بررسی شاخص های مسولیت پذیری اجتماعی در نظام بانکی و رابطه آن با جامعه پذیری سازمانی در راستای برنامه ریزی منطقه ای: مطالعه موردی شرکت های تابعه گروه مالی بانک مسکن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

10.22034/jgeoq.2023.288552.3106

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مسولیت پذیری اجتماعی در نظام بانکی و رابطه آن با جامعه پذیری سازمانی بود. روش این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی از لحاظ ماهیت مسئله و هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی میباشد و به بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق شامل ابعاد مسئولیت اجتماعی در نظام بانکی بعنوان متغیرهای مستقل و ابعاد جامعه پذیری سازمانی در شهر تهران می پردازد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارکنان 11 شرکت زیر مجموعه هلدینگ گروه مالی بانک مسکن می باشد که در زمان پژوهش (سال 1401) تعداد کل آنها برابر 719 نفر است. در انتخاب حجم نمونه از نرم افزار سمپل پاور استفاده شد. که نمونه‏ها را با دقت بیشتری نسبت به فرمول کوکران و جدول مورگان و یا سایر روش‏های انتخاب می نماید بنابراین با استاده از این نرم افزار تعداد نمونه برابر280 نفر به دست آمد. بنابراین با استاده از این نرم افزار تعداد نمونه برابر280 نفر به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the indicators of social responsibility in the banking system and its relationship with organizational socialization in line with regional planning: a case study of Maskan Bank financial group subsidiaries.

نویسندگان [English]

  • Akram Mohammadi Nikoo 1
  • Seyed Naser Hejazi 2
  • Asghar Mohammadi 2
1 PhD student, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the indicators of social responsibility in the banking system and its relationship with organizational socialization. The method of this research is descriptive-analytical in terms of the nature of the problem and the purpose of the research is an applied research and examines the relationship between the research variables including the dimensions of social responsibility in the banking system as independent variables and the dimensions of organizational socialization in the city of Tehran. The statistical population under study is all the employees of 11 companies under the holding group of Maskan Bank Financial Group, whose total number is 719 at the time of the research (year 1401). Sample Power software was used to select the sample size. which selects samples more accurately than Cochran's formula and Morgan's table or other methods, so the number of samples equal to 280 people was obtained with the use of this software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • banking system
  • organizational socialization