جذب گردشگر ایران در چشم‌انداز 1404 با تاکید بر نقش سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه جغرافیای سیاسی،دانشگاه امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

گردشگری تأثیر‌ فراوانی‌ بر‌ ابعاد اقـتصادی، اجـتماعی و سـیاسی کشور دارد؛ گردشگری اشتغال ایجاد می‌کند‌ و سرمایه‌های اقتصادی را بـه جـریان می‌اندازد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رونق یا رکود این صنعت در هر کشور به میزان زیادی بـه‌ سیاست‌های داخلی و خارجی دولت باز می‌گردد. با توجه این مقدمه تحقیق حاضر با هدف ارتقای روند جذب گردشگر ایران در چشم‌انداز 1404 با تأکید بر نقش سیاست خارجی انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش کیفی و کمی انجام گردید. در این تحقیق روش گردآوری داده ها و اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) می باشد.جامعه آماری تحقیق از کارشناسان حوزه گردشگری و سیاست خارجی تشکیل شده است که تعداد 50 نفر به عنوان حجم نمونه تخمین زده شد.در جهت و تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر اساس روش آزمون میانگین و تی تک نمونه ای در نرم افزار spss و مدل تاکسونومی عددی در نرم افزار MATLAB انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست های فرهنگی ، سیاسی و سیاست های توسعه سند چشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ گردشگری کمتر تاثیرگذار  و سیاست های اقتصادی درزمینهٔ موفقیت گردشگری بدون تأثیرگذاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the process of attracting Iranian tourists in the perspective of 1404 with emphasis on the role of foreign policy

نویسندگان [English]

