دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، خرداد 1396 
بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا

صفحه 277-286

حسین قاسمی نرگسی؛ نصرالله فلاح تبار؛ علیرضا استعلاجی


جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری

صفحه 307-319

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی


تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS

صفحه 321-330

افسانه صدری فرد؛ لیلا جلال آبادی؛ فاطمه کریمیان پور؛ ستایش زینی