تبیین ژئوپلیتیک معیارهای کارآمدی قوانین مقابله با فساد اداری از دیدگاه اسلامی

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.80803.1015

چکیده

اتخاذ سیاست جنایی در رویارویی با پدیده فساد اداری، در نظام حقوقی اداری و فقه اسلامی از چهار منظر تقنینی-مشارکتی- اجرایی و قضایی امری مسلم و انکارناپذیر است. فساد اداری، بنیان سترگ دولت ها، نظام ها و مکاتب حقوقی ملل در اعصار مختلف این فرضیات را مورد هدف قرار داده و این موضوع را اثبات می نماید. نگارنده، تلاش‌می‌گردد ضمن بررسی چهارچوب نظری، ابعاد شکلی و ماهوی، معیارهای نظارت و کارآمدی قوانین و اثربخشی آن، اتخاذ سیاست‌های‌مشارکتی و ضمانت‌اجرای قضایی در دو بعد بررسی‌فساد اداری، در خصوص کارگزاران و فساد ناشی از مستخدمین دولتی و اضرار به بیت المال با تاکید بر ضرورت انجام این رساله و یافتن پاسخ پرسش های مطرح و بررسی فرضیه های آمده بررسی نماید. مولفه ها، معیارها و شاخص های کارآمد همگام با اهمیت قوانین کیفری در ارتباط مستقیم آنها با حقوق ملت از سوی، لزوم انطباق قوانین جاری به خصوص در مورد جرایمی که مجازات آن توسط شارع تعیین گردیده با موازین شرعی از سوی دیگر و ضرورت شایسته سالاری، ساده زیستی، تساوی‌حقوق همگانی،عدالت،اعتماد،شفافیت،کارآمدی و نظارت‌عمومی و جلوه‌های‌-دادرسی از ویژگی‌های بارز در این‌خصوص بشمار می‌روند. با بررسی سیاست جنایی تقنینی نظام‌حقوق اداری مشخص گردید، نظام حقوق اداری ایران علیرغم تصویب قوانین و توجه به لزوم اعلام داریی و.. ، فاقد واکُنش‌کیفری افتراقی‌نسبت به ثروت‌های‌فاقد توجیه‌کارگزاران-عمومی،ضمانت‌اجراهای‌سرکوبگرانه قانونی‌است و عملاً کارگزاران ‌مشمول ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی‌مقامات مسئولان و کارگزاران مصوب 1394به‌رئیس‌قوه قضائیه مطابق ماده (5)گزارش محرمانه می گردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness criteria of laws against administrative corruption from an Islamic point of view

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Taghavi 1
  • Ahmadreza Tavakoli 2
  • Mehdi Jalilian 3
1 PhD student, Fiqh and Fundamentals of Islamic Law Department, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
2 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
3 Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran.
چکیده [English]

Adopting a criminal policy in confronting the phenomenon of administrative corruption in the administrative legal system and Islamic jurisprudence from four legislative-participatory-executive and judicial perspectives is certain and undeniable. Administrative corruption, the main foundation of governments, systems and legal schools of nations in different ages has targeted these assumptions and proves this issue. The author tries to examine the theoretical framework, formal and substantive dimensions, the criteria of supervision and efficiency of laws and their effectiveness, adopting participatory policies and guaranteeing judicial execution in two dimensions of investigating administrative corruption, regarding agents and corruption. caused by government employees and damages to the Treasury, emphasizing the necessity of doing this thesis and finding answers to the questions raised and investigating the hypotheses. Effective components, criteria and indicators in line with the importance of criminal laws in their direct relationship with the rights of the nation, on the one hand, the need to adapt the current laws, especially in the case of crimes whose punishment is determined by the Shariah, with Sharia standards on the other hand, and the necessity of meritocracy. Simplicity of life, equal rights of all, justice, trust, transparency, efficiency and public supervision and the effects of proceedings are prominent features in this regard. By examining the legislative criminal policy of the administrative law system, it was determined that, despite the approval of laws and attention to the need for notification, Iran's administrative law system lacks a differential criminal response to the wealth of public agents, guarantees of executions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal policy
  • administrative corruption
  • forms of prevention
  • criminal response
  • differential proceedings and good governance