مکان یابی بهینه گردشگری با استفاده از تکنیک سوآت وتصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی دهستان دولت اباد شهرستان داراب)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای انسانی.دانشگاه آزاد اسلامی.واحد مرودشت

2 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور

3 مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده

گردشگری روستایی جزئی از صنعت گردشگری است که می‌تواند نقش عظیمی در توسعه و عمران نواحی روستایی ایفا نماید . بنابراین ضروری است با شناسایی توانایی‌ها و پتانسیل‌های گردشگری گامی موثر در راه توسعه روستایی و کمک به رشد و ترقی اقتصاد روستا برداشته شود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (کاربردی) و از لحاظ گرداوری اطلاعات (توصیفی) می باشد.ابزار گرداوری اطلاعات ترکیبی از کتابخانه ای و میدانی می باشد .هدف از این پژوهش انخاب بهترین مکان جهت گردشگری روستایی در دهستان دولت اباد می باشد جهت این منظور ابتدا با استفاده از تکنیک سوات به بررسی نقاط قوت و ضعف منطقه پرداخته شده است.نتایج حاصل از کاربرد مدل سوآت نشان می دهد، نقاط قوت گردشگری دهستان دولت آبادبه مراتب بیشتر از نقاط ضعف و تهدید آن می باشد و این امر گواهی بر قابلیت دهستان دولت آباد جهت ایجاد دهکده گردشگری است سپس با تکنیک جند معیاره فازی و همپوشانی لایه های اطلاعاتی مکانیابی بهینه گردشگری در منطقه مورد مطالعه شناسایی شده است.نتایج حاکی از این تکنیک بیانگر ان است که بهترین مکان جهت گردشگری روستایی در قسمت شمالی و شمال غربی دهستان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Tourism Location Using Swot Technique and Fuzzy Multi-criteria Decision Making (Case Study: Dawlatabad District, Darab County)

نویسندگان [English]

  • ali shakoor 1
  • babak ejtemaei 2
  • zahra porbar 3
1 Professor of Human Geography, Islamic Azad University, Marvdasht Branch
2 Assistant Professor of Geography Department of Payam Noor University
3 Visiting lecturer of Payam Noor University
چکیده [English]

Abstract:

Rural tourism is part of the tourism industry, which can play a huge role in the development and development of rural areas. Therefore, it is necessary to identify the potential and potential of tourism as an effective step towards rural development and help to improve the rural economy. The present research is objective (applied) and in terms of collecting information (descriptive). The information gathering tool is a combination of library and fieldwork. The purpose of this research is to select the best place for rural tourism in Dowlatabad. For this purpose, we first studied the strengths and weaknesses of the region using SWOT technique. The results of technique of SWOT model show that the strengths of tourism in the district of Dowlatabad far more than its weaknesses and threats. This is evidence of the ability of Dowlatabad district to create a tourist sector. Then, using Fuzzy Multi-criteria Technique and the overlapping of information layers of optimal location of tourism in the study area have been identified. The results of this technique indicate that the best place for rural tourism is in the north and northwest of the district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village
  • Location
  • Khorashtari
  • Swat
  • Fuzzy
 آرویش، آرزو ( 1392 )، راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در بخش مرکزی شهرستان نیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم .
ازکیا، مصطفی و ایمانی، علی ( 1390 ) ، توسعه پایدار روستایی، اطلاعات ، ایران .
احمد ثانی ، ن . بابایی کفاکی ، س . متاجی ، ا ، ( 1390 ) ، بررسی امکان فعالیت های اکوتوریستی از نظر اکولوژیک در جنگلهای زاگرس شمالی با کاربرد تصمیم گیری چند معیاره ، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور ، فصلنامه آمایش سرزمین ، سال سوم ، شماره چهارم .
افتخاری ، ع . قیداری ، ح . پورطاهری ، م ، ( 1392 ) ، کاربرد روش تلفیق MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی ، پژوهش های روستایی ، دوره 4 ، شماره 3 .صص641-660
پرنیان ، م ( 1396 ) بررسی کاربرد GIS درشناسایی مناطق روستایی باپتانسیل اکوتوریستی دهستان دولت آباد شهرستان داراب ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد لارستان ، استاد راهنما دکتر محمد ابراهیم عفیفی
حیدری ساربان ، وکیل ( 1394 ) بررسی اثرات گردشگری درارتقای توانمندیهای اجتماعی و روان شناختی روستائیان ( شهرستان مشگین شهر ) مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری ، سال چهارم ، شماره 12 .صص164-182
سقایی ، م . امینی نژاد ، غ . صبوحی ، غ ( 1394 ) تاثیرات صنعت گردشگری بر توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر بوشهر ، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای ، سال نهم ، شماره 18 .  صص131-140
صفاری ، ا . قنواتی ، ع . صمیمی پور ، خ ، ( 1391 ) ، شناسایی پهنه های مستعد توسعه اکوتوریسم در شهرستان کازرون ، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ، سال دوازدهم ، شماره 26 .صص147-160
صفری ، س ( 1397 ) بررسی توانمندی گردشگری روستایی بخش رستاق شهرستان داراب بر اساس مدل های Topsis ، Fuzzy و ahp ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد لارستان .
قادری، اسماعیل، (1390) ، نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی، پایان نامه دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
موغلی ، م ( 1396 ) بررسی راههای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در شهرستان قیروکارزین ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد لارستان
نیک نژاد ، م . مهدوی ، ع . کرمی ، ا ، ( 1394 ) ، تعیین مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای ANP  مورد شناسی : شهرستان خرم آباد ، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای ، شماره 14 .صص195-214
Bukenya , J .,( 2014) , Application of GIS in ecotourism development , decision ; Evidenece from the pearl of Arica . National resource economic program , wesl virginal universitypress .
Che-WeiChang, Chang-RuWu, Huang-ChuChen; (2009); Analytic network  process  -decision-marking  to  assess  slicing  machine  in  terms  of  precision  and  control  wafer  quality; Robotics and computer-integrated Manufacturing 25 (2009)641-650
Dondo , CH , Bhunu s , T , Rivett , U ,, .( 2003 ) , GIS in Tourism – A Zimbabween perspective . Department  of  Geomatics , Faculty of Engineering and Built Environment  University of cape town , south Africa . 
Kumari , s . Behera , M , D . and Tewari , H , R ., ( 2010 ) , Identification of potential ecotourism sites in west District , Sikkim using geospatial tools , Tropical Ecology .
Ionica. S,Adrian. Z,Silviu. C(2011) RURAL TOURISM IN ROMANIA EVOLUTIONS AND DISCONTINUITIES, Revista de Turism journal ,pp66-71
Mirjana. K,,Zvonko .Gr,Desimir B(2011) NAUTICAL TOURISM IN FOSTERING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF CROATIA’S COAST AND ISLAND, Journal of Tourism  ,pp221-232
Zarei.M, Fatemi.M, Mortazavi.S, Pourebrahim.SH, Ghoddousi.J(2016), Selection of the optimal tourism site using the ANP and fuzzy TOPSIS in the framework of Integrated Coastal Zone Management, Ocean & Coastal Management journal,pp179-187