بررسی فقهی و ژئوپلیتیکی جرائم مستوجب اعدام با رویکرد تخفیف مجازات در مذاهب حنبلی و شافعی و تطبیق آن با قوانین موضوعه ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ همدان، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق،‌ واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ همدان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تطبیق احکام فقهی جرائم موجب اعدام در مذاهب حنبلی و شافعی و تطبیق آن با قوانین موضوعه ایران با رویکرد تخفیف مجازات با روش توصیفی–تطبیقی انجام شده است. این پژوهش موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى و اعدام در تکرار جرایم را مورد بررسی قرار داد. نتایج بیانگر این است که احکام فقهی جرائم مستوجب اعدام در دو مذهب شافعی و حنبلی و همچنین در مواد قانون مجازات اسلامی شباهت‌های زیادی دارند، اما در برخی موارد تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال در هر سه، مجازات سلب حیات برای جرائمی مانند زنا، لواط، محاربه، افساد فی الارض و جرایمی که به عنوان جنایات عمدی علیه نفس و جان انسان شناخته می شوند در نظر گرفته شده است. تفاوتهایی که در دو مذهب و قانون جزا مشاهده می‌شود اغلب تفاوت در تعداد جرائم مستوجب اعدام و تفاوت در شرایط و احراز جرائم مستوجب اعدام است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی ایران، جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی، تحریف دین، سوء استفاده از قدرت و جاسوسی، مستوجب اعدام هستند، در حالی که این جرائم در فقه شافعی و حنبلی، مستوجب اعدام نیستند. در برخی از جرائم دیگر مستوجب اعدام، شرایط و احراز جرائم در قانون مجازات اسلامی ایران با فقه شافعی و حنبلی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential investigation of crimes requiring death penalty with the approach of mitigating punishment in the Hanbali and Shafi'i schools of thought and its comparison with the laws of Iran

نویسندگان [English]

  • Akram Shafeei 1
  • Mahnaz Salimi 2
  • Javad Rajabi Salman 3
1 PhD student, Department of Law, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The present study was carried out with the aim of applying jurisprudential rulings of crimes leading to death in the Hanbali and Shafi'i schools of thought and its application to relevant laws of Iran with the approach of mitigating the punishment with a descriptive-adaptive method. This research investigated cases of retribution, types of extreme crimes, sexual crimes, crimes against religion and social security, and execution in repeat crimes. The results show that the jurisprudential rulings of crimes warranting death in the Shafi'i and Hanbali religions, as well as in the articles of the Islamic Penal Code, have many similarities, but there are also differences in some cases. For example, in all three, the punishment of taking life is considered for crimes such as adultery, adultery, adultery, corruption of the earth, and crimes that are known as intentional crimes against the soul and human life. The differences that can be seen in the two religions and the criminal law are often the difference in the number of crimes punishable by death and the difference in the conditions and verification of crimes punishable by death. For example, in Iran's Islamic Penal Code, crimes such as drug trafficking, kidnapping, distortion of religion, abuse of power, and espionage are subject to death, while these crimes are not subject to death in Shafi'i and Hanbali jurisprudence. In some other crimes that require execution, the conditions and punishment of crimes in Iran's Islamic Penal Code are different from Shafi'i and Hanbali jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes warranting execution
  • Hanbali
  • Shafi'؛ i
  • reduction of punishment