  • Abbas Imani 1
  • Ali bijani 2
  • reza tajfar 3
1 Political Geography Department, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Political Geography Department, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Political Geography Department, Imam Ali University (AS), Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism has a significant impact on the economic, social, and political dimensions of a country; it creates employment and stimulates economic capital. Many experts believe that the growth or recession of this industry in any country is largely due to the domestic and foreign policies of the government. With this introduction, the present research aims to improve the process of attracting tourists to Iran in the1404  vision, with an emphasis on the role of foreign policy. This research is applied and was conducted using qualitative and quantitative methods. The data collection method in this research is based on library and field studies (questionnaires). The research population consists of experts in the field of tourism and foreign policy, and a sample size of 50 people was estimated. Data analysis was performed using the average test and one-sample t-test method in SPSS software and the numerical taxonomy model in MATLAB software. The results of the research show that cultural, political, and development policies of the Islamic Republic of Iran's 1404vision in the field of tourism are less effective, and economic policies have no significant impact on the success of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Policy
  • Diplomacy
  • Islamic Republic of Iran
  • 1404 Vision Document
Yang, Y., Taufen, A., & Tochen, R. Learning spaces of policy mobility for sustainable cities and landscapes: The role of researchers and educators. In The Routledge handbook of sustainable cities and landscapes in the Pacific Ri Estelaji Alireza, 2018 Principles of Research and Development Planning of Tehran, Samid Publications. (in Persian)
Rachel Sugar (19 December 2016). "More tourists visited NYC in 2016 than ever before". Vox Media. Retrieved 24 April 2018 ISNA news agency, 22/01/1400, https://www.isna.ir/news/1400012211639
Mohseninia, Iman, 2015, tourism diplomacy and the use of political tourism to reduce tension with countries, modern research and knowledge management conference in humanities, Tehran Dehghani Firouzabadi, S. Evolution in regionalism theories. Central Eurasian Studies, 2(5), (1388) 116-99. https://www.sid.ir/fa/journal/(inpersian)ViewPaper.aspx?id=101699
Chen, H., & Rahman, I.. Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism management perspectives, 26, (2018), 153-163. Rashidi, Asdaleh, Obedi, Shirin, Faraji, Amin. Economic aspects of tourism and sustainable income of municipalities (case study: Tehran Municipality). Economics and Urban Planning, 1(3), (2019), 127-137. (in Persian) doi: 22034/UE.2020.09.03.01
Estelaji Alireza Qadiri Masoum, 2017 Tehran Sustainable Tourism, Tehran University Press. (in Persian)Rezaei, Nasser, analysis of the position of public diplomacy in Iranian tourism, Geopolitics Quarterly, 10th year, number 2. (2013). (in Persian)
Kozak, L., Fedoruk, O., & Zaplitna, T. Strategic Vectors of Sustainable Development of Ukraine’s Economy in the Context of World Economic Dominants. In International Conference on Business and Technology(2023),(pp. 319-338).
Springer, Cham.Mohsenzadegan, A., Hosseini Karani, R. (2010). The effect of diplomacy on Iran's national power in the world arena. Strategic Studies of Public Policy, 2(3), (1390) 131-150. (in Persian)
ISNA news agency, 22/01/1400, https://www.isna.ir/news/1400012211639Mortezaei, Shida, Mojtahedzadeh, Pirouz, Ezzati, Ezzatolah.. Examining the challenges of tourism diplomacy in relations between Iran and its eastern neighbors (with emphasis on Makran region). Regional Planning Scientific-Research Quarterly, 10(39). (2019) (in Persian)
Sherbaf, Javad, Revival of Tourism Diplomacy; An undeniable necessity in foreign relations, (in Persian)1400,http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2002808Bianchi, R. V., & de Man, F.. Tourism, inclusive growth and decent work: A political economy critique. Journal of Sustainable Tourism, 29(2-3), (2021) 353-371.
Gauttam, P., Singh, B., & Chattu, V. K. Higher Education as a Bridge between China and Nepal: Mapping Education as Soft Power in Chinese Foreign Policy. Societies, 11(3) ,(2021), 81.Gauttam, P., Singh, B., & Chattu, V. K. Higher Education as a Bridge between China and Nepal: Mapping Education as Soft Power in Chinese Foreign Policy. Societies, 11(3) ,(2021),
Rezaei, N. Analysis of the position of public diplomacy in Iranian tourism. Geopolitics, 10(2 (series 34)), (2013), 160-188. https://www.sid.ir/fa/journal/(in persian)ViewPaper.aspx?id=224440
Epping, E. (2020). Lifting the smokescreen of science diplomacy: comparing the political instrumentation of science and innovation centres. Humanities and Social Sciences Communications, 7(1), 1-13.
Mohsenzadegan, A., Hosseini Karani, R. (2010). The effect of diplomacy on Iran's national power in the world arena. Strategic Studies of Public Policy, 2(3), (1390) 131-150. (in Persian)
Singer, P., Ferri, M., Aiello, L., & Cacia, C. Internet as a “point of synergy” between communication and distribution. hypothesis of model applied to tourism. International Journal of Digital Content Technology and its Applications, 4(7), (2010) 23-38.
Mortezaei, Shida, Mojtahedzadeh, Pirouz, Ezzati, Ezzatolah.. Examining the challenges of tourism diplomacy in relations between Iran and its eastern neighbors (with emphasis on Makran region). Regional Planning Scientific-Research Quarterly, 10(39). (2019) (in Persian)
Rashidi, Asdaleh, Obedi, Shirin, Faraji, Amin. Economic aspects of tourism and sustainable income of municipalities (case study: Tehran Municipality). Economics and Urban Planning, 1(3), (2019), 127-137. (in Persian) doi: 22034/UE.2020.09.03.01
Winther, J. G., Dai, M., Douvere, F., Fernandes, L., Halpin, P., Hoel, A. H., ... & Whitehouse, S. (2020). Integrated ocean management. World Resources Institute,
Bianchi, R. V., & de Man, F.. Tourism, inclusive growth and decent work: A political economy critique. Journal of Sustainable Tourism, 29(2-3), (2021) 353-371.
Dehghani Firouzabadi, S. Evolution in regionalism theories. Central Eurasian Studies, 2(5), (1388) 116-99. https://www.sid.ir/fa/journal/(in persian)ViewPaper.aspx?id=101699
Singh, R. B., & Kumar, A. Cultural Tourism-Based Regional Development in Rajasthan, India. In Practising Cultural Geographies (pp. 453-466). (2022).Springer, Singapore.
Mortezaei, Shida, Mojtahedzadeh, Piroz, Ezzati, Ezzatolah. Tourism diplomacy and tourism boom in Makran region: a case study of Iran's relations with its eastern neighbors. Geography Quarterly (Regional Planning), 9(3), (2018), 561-582. (in Persian).
Sheludiakova, N., Mamurov, B., Maksymova, I., Slyusarenko, K., & Yegorova, I. Communicating the Foreign Policy Strategy: on Instruments and Means of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. In SHS Web of Conferences (Vol. 100, p. 02005). EDP Sciences. (2021)
Brouder, P., Teoh, S., Salazar, N. B., Mostafanezhad, M., Pung, J. M., Lapointe, D., ... & Clausen, H. B. (2020). Reflections and discussions: tourism matters in the new normal post COVID-19. Tourism Geographies, 22(3), 735-746.
Veysy, Hadi. (2016). Investigating the policy of the tourism industry in the upstream laws of the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies of Public Policy, 7(25), 93-112.
Zaki, Yashar and Ehtashami Hojghan, Mohammad Reza, 2013, tourism diplomacy and its role in the development of tourism in Iran, the first international strategic scientific conference on the development of tourism in the Islamic Republic of Iran, challenges and prospects, Mashhad, https://civilica.com/doc /
Estelaji Alireza, 2018 Principles of Research and Development Planning of Tehran, Samid Publications. (in Persian).