ماهیت انتقال مدیریت در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان در راستای برنامه ریزی منطقه ای

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.218464.2316

چکیده

خصوصی‌سازی شرکت های دولتی اقدامی بود جهت بهبود اوضاع اقتصادی جوامع که ابتدا ازکشورهای اروپایی شروع شد و سپس در سایرکشورها مورد اعمال قرار گرفت. در این راستا، کشورها از روشهای مختلفی استفاده نمودند؛ که یکی از این روش ها، خصوصی‌سازی از طریق انتقال مدیریت بود. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی، ماهیت انتقال مدیریت در خصوصی‌سازی شرکت های دولتی و تطبیق آن با حقوق آلمان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده تا با رویکردی تطبیقی، بحث خصوصی‌سازی از طریق انتقال مدیریت، شرایط و روش های مورد استفاده از این روش، چالش ها و خلاء های آن مورد بررسی قرارگیرد و جوانب مختلف موضوع در نظرگرفته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کشورآلمان این روش درکنار روش واگذاری مالکیت و از طریق مذاکره، مزایده و چانه زنی به کار گرفته شد. کشور ایران نیز این روش را در کنار روش واگذاری مالکیت پیش بینی نموده که به سه روش اجاره، پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان و عموما از طریق مزایده و مناقصه صورت می پذیرد. اما باید گفت در عمل از این روش کمتر بهره برده و روشی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد واگذاری مالکیت شرکت می باشد. گذشته از این، باید اذعان داشت که خصوصی سازی یک مساله ی میان رشته ای است. با این توضیح که فارغ از ابعاد اقتصادی و آثار و نتایج آن، ضرورت تحلیل ماهیت انتقال مدیریت در این فرایند امری انکار ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of management transfer in the privatization of public companies with a comparative study in German law in line with regional planning

نویسندگان [English]

  • Hamid Soleymani 1
  • Firooz Ahmadi 2
1 PhD student in private law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

Privatization of state-owned companies was a measure to improve the economic conditions of societies, which first started in European countries and then was applied in other countries. In this regard, countries used different methods; One of these methods was privatization through management transfer. In the present study, the nature of management transfer in the privatization of state-owned companies and its adaptation to German law have been studied with the analytical-descriptive method. In this research, with a comparative approach, the discussion of privatization through the transfer of management, the conditions and methods used in this method, its challenges and gaps are examined and various aspects of the issue are considered. The results of the research indicate that in Germany, this method was used along with the ownership transfer method through negotiation, auction and bargaining. The country of Iran also foresees this method along with the ownership transfer method, which is done in three ways: leasing, general contracting and contract management, generally through auctions and tenders. But it must be said that this method is less used in practice and the most used method is the transfer of ownership of the company. Apart from this, it should be acknowledged that privatization is an interdisciplinary issue. With the explanation that regardless of economic dimensions and its effects and results, the necessity of analyzing the nature of management transfer in this process is undeniable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • transfer of management
  • Iranian law
  • German law