تحلیل جایگاه ژئوپلیتیک ایران پس از دوران جنگ سرد ودر شرایط نظام قدرت در جهان

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jgeoq.2024.303608.3281

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، بشر با دو دوره متفاوت روبرو بوده است که ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ دوران جنگ سرد (‌صلح سرد) (1991-1947) و عصر کنونی که از آن با عناوین مختلف از جمله عصر جهانی شدن یا جهانی سازی یاد می‌شود. در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ژئوپلیتیک ایران درمنطقه پس از دوران جنگ سرد و در شرایط نظام قدرت در جهان پرداخته می‌شود. یافته‌ها حاکی از آن است که درعصر جدید سامانه اقتصاد محور، بر مبنای ترتیبات سیاسی و با هدف کسب برتری‌های اقتصادی شریانهای حیاتی اقتصادی و تمرکز ویژه ای، حداقل درحوزه جغرافیایی خاورمیانه بر روی انرژی است. از این رو اهمیت و نقش کشورها وابسته به برتری‌های اقتصادی آنها است که موقعیت جغرافیایی آن‌ها نیز در این میان بسیار حائز اهمیت است. دراین میان باید اظهار داشت که نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در ایجاد تحولاتی که همه کشورها از جمله ایران را پس از صلح سرد تحت تاثیر سیاست‌های منطقه‌ای خود کرده است که این امر باعث ایجاد اختلاف‌های شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Iran’s Geopolitics in Post-Cold War Era and within the Condition of Power System in the World

نویسندگان [English]

  • farzaneh reshad 1
  • Ezatollah Ezzati 2
  • Qiuomars Yazdanpanah Dero 3
1 PhD student in political geography, Tehran Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Political Science Geography, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Political Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the aftermath of the Second World War, the world has witnessed two different eras each with its own features, i.e. the Cold War era or Cold Peace era (1947-1991); and, the current era, which is called the era of globalization or globalizing. Attempts have been made in the present research to study and analyze Iran’s geopolitics in the region in the post-Cold War era and within the condition of power System in the world. The findings of this research show that in the new era, the economic-centered system is based on political arrangements with the aim of gaining upper hand over economic jugular veins and energy, particularly in the Middle East. Hence, the significance and role of the states depend on their economic superiority in which their geographical positions too play an important part. It should be mentioned that the role of regional and extra-regional powers in the developments in all countries, including Iran, in the post-Cold War era, has been under the influence of regional policies of these great powers that have led to differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran؛ geopolitics؛
  • post Cold War؛ regional powers