تغییرات آب و هوایی، چالش ها و فرصت های انتقال تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دپارتمان حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دپارتمان حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/jgeoq.2022.153098

چکیده

تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از چالش های نوین که از ابعاد مختلفی جامعه ی بین المللی را متاثر می نماید، مورد پذیرش قرار گرفته است به نحوی که علاوه بر وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی مرتبط از جمله کنوانسیون چارچوب سازمان ملل و موافقتنامه پاریس، در مباحث شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ورود نموده است. عمده ی مشکلات ناشی از تغییرات آب و هوایی متوجه دولت های در حال توسعه است تا دولت های توسعه یافته، با وجود این که دولت های توسعه یافته بزرگ ترین تولیدکننده گازهای گلخانه ای هستند، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در معرض بیشترین تاثیرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی اند. کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته کمترین قابلیت های فناورانه در زمینه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را دارند. فناوری‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی که وظیفه ی کاهش و سازگاری را برعهده دارند عمدتا در کشورهای توسعه یافته ایجاد می شوند. و حقوق مالکیت فکری از این فناوری ها بمثابه دارایی هایی ازرشمند محافظت می کند انحصارات ویژه ای برای مالکان این تکنولوژی های مفید و بروز پدید می آورد. این تحقیق با رویکرد توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، و درصدد پاسخ به این سوال است که نظام حقوق بین الملل در زمینه تغییرات اب و هوایی چه رژیم حقوقی را شکل داده است و با توجه به رژیم حقوق بین الملل تغییرات آب و هوایی چالش ها و فرصت های انتقال تکنولوژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change, Challenges and Opportunities of Technology Transfer

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradi 1
  • Bahare Heydari 2
  • Mohammad Yar arshadi 2
1 Department of Law, Social Science Faculty, University of Payam e Noor, Tehran, Iran
2 Department of Law, Social Science Faculty, University of Payam e Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Climate change has been accepted as one of the new challenges affecting the international community in various dimensions, so that in addition to numerous relevant international conventions, including the UN Framework Convention and the Paris Agreement. , Has also been included in the discussions of the UN Security Council. Most of the problems caused by climate change are in developing countries rather than developed ones. Although developed countries are the largest emitters of greenhouse gases, developing and less developed countries are most vulnerable. The negatives are due to climate change. Developing and less developed countries have the least technological capabilities to combat climate change. Climate change-related technologies that are responsible for mitigation and adaptation are mainly developed in developed countries. And intellectual property rights protect these technologies as valuable assets, creating special monopolies for owners of these useful and emerging technologies. This research has been done with a descriptive-analytical approach, and seeks to answer the question of what legal regime the international legal system has formed in the field of climate change. According to the regime of international law, climate change, challenges and opportunities for technology transfer will be examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Climate Change
  • Transfer of Technology
  • Intellectual Property Rights
حسن تقدیسیان، سعید میناپور­(1394)، کتابچه تغییر اب و هوا- آنچه باید بدانیم، تهران: دفتر تغییر اب و هوا ایران، صص 1-10
ویژه نامه تغییر اقلیم و کشاورزی­(1388)، مروری بر کنوانسیون و نشست های تغییر اقلیم از ریو تا کپنهاک، تهران: نشر اموزش کشاورزی، صص 13-20
  Alexandra L Phelan, (2015) Climate Change and Human Rights: Intellectual Property Challenges and Opportunities, Australian National University College of Law, PP. 45-56 Electronic copy available at
 Gardiner, Stephen M., ‘’ A Perfect Moral Storm: .(2012).The Ethical Tragedy of Climate Change’’, Oxford University Press, pp. 110-113.
IPCC, Climate Change 2015: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-
Kavita Kapur. (2011). Climate Change, Intellectual Property, and the Scope of Human Rights Obligations, Sustainable Development Law & Policy, Volume11,  pp. 21-33
Monica Ștefănescu & Constantin Vică, (2012) Climate Change, Intellectual Property, and Global Justice, Public Reason 4(1-2), University of Bucharest, pp. 1-14
Portney , Paul R. and  Weyant , John P. .(2013). Discounting and Intergenerational Equity ‘’ , Routledge, 2013
Thompson, Janna, .(2009). Intergenerational Justice: Rights and Responsibilities in an Intergenerational Polity’’, Routledge, 2009, p 89.
Tai Phi, Global Warming.(2010). Where is our destination after Copenhagen? Washington Lawyer, March 2010 (DC Bar Assoc., Wash., DC) March 2010 p.37.