دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، اردیبهشت 1403 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی تحلیلی فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی

10.22034/jgeoq.2024.332324.3596

علی سالاری؛ محسن زاینده رودی؛ سید عبدالمجید جلایی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

آسیب شناسی سیاست های دولت در برنامه ریزی اقتصادی چهارم و پنجم توسعه و تاثیر آن بر سیاست های منطقه ای

10.22034/jgeoq.2024.287782.3096

محمد میر؛ نادر هوشمندیار؛ محمدعلی خسروی؛ ابوالقاسم طاهری


مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

جغرافیای سیاسی غرب آسیا و نظریه های نومنطقه گرایی

10.22034/jgeoq.2024.457281.4105

سیدابراهیم سرپرست سادات؛ نسا زاهدی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بازشناسی مانایی مفاهیم نماد، در شکل‌گیری ماهیت کالبد معماری اصیل سنتی ایران و تأثیرات آن بر معماری معاصر

10.22034/jgeoq.2024.369034.3957

آلاله عشقی صنعتی؛ محمدجعفر کرباسچی؛ غلامحسین ناصری