دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، شهریور 1396 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان

صفحه 7-20

حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حسن کاربخش


نقش ژئوپلیتیک لرستان در رابطه با امنیت ایران

صفحه 193-215

علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ سیاوش مرادی پور