رویکردی جامعه شناختی به تفکر مولوی در باب نظریه جبر و اختیار و تبیین ابعاد جغرافیای ادبی آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

2 استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.304574.3293

چکیده

جامعه‌شناسی ساختارگرا، رویکردی نظری برای شناخت نظام‌ها و ساختارهای اجتماعی است که مفاهیم و رفتارهای اجتماعی را شکل می‌دهند. این نوع از جامعه شناسی تلاشی برای استفاده از مدل‌ها و نظریه‌ها جهت تبیین و توسعه سیستم‌ها و ساختارهای جامعه است که بر اساس مدل سازی و الگوسازی طرح بندی می‌شوند. مطالعه‌ی جامعه شناختی حکایت‌های مثنوی از آنجا که مروری بر چگونگی تفسیر و نحوه‌ی واکنش اعضای اجتماع به حوادث و پدیده‌های مختلف است، می‌تواند نقدها و تحلیل‌های معتبر و قابل قبولی در باره‌ی جامعه‌ی زمان آفرینش این اثر ارائه دهد. با استفاده از الگوها و نمودارهای مختلف و نقد و تحلیل‌های مبتنی بر این الگوها و مدل‌ها و همچنین با تجزیه و تحلیل حکایت‌های مثنوی، بر اساس الگوها و مدل‌های ذکر شده، امکان درک همه جانبه‌ای از رفتار و واکنش اعضای جامعه به مسائل مختلف فراهم می‌ود. این مطالعه جامعه شناختی می‌تواند به شناسایی علل زمینه‌ای در پس رفتارها و واکنش‌های خاص و نیز تأثیرات آن‌ها بر پویایی اجتماعی کمک کند. علاوه بر این، می‌تواند بینشی در مورد نحوه تعامل سیستم‌های اجتماعی مختلف با یکدیگر ارائه دهد، که به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در مورد بهترین نحوه‌ی مدیریت بر نهادهای اجتماعی کمک کند. ازجمله کنش‌ها واکنش‌های افراد در جامعه که تعاملات افراد را در موقعیت‌های مختلف اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد، اعتقاد به جبر مطلق یا اختیار تام در انجام امور زندگی روزمره است. از بررسی دفترهای شش گانه مثنوی، این نتیجه حاصل شد که موضوع فوق پیچیده و بحث برانگیز وتا حدودی غیر قابل تفکیک می‌باشد. مولانا از ابراز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological approach to Molavi's thinking about the theory of determinism and free will and explaining the dimensions of its literary geography

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Afsar 1
  • Nasrollah Emami 2
  • Farzaneh Yousef Ghanbari 3
  • Nasim Khajehzadeh 3
1 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
2 Professor, Department of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
چکیده [English]

Structuralist sociology is a theoretical approach to understanding social systems and structures that shape social concepts and behaviors. This type of sociology is an attempt to use models and theories to explain and develop the systems and structures of society, which are planned based on modeling and modeling. Sociological study of Masnavi anecdotes, since it is an overview of how to interpret and react to various events and phenomena of society members, it can provide valid and acceptable criticisms and analyzes about the society of the time of its creation. give effect By using different patterns and diagrams and criticism and analysis based on these patterns and models, as well as by analyzing Masnavi anecdotes, based on the mentioned patterns and models, the possibility of comprehensive understanding of behavior And the reaction of society members to various issues is provided. This sociological study can help to identify the underlying causes behind certain behaviors and reactions as well as their effects on social dynamics. In addition, it can provide insight into how different social systems interact with each other, helping to make more informed decisions about how best to manage social institutions. Among the actions and reactions of people in society that affect people's interactions in different social situations, is the belief in absolute determinism or complete authority in doing daily life affairs. From the examination of the six notebooks of the Masnavi, it was concluded that the above issue is complex and controversial and somewhat inseparable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molana
  • determinism
  • discretion
  • structuralism
  • Lucien Goldman