بررسی تحلیلی فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ کرمان، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.332324.3596

چکیده

کاهش فقر و نابرابری از مهم‌ترین اهداف برنامه‌ریزان و سیاست‌مداران در جوامع مختلف جهان است. موفقیت برنامه‌های فقرزدایی، به شناسایی دقیق پدیده فقر بستگی دارد..در این پژوهش با استفاده از رویکرد فقر چندبعدی الکایر- فوستر، شاخص فقر چندبعدی در 5 بعد آموزش، اشتغال، استاندارد زندگی، سلامت و مسکن، برای مناطق شهری و روستایی در طی سال‌های 1396 تا 1398 محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، در مناطق روستایی حدود 28 درصد افراد فقیر هستند و در مناطق شهری حدود 25 درصد فقیر هستند. میزان فقر در سال 1397 روند کاهشی داشته است اما در سال 1398 دارای روند صعودی بوده است. حدود 51 درصد افراد فقیر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و حدود 49 درصد آ‌ن‌ها ساکن مناطق شهری هستند. بیشترین میزان محرومیت در مناطق شهری و روستایی مربوط به بعد اشتغال است که حدود 40 درصد است. در بعد، آموزش، استاندارد زندگی، سلامت و مسکن، به ترتیب 16، 4، 5/24 و 5/15 درصد است. شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب، 10 و 5/11 درصد است. محرومیت زنان در مناطق شهری و روستایی در بعد آموزش بیشتر از محرومیت مردان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical study of multidimensional poverty in urban and rural areas

نویسندگان [English]

  • ali salari 1
  • Mohsen Zayanderoody 2
  • Seyed Abdolmajid Jalaee 3
1 PhD student in Economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Shahid Bahonar University of Kerman; Kerman, Iran.
چکیده [English]

Reducing poverty and inequality is one of the most important goals of planners and politicians in different societies of the world. The success of poverty alleviation programs depends on the accurate identification of the phenomenon of poverty. In this study, using the Alkire and Foster multidimensional poverty approach, the multidimensional poverty index in 5 dimensions of education, employment, standard of living, health and housing, for urban and rural areas during the years 1396 to 1398 has been calculated. The results of this study showed that in rural areas about 28% of people are poor and in urban areas about 25% are poor. Poverty rate in 1397 had a decreasing trend but in 1398 had an upward trend. About 51% of the poor live in rural areas and about 49% of them live in urban areas. The highest rate of deprivation in urban and rural areas is related to the employment dimension, which is about 40%. In terms of education, standard of living, health and housing are 16, 4, 24.5 and 15.5 percent, respectively. The multidimensional poverty index in urban and rural areas is 10% and 11.5%, respectively. Deprivation of women in urban and rural areas in terms of education is more than deprivation of men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multidimensional poverty
  • Iran
  • rural areas
  • urban areas