بررسی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 14 شهر کلان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

بافتهای فرسوده شهری که تحت تأثیر مدرنیزاسیون شتابزده، جمعیت غیربومیِ بلاتکلیف با زندگی شهری را به جای جمعیت بومی نشانده است، علاوه بر ایجاد محیط فیزیکی ناخوشایند، فضای اجتماعی ناپایداری نیز بوجود آورده است. به همین دلیل ، نوسازی بافت های فرسوده شهری یکی از مسائل اساسی در حوزه شهرسازی می باشد. این پژوهش در پی آن است تا بافت های فرسوده واقع در منطقه 14 شهر تهران را با بهره گیری از بازشناسی و به کارگیری قابلیت های اجتماعی و فضایی- کالبدی آن مورد و بهسازی و نوسازی قرار دهد و با ارائه راهبردهای منطقی در بافت فرسوده مورد مطالعه، تسریع در امر نوسازی را موجب شود . محدوده مورد مطالعه جوامعی مهاجر با خرده فرهنگ های متفاوت ، به ودیعه گرفته شده است که در ترکیب های طایفه ای ، انسجام اجتماعی شان را تا به امروز حفظ کرده اند. چنین امری موجب شده تا علیرغم فرسودگی بافت، ارزش زیست و سکونت آن به طور نسبی حفظ شود. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از قضاوت کارشناسانه و بهره گیری از شیوه پیمایش میدانی  از مدل swot  برای تحلیل داده ها به دست آمده است، نشان می دهد که ضعف همبستگی بین اجتماع و کالبد، موجبات تضعیف و فرسودگی ساختار اجتماعی - کالبدی را فراهم می آورد. بازشناسی این قابلیت و به کارگیری آنها در تدوین راهبردها و طرح ساماندهی پیشنهادی ، موجبات برخورد منطقی جهت مداخله در بافت فرسوده حاضر در روند بهسازی و نوسازی را فراهم می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the improvement and renovation of old ones metropolis of Tehran City Region 14

نویسندگان [English]

  • Afshin Khodami 1
  • Seyed Jamaleddin Daryabari 2
1 M.Sc. North Branch Tehran, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of urban Planning, North Branch Tehran, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Urban damaged area affected by rapid modernization, Undecided non-indigenous population rather than the indigenous population has turned to urban life, In addition to creating an unpleasant physical environment, social environment created unsustainable For this reason, the urban fabric renewal is one of the key issues in the field of Urban Development This study seeks to distressed areas located in district 14 in Tehran With the use of social and spatial recognition and application capabilities and improve its physical and its modernization And provide reasonable guidelines in distressed areas studied, accelerate the renovation cause The study area in immigrant communities with different cultures, to deposit taken The combination of tribal, social cohesion have kept them up to date. This has led to burnout, despite the context, Biological value and its location relatively preserved. Results of this research is descriptive - analytical and Using expert judgment and using field survey data obtained from the swot analysis, Shows that the correlation between social and physical weakness, undermining and erosion of the social fabric - provides physical This feature recognition and their application in the formulation of strategies and plans of the proposed regulation Does not come too reasonable to intervene in the process of rehabilitation and reconstruction of old ones now provides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn Texture
  • consistency Fzay- physical
  • Accounting
  • improvement and renovation
آئینی، محمد، 1386 ، موضوعات اقتصادی مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
اصلانی، رضا( 1383 ).روش های بهبود کیفیت بافت کالبدی در محله های فرسوده، همایش توسعه محل های چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران، مرکز مطالعات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
ایمانی جاجرمی، حسین، 1386 ، ویژگیهای تاریخی فرهنگی و تحولات معاصر مدیریت محلة شهری در ایران، -(مطالعة موردی: شهرداری محله در تربیت حیدریه)، نامة انسانشناسی، سال چهارم، شمارة 8 ، صص 17  29
بحرینی، سید حسین، فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، 09
توسلی،محمود( 1379 ).اصطلاح شناسی نوسازی و بهسازی شهری، مجله هفت شهر، شماره 2، زمستان 1379
حاجی پور، خلیل( 1385 ).مقدمه ای بر سیر تحول و تکوین رویکردهای مرمت شهری؛ دوره بعد از جنگ جهانی اول تا هزاره 14 ، مجله اندیشه ایرانشهر، سال دوم، شماره 9 و 10 ، صص 24
حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه( 1381 ).مرمت شهری.تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
حبیبی، کیومرث و پوراحمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل( 1386 ).بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری. سنندج: انتشارات دانشگاه کردستان،
رهنمایی، محمد تقی و شاه حسینی، پروانه( 1384 ).فرایند برنامه ریزی شهری ایران.تهران: انتشارات سمت،
رهنمایی، محمدتقی، 1369 ، مباحث و روشهای شهرسازی )جغرافی(، چاپ اول، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران.
زنگی آبادی، علی، غلامی، یونس، موسوی، سید علی، 1390، بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی: بافت مرکزی شهر مشهد، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره ، جدید، سال نهم، شماره3
سرور، رحیم، 1390، بررسی ظرفیتهای بافت فرسوده و توانمندسازی آن مطالعه موردی: شهر بافق، فصلنامه علمی ، پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال نهم، شماره
شماعی، علی و پوراحمد، احمد( 1384 ). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
شهرداری تهران (حوزة معاونت شهرسازی و معماری)، 1381 ، بررسی مسائل توسعة شهری منطقة 10
شهرداری منطقة 10 تهران،1391، کتاب جامع طلایی منطقة 10
شیعه، اسماعیل، 1371 ، مقدمهای بر برنامهریزی شهری، ویرایش سوم، دانشگاه علم و صنعت تهران.
طرح تفصیلی منطقه 10 شهر تهران، 1385
عباس زادگان، مصطفی( 1383 ).بافت های فرسوده درون شهری-چالش ها و راهبردها، همایش توسعه محله ای چشم انداز
توسعه پایدار شهر تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
عندلیب، علی، 1388 ، فرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، تهران، نشر ری پور.
عندلیب، علی، 1387 ، رویکردی نوین به مدیریت نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، تهران، نشر ری پور.
عندلیب، علی، 1386 ، نگاهی نو به راهبردها و سیاست های نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، تهران، نشر ری پور
فرهودی، رحمتاله، رهنمایی، محمدتقی و ایرج تیموری، 1390 ، سنجش توسعة پایدار محلههای شهری با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی )مطالعة موردی: منطقة 17 شهرداری تهران(، پژوهشهای جغرافیای انسانی، شمارة 77
فلامکی، محمد منصور( 1383 ). باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی.تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.
کلانتری، حسین و پوراحمد، احمد( 1384 ).فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها، پژوهشگاه علوم انسانی،
فرهنگ و مطالعات اجتماعی، تهران.
مجتهد زاده، غلامحسین( 1382 ).برنامه ریزی شهری در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور،
منصوری، سید امیر، علی خانی، 1387 ، طرح ویژه نوسازی بافت های فرسوده، تهران، نشر ری پور.
مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران، 1383 ، الگوی توسعة منطقة 10
وزارت مسکن و شهرسازی( 1380 ). طرح جامع تهران، مهندسین مشاور بوم سازگان.
هیراسکار، جی.کی( 1376 ). در آمدی بر مبانی برنامه
 
Doratli,N.,Oual hoskara,S.,fasli,M.2004,An aualytical methodology for revitalization strategies in historic urban quarters: a case study of the walled city opnicosia, north Cyprus. Cities, volume21, [ssue4,329,398].
Evans, nigel, Campbell, Dovid, stonhouse, Geor, e2003, strategic management for travel and tourism, butterworth,oxford