زمینه‌ها و پیامدهای زباله‌گردی: مطالعه درباره زباله‌گردی کودکان در محیط جغرافیایی شهر تهران و حومه

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

تخصص روش تحقیق و کارشناسی ارشد مردم شناسی اجتماعی، دانشگاه کنت، انگلستان

10.22034/jgeoq.2024.278617.2995

چکیده

کودکان در شهر تهران به اشکال مختلفی از کارها ازجمله زباله‌گردی به‌مثابه یکی از بدترین شکل کار کودکان مشغول‌اند. زباله‌گردی کودکان در حالی در شهر تهران رایج است که این کار آسیب‌های زیادی را برای کودکان به همراه دارد و برخلاف بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب کشوری و شهری است. هدف این پژوهش مطالعه زمینه‌های و پیامدهای زباله‌گردی کودکان در شهر تهران و ارائه نظریه‌ای در این زمینه است. بر این مبنا از روش نظریه زمینه‌ای استفاده‌شده و برای گردآوری داده‌ها از فنون مصاحبه و مشاهده برمبنای روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری استفاده‌شده است. همچنین از به‌منظور ساخت نظریه اسناد و منابع این حوزه نیز مرور شده است. جامعه مطالعه پژوهش کودکان زباله‌گرد و سایر زباله‌گردها هستند. به‌منظور تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری سه مرحله‌ای بر مبنای الگوی اشتراوس و کربین استفاده‌شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد سه زمینه اقتصادی همچون فقر و اقتصاد زباله؛ اجتماعی-فرهنگی در قالب زمینه‌های خانوادگی و شبکه‌های اجتماعی و زمینه سیاستی همچون قوانین و شیوه‌های مدیریت زباله منجر به زباله‌گردی کودکان شده است. زباله‌گردها کار در قالب شبکه‌های اجتماعی همچون شبکه‌های خانوادگی‌شان انجام می‌دهند. مناسبات کاری آن‌ها استثمارگونه است و شرایط کار و زندگی‌شان زمینه‌های آسیب‌پذیری آنان را فراهم و در اجتماعی شدن مؤثر آنان اختلال به وجود آورده است. حذف زباله‌گردی کودکان در تهران مستلزم مجموعه از مداخلات سیاستی در کشور افغانستان و مدیریت جمع‌آوری زباله‌ها در شهر تهران است که همین منظور پیشنهادهایی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contexts and consequences of littering: A study on children's littering in the geographical environment of Tehran and its suburbs

نویسنده [English]

  • Kameel Ahmady
University of Kent, UK. MA in Social Anthropology.
چکیده [English]

Children in Tehran are involved in various forms of work, including garbage collection, which is one of the worst forms of child labour. Scavenging is common among children in Tehran, which is not only harmful to their health but also violates many national and city laws and regulations. This research aims to investigate the contexts and consequences of children's scavenging in Tehran and develop a theory in this area. The grounded theory method was used, and interview and observation techniques were employed to collect data through purposive and theoretical sampling. Additionally, documents and sources in this field were reviewed to build a theory. The research population consisted of children of garbage pickers. A three-step coding method based on the Strauss and Corbin model was used to analyse the data. The findings indicate that economic factors such as poverty and waste economy, socio-cultural factors such as family contexts and social networks, and political factors such as waste management laws and practices have contributed to children's scavenging. Scavengers work within their social networks, which are often exploitative, and their working and living conditions have created vulnerabilities for them and disrupted their effective socialization. Eliminating children's scavenging in Tehran requires a series of policy interventions in Afghanistan and better management of waste collection in Tehran. Suggestions have been presented to address this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worst form of child labour
  • scavenging
  • children
  • contextual theory