مناسب سازی محیط های شهری برای گروه‌های آسیب پذیر (مطالعۀ موردی: معلولین و جانبازان شهر روانسر)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشگده علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا، بخش علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده

مناسب سازی محیط شهری ابزار مطلوبی در جهت رسیدن به فرصت‌های برابر برای استفاده و حضور همة افراد جامعه در محیط شهری می‌باشد. زیرا که دسترسی به محیط های شهری یکی از شرایط لازم کیفیت فضاهای شهری محسوب می‌شود. شهر روانسر در استان کرمانشاه مرکز مراودات حدود 700 نفر معلول تحت پوشش اداره بهزیستی است. لزوم برنامه‏ریزی و اهتمام به نیازهای این قشر آسیب پذیر اجتماعی یکی از ضرورت های اساسی مطالعه حاضر است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی وضعیت موجود فضاهای شهری روانسر برای استفادۀ گروه‌های آسیب‏پذیر(معلولین و جانبازان) است. روش پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات آن از طریق روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی با بهره گیری از مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه انجام شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون T تک نمونه ای و آزمون فریدمن از طریق نرم افزار Spssاستفاده شد. یافته‌ها نشان می دهد که به غیر از رضایت از دسترسی آسان به مراکز مذهبی، میزان رضایت از شاخص‌های مورد سؤال در حد مطلوبی قرار ندارد. همچنین از نظر پاسخگویان، از جملۀ مهمترین مشکلات محدوده شهر ایجاد مشکل در پیاده‌رو مواقع آبگرفتگی و نیز نامناسب بودن کف سازی پیاده‎روها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Appropriation of Urban Spaces for Vulnerable Groups (Case Study: Disabled People of Ravansar City)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shahinifar 1
  • Eghbal Pahkideh 2
1 Geography Department,Social Faculty,Payamenoor University,Tehran,Iran
2 Faculty Member, Department of Geography and urban planning, Payame Noor University. .I.R.Iran
چکیده [English]

Adapting the urban environment is an ideal tool for achieving equal opportunities for the use and presence of all people in the urban environment. Because access to urban environments is a prerequisite for the quality of urban spaces. The city of Ravansar in Kermanshah province The Center for the Investigation of 700 disabled people is covered by the Welfare Office. The necessity of planning and addressing the needs of this vulnerable social class is one of the essential requirements of this study. The main objective of this research is to evaluate the existing situation of Ravansar urban spaces for the use of vulnerable groups (disabled and veterans). The method of this research is descriptive-analytical. Data collection was done through library and field studies using observation, questionnaires and interviews. Also, for data analysis, one-sample T-test and Friedman test were used through SPSS software. The findings show that, with the exception of satisfaction with easy access to religious centers, the satisfaction rate of the indexes is not in the desired range. Also, in terms of respondents, one of the most important problems in the city's area is the problem of sidewalk waterlogging and the inappropriate use of pavement pavement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appropriating"
  • Urban Space"
  • disabilities"
  • Urban Planning"
  • "
  • Ravansar"
ابراهیمی، مهدی(1385).نقش شهرداری ها در مناسب سای فضاهای شهری، فصلنامۀ مدیریت شهری، صص43-36.
اداره بنیاد شهید شهرستان روانسر، 1397.
اقبالی، سید رحمان و محمود قلم آرا(1385). مناسب سازی محیط های شهری با تأکید بر امکان بهره وری پیاده، فصلنامۀ مدیریت شهری، صص34-27.
بابایی اهری، مهدی(1373). دقت در طراحی: راهنمای مناسب سازی بناها و فضاهای شهری برای معلولین، سازمان ملل متحد، (ترجمه: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران)، سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
بزی، خدارحم، اکبر کیانی، محمدصادق افراسیابی راد(1389). ارزیابی ترافیک شهری و نیازهای معلولان و جانبازان با استفاده از مدل تصمیم گیریTopsis(مطالعه موردی شهر شیراز)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال اول، شماره سوم، صص 130-103.
