آینده نگاری در اقتصاد ورزش: سناریوهای درآمدزایی پایدار بر اساس آمایش سرزمین و گردشگری ورزشی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

10.22034/jgeoq.2023.301704.3266

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آینده نگاری در اقتصاد ورزش، به دنبال کشف سناریوهای درآمدزایی ورزش قهرمانی ایران برای 15 سال آینده است. در این پژوهش، آینده‎نگاری با رویکرد سناریونگاری براساس روش منطق شهودی به کار گرفته شده است و برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت‌ها و الگوی شش مرحله‎ای سناریونگاری تلفیقی استفاده گردید. مشارکت-کنندگان پژوهش حاضر شامل 31 نفر از ذینفعان داخلی و خارجی ورزش‌قهرمانی ایران بودند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده‎ها با مصاحبه و پرسش‌نا‌مه‌های باز صورت گرفت. بر اساس یافته‎ها، تحلیل 29 عامل اصلی بدست آمده در نهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی "اختصاص ردیف بودجه مستقل از درآمدهای نفتی حاصل از گشایش‌های اقتصادی بین المللی" و "نهادینه سازی اکوتوریسم ورزشی بر پایه گسترش نظام اطلاعاتی و ارتباطی فدراسیون ها" گردید. در نتیجه ‌مشخص گردید که حتی اگر گشایش‌های اقتصادی و سیاسی بین المللی صورت نگیرد، برنامه‌ریزی بر پایۀ گردشگری ورزشی توسط فدراسیون‌های رشته‌های مختلف، در صورتی که همراه با بازاریابی حرفه‌ای و مداوم باشد، می تواند، منجر به درآمدزایی پایدار در ورزش قهرمانی ایران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foresight in Sports Economics: Sustainable Income Generation Scenarios Based on Land Management and Sports Tourism

