تبیین ابعاد جغرافیایی تاثیر حاکمیت اراده در انحصار ادله اثبات دعوی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

3 استادیار حقوق خصوصی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

10.22034/jgeoq.2023.325794.3531

چکیده

تاثیر حاکمیت اراده طرفین دعوی از یک سو و اختیارات دادرس از سوی دیگر واجد آثار متعددی در روند رسیدگی ها در دادگاههای حقوقی است. دادرسی مدنی شامل مقاطع و مراحل مختلفی است؛ یکی از مقاطع دادرسی مدنی مقطع سنجش ادله وسیله دادرس است. در این مقطع، دادرس به اداره قضایی دلایل اقامه شده وسیله اصحاب دعوی می پردازد. اقامه دلیل، حق و تکلیف اصحاب دعواست و اداره قضایی ادله اختیار و تکلیف دادرس است. دادرس، در مقام اداره دلایل در بدو امر تشریفات اقامه دلیل و سپس کمیت و کیفیت دلایل و توان اثباتی آنها را مورد سنجش قرار می دهد. مساله قابل توجهی که در این مقطع از دادرسی مطرح می گردد اعتبار تراضی بر امکان اثبات ادعا با دلیل مورد توافق طرفین دعوی و یا عدم امکان اثبات ادعا با دلیلی است که اصحاب دعوی بر عدم قابلیت اثبات دعوی با آن دلیل توافق نموده اند. بمنظور دستیابی به پاسخ این مساله، شناسایی نظام ادله در دادرسی مدنی و همچنین امری یا تخییری بودن شمار ادله اثبات دعوی موضوعیت دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است و نتایج پژوهش مثبت آن است که توافق در خصوص انحصار ادله در نظام حقوقی ایران و فرانسه صحیح و معتبر می باشد و بر این مبنا می توان ادله اثبات دعوی را به ادله تخییری و ادله تحمیلی تقسیم نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the geographical dimensions of the influence of the sovereignty of the will in the monopoly of the proofs of the claim

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abri 1
  • Firooz Ahmadi 2
  • Hengameh Ghazanfari 3
1 PhD student in private law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
3 Assistant Professor of Private Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

The influence of the sovereignty of the will of the litigants on the one hand and the authority of the judge on the other hand has many effects on the proceedings in the legal courts. Civil proceedings include different sections and stages; One of the stages of civil proceedings is the stage of evaluation of evidence by the judge. At this stage, the judge deals with the judicial administration of the reasons presented by the litigants. Producing evidence is the right and duty of litigants, and judicial administration of evidence is the authority and duty of the judge. The judge, in the capacity of the evidence department, at the beginning of the formalities of presenting the evidence, then evaluates the quantity and quality of the evidence and their probative power. A significant issue that is raised at this stage of the proceedings is the validity of the agreement on the possibility of proving the claim with the reason agreed by the parties to the lawsuit or the impossibility of proving the claim with the reason that the litigants have agreed on the inability to prove the claim with that reason. In order to find the answer to this problem, it is important to identify the evidence system in civil proceedings, as well as whether the number of evidence is mandatory or optional. The research method in this article is descriptive-analytical and the results of the research are positive that the agreement regarding the exclusivity of evidence in the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optional evidence
  • imposed evidence
  • sovereignty of will
  • monopoly of evidence