پاهکیده، اقبال(1394). مطالعه و بررسی روند گسترش کالبدی فضایی شهر روانسر با استفاده از مدل آنتروپی شانون و هلدرن، طرح پژوهشی دانشگاه پیام نور.منتشر نشده.
تقوایی، مسعود، مرادی، گلشن و اعظم صفرآبادی(1389). بررسی و ارزیابی وضعیت پارکهای شهر اصفهان بر اساس معیارها و ضوابط موجود برای دسترسی معلولان و جانبازان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 21، شماره پیاپی 38، شماره 2، صص 64-47.
تقوایی، مسعود، و گلشن مرادی(1385). بررسی وضعیت معابر شهر اصفهان براساس معیارها و ضوابط موجود دسترسی معلولین و جانبازان، نشریۀ سپهر، دورۀ پانزدهم، شمارۀ 57، صص16-9.
زنگی آبادی، علی و نازنین تبریزی(1386). تحلیل فضایی مبلمان شهری محدودۀ گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان، مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان، دورۀ 22، شمارۀ1، صص66-45.
داوری نژاد مقدم، مسعود و میثم رهنما(1392). ارزیابی مبلمان شهری مورد استفاده معلولین و جانبازان(مطالعه موردی: مرکز شهر و پارک بزرگ شیراز)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران.
دفتر فنی استانداری کرمانشاه، تجدید نظر طرح هادی شهر روانسر، 1378
ظهرابی، علی محمد(1385). بام سبز گامی بلند در مناسب سازی محیط شهری برای معلولین و جانبازان، فصلنامۀ مدیریت شهری صص32-28.
علی اکبری، اسماعیل و سیدجلال مدبر(1390). چالش های مناسب سازی فضاهای پیادۀ شهری(مطالعۀ موردی: محور پیادۀ خیابان ولیعصر)،فصلنامۀ مدیریت شهری، سال سوم، شمارۀ هفتم، صص28-15.
کلانتر، سید کیارش الدین واکبر پرهیزگار(1385). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رویکردهای مناسب سازی خدمات شهری، فصلنامۀ مدیریت شهری، صص35-26.
کمانرودیکجوری، موسی(1389). آسیب شناسی ساختاری مدیریت توسعه شهری تهران با تأکید بر مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 25، صص 114-99.
معمار، مهرنوش (1385).مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری، فصلنامۀ مدیریت شهری، صص33-27.
ملکی، محمدرضا و محمد شوهانی(1392). مناسب سازی مبلمان های شهری متناسب با نیازهای معلولان و جانبازان(مورد مطالعه: خیابانهای فردوسی و آیت الله حیدری شهر ایلام)، فرهنگ ایلام، شمارۀ 40 و 41، صص130-111.
منعام، محمدرضا، حجازی،سید مهدی، جابری، محمد ونوید زوجاجی(1385). طرح راهبردی مناسب سازی فضای شهری شهرستان همدان، فصلنامۀ مدیریت شهری(صص22-18).
مهندسین مشاور معمار و شهرساز، عمران آب و انرژی(1373)، شهر سالم: اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختلال و معلولیت،چاپ و صحافی چاپ شهر.
Fruin, J., (1971). Pedestrian Planning and Design, New York.
Gehl, Jan (1987). Life Between Building: Using Public Space, New York: Van nor strand Reinhold,
Harris, W., Charles & Nicholas T. Dines (1998). Time Saver Standard for landscape Architecture: Design and Construction Data; New York: Mac Graw-Hill, Second Edition.
HassKlau, C. (1990). The Pedestrian and City Traffic, London: Belhaven Press.
Pusharev, B. S & Zupon, J. M (1975). Urban Space for Pedestrian, Cambridge, Mass, Mitpress.
Simpson, B, J (1988). City Center Planning and Transport, England, Van strand Vein bold.