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rabibi 1
  • Rasoul Nazari 2
  • Seyed Parviz Jalili 3
1 Ph.D student of sport management, sport science faculty, Isfahan(Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate professor of sport management, sport science faculty, Isfahan(Khorasgan) branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor of Economics, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to explore the revenue generation scenarios of Iranian championship sports for the next 15 years with the aim of foresight in sports economics. In this research, futurism with scenario scenario approach based on intuitive logic method has been used and to design scenarios, trend analysis method and uncertainties and six-stage integrated scenario model have been used. The participants of the present study included 31 domestic and foreign stakeholders of Iranian heroic sports who were selected based on purposive sampling. Data were collected through interviews and open-ended questionnaires. Based on the findings, the analysis of the 29 main factors eventually led to the production of two key uncertainties: "allocation of budget line independent of oil revenues from international economic openings" and "institutionalization of sports ecotourism based on the expansion of the federation's information and communication system. As a result, it was found that even if international economic and political openings do not take place, sports tourism-based planning by federations of different disciplines, if accompanied by professional and ongoing marketing, can lead to sustainable revenue generation in Iranian championship sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future research
  • screenwriting
  • championship sports
  • sustainable income generation
  • sports tourism
ادیب روشن، فرشته؛ پیمانی زاد، حسین؛ طالب پور، مهدی؛ پورعزت، علی اصغر. (1398). بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو. آینده پژوهی ایران،  4(2)، 229-261.
ادیب روشن، فرشته؛ پیمانی زاد، حسین؛ طالب پور، مهدی؛ پورعزت، علی اصغر. (1399).تصاویر آینده سالمندان ایران با توجه به جایگاه ورزش. مدیریت و توسعه ورزش، 9 (3)، 53-70.
اسلاتر، ریچارد. (1395). اصل آینده نگاری. ترجمه سهیل سلیمان زاده آذر و عبدالمجید کرامت زاده. تهران: نشر موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
افشاری، زهرا؛ شیرین بخش، شمس‌الله؛ بهشتی، مریم. (1391). بررسی پایداری مالی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)، 45(12)، 27-54.
اکبری، کیهان. (1395). ارزیابی آسیب پذیری سیاست مالی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
پدرام، عبدالرحیم؛ جلالیوند، عباس. (1392). آشنایی با آینده‌پژوهی. تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی.
پورکیانی، محمد.(1394). طراحی و تبیین مدل توسعه ورزشی با توسعه انسانی در ج.ا.ایران. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
چاپرک، علی. (1396). طراحی الگوی جامعه‌گرای آینده نگاری علم و فناوری در ایران. رساله دکتری، دانشگاه تهران.
چرمک، توماس. (1395). برنامه ریزی سناریویی در سازمان ها: چگونگی خلق، به کارگیری و ارزیابی سناریوها. ترجمه مسعود منزوی. تهران: نشر موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
خانلو، نگین. (1390). آینده‌پژوهی پاسخگویی سازمان‌ها ی غیردولتی: سمن‌ها ی حوزه سلامت و بهداشت.  رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
خزایی، سعید؛ محمودزاده، امیر؛ سهامی، الهام. (1392). مهمترین رصد خانه‌های علم و فناوری. اصفهان: پژوهشکده ویژگی پژوه.
رحمانی، حسین، حامی، محمد، دوستی، مرتضی. (1399). تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه پایدار سالنهای ورزشی خراسان رضوی (رویکرد کیفی). فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای، 10(2-1)، 215-237.
زارع میرک اباد، علی. (1395). ارائه روشی برای ایجاد سناریو مبتنی بر دیدگاه ها (مطالعه موردی صنعت هوایی ایران در افق 1414). رساله دکتری، دانشگاه تهران.
سوادی، مهدی، همتی نژاد، مهرعلی، قلی زاده، محمد حسن، گوهررستمی، حمیدرضا. (1395). ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه‌ای، 7(1)، 201-210.
شهولی کوه شوری، جواد؛ عسکری، احمدرضا؛ نظری، رسول؛ نقش، امیررضا. (a1399). تدوین استراتژی های ورزش تربیتی ایران مبتنی بر سناریو. پژوهش در ورزش تربیتی، 8 (21)، 223-250.
کشاورز ترک، عین الله؛ همتی عفیف، علی. (1398). ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آینده‌نگاری سازمانی بر سیاست‌گذاری در صنعت ورزش ایران. راهبرد، 28 (93)، 111-136.
محبی، احسان؛ بابک، شیرزادی؛ علی، تاجدین. (1397). آینده پژوهی ‌رفتار‌صنعت‌ هوانوردی ‌مبتنی ‌بر‌سناریوهای ‌همزمان ‌تقاضا ‌و‌توسعه‌ ظرفیت‌ پایانه‌های ‌مسافری‌ با‌ استفاده ‌از‌رویکرد‌پویایی‌سیستم. فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، 29 (112)، 39- 56.
نظری، رسول؛ جورکش، سارا. (1399). تدوین سناریوهای عوامل موثر بر ورزش سالمندی ایران با استفاده از نرم‌افزار سناریوویزار. دمدیریت و توسعه ورزش، 9 (3)، 2-15.
یگانگی، وحید. (1389). تدوین چارچوبی برای درآمدزایی پایدار شهرداری ها. شهرداری‌ها، 10 (98)، 70-72.
Adamson, M.M., Aftab, K., Madrigal, E.P., Timmerman, M.A., Chung, J., Galhotra, P.P., & et all. (2022). Rehabilitation Strategies and Innovations in Later Life for Traumatic Brain Injury. Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Ready to publish.
Borrello, M., Lombardi, A., Pascucci, S., Cembalo, L. (2016). The seven challenges for transitioning into a bio-based circular economy in the agri-food sector. Recent Patents Food Nutr. Agricult, 8 (1): 39–47.
Campos, P., Álvarez, A., Mesa, B., Oviedo, J.L., Ovando, P., & Caparrós, A. (2020). Total income and ecosystem service sustainability index: Accounting applications to holm oak dehesa case study in Andalusia-Spain. Land Use Policy, 97: 104692.
Chalip, L., Costa, C., & Carla, A. (2006). Building sport event tourism into the destination barnd: foundation for a general theory. London: sport tourism: concept and theories : 86-105.
Colignatus, T. (2020). National accounts in the anthropocene: Hueting's environmental functions and environmentally sustainable national income: Translation and relevance for ecosystem services. Ecosystem Services, 43: 101094.
Dabbous, A., & Tarhini, A. (2019). Assessing the impact of knowledge and perceived economic benefits on sustainable consumption through the sharing economy: A sociotechnical approach. Technological Forecasting and Social Change, 149: 119775.
Edris, R., Cherzeyani, M. S., Dehghani, Sh., ghasemi, M. (2012). Prioritization of factors affecting investment attraction in sports. 8th International Conference on Physical Education and Sports, Kurdistan University.
European Commission. ( 2020). A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe, Communication From The Commission To The European Parliament. The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions, Brussels, 11.3.2020 COM(2020) 98 final.
Fleming, T., Sutcliffe, K., jsLucassen, M., llPine, R., & Donkin, L. (2022). Serious Games and Gamification in Clinical Psychology. Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Elsevier.
Hamilton, M. (2021).Future Directions in Digital Information:Envisioning Education 4.0—A scenario planning approach to predicting the future. Published by Elsevier Ltd, 267-283.
Hanumante, N.C., Shastri, Y., & Hoadley, A. (2019). Assessment of circular economy for global sustainability using an integrated model. Resources, Conservation and Recycling, 151: 104460.
Jackman, P.C.,  Dargue, E.J., Johnston, J.P., & Hawkins, R.M. (2021). Flow in youth sport, physical activity, and physical education: A systematic review. Psychology of Sport and Exercise, 53, 101852.
McCuea, R., McCormacka,A., McElnay, J., Alto, A., &  Feeney, A.  (2019). The future and me: Imagining the future and the future self in adolescent decision making. Cognitive Development,  50: 142-156.
Oliver, J.J., Parrett, E. (2017). Managing future uncertainty: Reevaluating the role of scenario planning. Business Horizons, 61 (2): 339-352.
Yao, P.L., Laurencelle, L., & Trudeau, F. (2020). Former athletes’ lifestyle and self-definition changes after retirement from sports. Journal of Sport and Health Science, 9: 376-383.  
Yeung,  E., Müller, U., Carpendale, J.I. (2019). Developmental continuity between social-cognitive skills at age 2 and false belief understanding at age4. Cognitive Development, 1, 50, 157-166.