کارآمدی حکمرانی دیلمیان در قلمرو جغرافیایی بغدا؛ مطالعه موردی ساختار و تشکیلات اداری و آموزشی بیمارستان عضدی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ وتمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد یادگارامام خمینی(ره) شهرری ، تهران ، ایران.

2 استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران

3 استادیار تاریخ وتمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، تهران، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.195170

چکیده

 بررسی بیمارستان ها در تمدن اسلامی به عنوان اصلی‎ترین نهاد طبی از اهمیت زیادی در شناخت تحولات درمانی و پزشکی دارد. در این میان بیمارستان عضدی بغداد، که موسوم به نام عضدالدوله دیلمی است به دلیل بزرگی و جامعیت و نیز به عنوان نمادی از موفقیت های علمی مسلمین در سده چهارم هجری قمری از اهمیت دو چندان برخوردار است. در این مقاله هدف اصلی محقق ، بررسی دقیق و همه جانبه ساختارهای اداری، مالی، آموزشی، درمانی و رفاهی آن به عنوان یک تشکیلات عظیم طبی است، به گونه‌ای که می‌توان با مقایسه آن با بیمارستان‌های سده‌های پیشین در عراق و ایران و نیز مقایسه با بیمارستان‌های هم عصر، در قلمرو دولت بویهیان و تاثیرگذاری بر طب سده‌های بعدی به روشنی نتیجه گرفت که بیمارستان عضدی بغداد  دارای عظیم ترین و دقیق ترین تشکیلات اداری  و آموزشی در سده های میانی تمدن اسلامی  بوده است، تا جایی که  این بیمارستان را با بیمارستان های امروزی قابل قیاس می سازد. در همین راستا برای نخستین بار یکی از دقیق ترین و کاملترین نمودارهای  ساختاری(چارت تشکیلاتی)در این مقاله ارائه شده است. این تحقیق بر اساس روش معمول در تحقیقات تاریخی یعنی روش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعه منابع دست اول و تحقیقات جدید، انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficiency of the Dilamian rule in the geographical territory of Baghdad; A case study of the structure and administrative and educational organization of Azadi Hospital

نویسندگان [English]

 • Hossein Ali Tajik Ismaili 1
 • Mohsen Heydarnia 2
 • Saber Adak 3
1 PhD student of History and Civilization of Islamic Nations, Islamic Azad University, Imam Khomeini (RA) Shahrari Memorial Unit, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of History and Civilization of Islamic Nations, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Unit, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of History and Civilization of Islamic Nations, Islamic Azad University, Imam Khomeini Memorial Unit, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Examining hospitals in Islamic civilization as the main medical institution is of great importance in understanding medical and therapeutic developments. In the meantime, Azdi Hospital in Baghdad, which is known as Azd al-Dula Dilmi, is of double importance due to its size and comprehensiveness and as a symbol of the scientific achievements of Muslims in the 4th century AH. In this article, the main goal of the researcher is a detailed and comprehensive examination of its administrative, financial, educational, therapeutic and welfare structures as a huge medical organization, in such a way that it can be compared with the hospitals of the previous centuries in Iraq and Iran and also compared with Hospitals of the time, in the territory of the Buyiyan government and influencing the medicine of the following centuries, clearly concluded that the Azdi Hospital of Baghdad had the largest and most detailed administrative and educational organization in the middle centuries of Islamic civilization, to the extent that this hospital was compared with the hospitals of It makes it comparable today. In this regard, for the first time, one of the most accurate and complete structural diagrams (organizational chart) is presented in this article. This research is based on the usual method in historical research, i.e. descriptive-analytical method through the study of first-hand sources and new research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic civilization
 • Iraq
 • Al Boyeh
 • Baghdad
 • medicine
 • Azdi Hospital
 • administrative structure
 • educational structure