واکاوی مبانی توکیل در طلاق نزد فقه فریقین و حقوق ایران و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان )، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

10.22034/jgeoq.2024.282797.3031

چکیده

دردین اسلام، خانواده، مقدس‌ترین نهاد اجتماعی است و آغاز خانواده با نکاح دائم است، و مهمترین راه انحلال آن، طلاق است، طبق نظر فقهای مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران که غالباً بر گرفته از فقه امامیه است، طلاق به هر نوع از انواعش که باشد از حقوق و خصائص زوج است و زوج نمی تواند آنرا از خود اسقاط نماید به ویژه تفویض طلاق به صورت مستقیم ویا در قالب تملیک وغیر آن امکان ندارد بلکه زوج می تواند به زوجه وکالت باحق توکیل به غیر دهد تا با مراجعه به حاکم شرع خود را مطلقه سازد این وکالت می تواند مطلق و یا مقید باشد، طبق فقه امامیه، وکالت مطلق در طلاق زوجه جائز است، درقانون مدنی بویژه ماده 1119 قانونگذار جنبه مقید بودن وکالت را پذیرفته است، نزد فقهای امامیه، زوجه صرفاً می تواند به نیابت و وکالت از زوج، خود را مطلقه سازد، لکن فقهای اهل تسنن، نیابت را بر وجه رساله و تفویض پذیرفته اند و تفویض را بر توکیل، تخییر و تملیک تقسیم نموده اند، و زوجه می تواند بالاصاله نسبت به طلاق خود اقدام نماید و چنانچه این نیابت از باب تخییر باشد، زوجه باید خود را سه طلاقه نماید و اگر به یک طلاق خود را مطلقه نماید، هم طلاقش باطل است و هم تخییر از بین می رود. در این مقاله، موضوع وکالت در طلاق زوجه را از دیدگاه مذاهب خمسه و قوانین موضوعه ایران همراه با ذکر مبانی آن، مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the basics of trust in divorce according to the jurisprudence of parties and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jaberizadeh 1
  • Hormoz Asadi Koohbad 2
  • Javad Panjepour 3
1 PhD student in Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ramhormoz Branch, Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran.
3 Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In the religion of Islam, the family is the most sacred social institution, and the beginning of the family is permanent marriage, and the most important way to dissolve it is divorce. It is one of the rights and characteristics of the husband and the husband cannot take it away from himself, especially it is not possible to delegate divorce directly or in the form of ownership or otherwise, but the husband can give the wife a rightful power of attorney other than by referring to the ruler of Sharia. Divorce himself. This power of attorney can be absolute or binding. According to Imami jurisprudence, absolute power of attorney is permissible in the divorce of a wife. In the civil law, especially Article 1119, the legislator has accepted the binding aspect of power of attorney. According to Imami jurisprudence, the wife can only represent And the power of attorney from the husband to divorce himself, but the jurists of Ahl-e-Sunnah have accepted the power of attorney in the form of risalah and tawwal and divided the tawwil into tawakil, kheer and tamilik, and the wife can act on her own divorce and if If this proxy is for the sake of choice, the wife must divorce herself three times, and if she divorces herself with one divorce, both her divorce is invalid and the choice is lost. In this article, we have examined the issue of legal representation in the divorce of a wife from

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tawkeel
  • Imami jurisprudence
  • Sunni jurisprudence
  • subject law