تحلیلی بر نحوه توزیع فضایی خدمات شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری (نمونه موردی کلانشهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شهر به عنوان پدیده‌ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی شده است. یکی از مهمترین رویکردهای حاضر به منظور ارتقای کمی و کیفی فضاهای شهری و ارائه خدمات‌رسانی مناسب و دستیابی به توسعه‌ی پایدار شهری، رویکرد مدیریت یکپارچه در دستگاه های اداره کننده‌ی شهر می‌باشد. تحقیق حاضر با رویکردی تحلیلی با بهره گیری از روش تحقیق روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی به تحلیل نحوه توزیع فضایی خدمات شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه نمونه موردی کلانشهر اهواز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع کاربریها در وضع موجود بر اساس مدل gis به صورت عادلانه نمی باشد و بعضی از مناطق از دسترسی نیز به بعضی خدمات مانند فضای سبز، درمانی، بهداشتی و... محروم هستند. همچنین براساس آزمون تی تک نمونه‌ای رابطه معناداری بین توسعه‌ی پایدار شهری و مدیریت یکپارچه‌ی شهری اهواز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Urban Distribution of Urban Services with the Integrated Urban Management Approach (Case study of Ahwaz metropolis)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Jorfi 1
  • mehdi modiri 2
  • m h 3
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities and Social Sciences, Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Professor of Geography Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

The city is a complex and dynamic phenomenon that has undergone, over time, physical, social, economic, and even political and cultural changes. One of the most important approaches to improving the quantitative and qualitative urban spaces and providing proper services and achieving sustainable urban development is the integrated management approach in urban management systems. The present study uses an analytical approach using descriptive-analytical method based on documentary and survey resources to analyze the spatial distribution of urban services with the integrated approach of the case study of Ahwaz metropolitan area. The results of the research show that the distribution of existing applications based on the gis model is not fair, and some areas also have access to some services such as green space, health care, and so on. Also, based on single sample t-test, there is a significant relationship between sustainable urban development and urban integration management in Ahwaz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • spatial planning
  • integrated management
  • metropolis of Ahwaz
بوچانی، محمد حسین(1385)، بررسی عدم تعادلهای فضایی – اجتماعی شهر ایلام از دیدگاه توسعه پایدار، مجله شهرداریها، سال ششم، شماره 73.
پاتر، ر؛ سلی لوید، ا. ١٣٨٤. شهر در جهان درحال‌توسعه، ترجمه (کیومرث ایران‌دوست، مهدی دهقان منشادی و میترا احمدی)، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، چاپ اول تهران
پوراحمد، احمد؛ مهدیان، معصومه و مهدی، علی (1394)، تحلیلی بر عوامل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری از دیدگاه قوانین موجود، مجله اقتصاد و مدیریت شهری، شماره دوم.
حاتمی‌نژاد و دیگران(1391): شهر و عدالت اجتماعی: تحلیلی بر نابربریهای محله‌ای(مطالعه‌ی موردی: محله‌های قدیمی شهر میاندوآب،پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره80،صص41-63.
حسین زاده دلیر، کریم و حسن هوشیار(1385)، دیدگاهها، عوامل و عناصر موثر در توسعه ی فیزیکی شهرهای ایران، جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای، شماره ششم.
حیدری، رحیم؛ علیزاده، شاهین؛ قلیکی، بهمن و ایمانی، حکیمه (1394)، تحلیلی بر نابرابری های اجتماعی – اقتصادی مبتنی بر مدلهای vikor و SAW در استان آذربایجان شرقی مطالعه موردی شاخص بهداشتی درمانی، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 21.
ذاکریان، ملیحه، میرنجف موسوی و علی باقری کشکولی(1389): تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال اولف شماره دوم، صص61-84.
رضوانی، محمدرضا، صحنه، بهمن (1382)، سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های بندر ترکمن، روستا و توسعه، ش 3.
شاه حسینی، پروانه ، (1384)، سکونتگاه خودرو و امنیت اجتماعی، مورد: پاکدشت، مجله جغرافیا و توسعه، سال سوم، شماره6.
شاهنوشی، ناصر ، زهرا گلریزضیایی و حمید رضا باقری(1385): تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد، مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد، مجموعه مقالات کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، جلد اول، مشهد.
مرصومی، نفیسه(1383): تحلیل عدالت اجتماعی در شهر تهران، ماهنامه پژوهشی- آموزشی شهرداری‌ها، شماره 60،تهران.
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز (1390-1395)، آمار نامه کلانشهر اهواز، انتشارات روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز.
معروف نژاد، عباس(1390)، تأثیر کاربری‌های شهری در ایجاد جزایر حرارتی مطالعه موردی: شهر اهواز، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، سال چهارم. شماره 14.
Arbakaf, A, (2008), on the measurement of service sector in urban economy, Rouledge- London.
Drakakis- Smith , David, (2000), Third World Cities: Second Edition , Routledge,
Dufaux, F, (2008), Birth Announcement, justice Spatial, www.JSSJ.org.
Dupont, V. (2007), Do geographical agglomeration, growth and equity conflict?. Papers in Regional Science, 86.
Gilman,R(1996),Sustainability,URL.:http://www.context.org/AIADef.htm.
Gomez, F. & Salvador, P. (2006), "A proposal for green planning in cities", International journal of sustainable development and planning, 1(1)
Gray, R.,(2002): Social Accounting Project and Accounting Organization and Society Privileging Engagement, Imaging New Accounting Organizations and Society.
Marcotullio, Peter, J, (2001), Asian Urban Sustainability in the era of globalization, united Nation University, Institute of Advanced Studies, Tokyo, Japan.
Noorbakhsh, F. (2002), Human Development and Regional Disparities in Iran: a Policy -15.
Shankar, R., & Shah, A. (2003). Regional development policies in India: helping regions or building transfer dependencies? Processed (in draft). Washington, DC:The World Bank.
Talen, E., and Anselin, L., (1998):Assessing Spatial Equity: An Evaluation of Measures of Accessibility to Public Playgrounds. Environment and Planning a, Vol. 30, No. 1, pp: 595-613.
Tsou, K.W. Hung, Y. T. Chang, Y. L., (2005): an accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities, Cities, Vol 22, pp423-435.