جایگاه غرب در شکل دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه (دوره حزب عدالت و توسعه)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روابط بین الملل، دانشگده حقوق علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.22034/jgeoq.2024.335427.3627

چکیده

بررسی جایگاه غرب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در قالب شاخص‌هایی چون نحوه ‌شکل‌گیری‌ اتحادهای بین‌المللی، میزان تاثیرگذاری هنجارها بر سیاست خارجی، چگونگی تعریف و تامین منافع بین‌المللی، ارزیابی تقارن تهدیدات- توانایی‌ها و نهایتاً میزان سازگاری هر دوکشور با تحولات بین المللی در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. غرب بعنوان یک هویت دسته‌جمعی و مجموعه امنیتی نظم‌دهنده به ساختارهای نظام بین الملل؛ یکی از مهم‌ترین متغیرهای خارجی تاثیرگذار بر روندها و رویکردهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و هنجاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه می‌باشد. هدف ترسیم شده در این مقاله، مقایسه جایگاه غرب در کارکردها و دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این پژوهش با بهره‌گیری ترکیبی از نظریات سازه‌انگاری و مطالعات مقایسه‌ای سیاست خارجی در پیش‌نظریه جیمز روزنا به تجزیه و تحلیل متغیرهای سیستمیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه پرداخته است. نظریه جیمز روزنا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of the West in shaping the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Türkiye (the period of the Justice and Development Party)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Vahidi 1
  • Keihan Barzegar 2
  • davod kiyani 3
1 Doctoral student of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Political Science Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Investigating the position of the West in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey in the form of indicators such as the way international alliances are formed, the extent of the influence of norms on foreign policy, how to define and secure international interests, the assessment of the symmetry of threats and capabilities, and finally the degree of compatibility of each country with international developments. It is included in the agenda of this research. The West as a collective identity and a security complex regulating the structures of the international system; It is one of the most important external variables influencing the political, economic, military and normative foreign policy trends and approaches of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey. The aim of this article is to compare the position of the West in the functions and achievements of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey. This research has analyzed the systemic variables in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey by using a combination of constructivist theories and comparative studies of foreign policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • International variables
  • international alliances
  • compatibility
  • symmetry of threats and capabilities