بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار منطقه‌ای (نمونه موردی: گردشگری سلامت استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

امروزه بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح می‌باشد. از دهه 1990 عوامل متعددی باعث شد تا گردشگری سلامت در کشورهای آسیایی رونق بیشتری بیابد.. کارآفرینی، بازاریابی و تبلیغات گسترده این کشورها مبنی بر ارائه خدمات پزشکی در کنار گردشگری، جذابیت این مقاصد را برای جذب گردشگران خارجی به منظور درمان افزایش داد.. کشور ایران علی رغم داشتن چشمه‌های آب گرم ومعدنی فراوان، تاکنون نتوانسته است با برنامه ریزی مناسب نسبت به توسعه زیرساخت‌های گردشگری اقدام وسهم قابل قبولی در توسعه گردشگری سلامت داشته باشد. درآمد ناشی از گردشگری سلامت می‌تواند برای کشور ما که به حرکت در روند توسعه سودآور باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای سعی دارد ضمن بیان اهمیت صنعت گردشگری سلامت در استان اردبیل به شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده مؤثر بر ارتقاء گردشگری سلامت و تأثیر آن بر توسعه پایدار منطقه‌ای کشور بپردازد و با استفاده از مدل swot عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) صنعت گردشگری سلامت در استان اردبیل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد استان اردبیل باتوجه به پیشرفتهای قابل توجه در عرصه‌ی پزشکی وسلامت در جایگاه قابل توجهی در صنعت گردشگری سلامت و توسعه پایدار منطقه‌ای قرار دارد و اطلاع رسانی در مورد جاذبه‌های گردشگری سلامت استان اردبیل در سطح بین المللی (مانند آسیا و خاورمیانه) و ملی (ایران) به میزان کافی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Regional Tourism Sustainable Development (Case Study: Health Tourism Ardabil province)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ramin Husseininezhad 1
  • seyed jamalodin daryabari 2
1 M.Sc. in Urban Design, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Nowadays health tourism market as a profitable and competitive industry in the world is raised. Since the 1990s, several factors led to a boom in health tourism in Asian countries finds more Entrepreneurship, marketing and advertising these countries to provide extensive medical services in the tourism, The attractiveness of these objectives in order to attract foreign tourists increased treatment. Iran, despite having abundant hot springs mine, so far has failed With proper planning to develop tourism infrastructure in the development of health tourism is an acceptable act of participation  Income from health tourism could be profitable for our country to move in the development process. This study using a library of trying The importance of health tourism industry in the province of Ardabil The factors driving and inhibiting the effective promotion of health tourism And its impact on the country's sustainable development And using the model swot internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) Health tourism industry in the province are analyzed The results of the study show Ardebil province due to significant improvements in the field of medicine and health In a significant position in the regional tourism industry, health and sustainable development And information about health tourism attractions of Ardabil Province At the international level (such as Asia and the Middle East) and national (Iran) has been adequate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: health tourism
  • Medical tourism
  • Ardabil
گردشگری سلامت نیاز مبرم اقتصاد ملی؛ ماهنامه سفر؛ دی ماه 1390
خدایاری، زرنق رحیم؛ تورانی، سوگند؛ قادری، اعظم؛ صالحی، مسعود؛ جعفری، حسن؛ ارزیابی توانمندیهای بیمارستان‌های منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جذب گردشگران پزشکی بر اساس استانداردهای بیمار محور کمیسیون مشترک بین الملل؛ فصلنامه بیمارستان؛ 1398
دلگشایی، بهرام؛ جباری، علیرضا؛ فرزین، محمدرضا؛ شعر بافچی زاده، نسرین؛ طبیبی، سید جمال الدین؛ وضعیت موجود گردشگری پزشکی: مطالعه موردی ایران؛ فصلنامه پایش؛ شماره دوم؛ بهار 1391
صدر ممتاز، ناصر؛ آقا رحیمی، زهرا؛ صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه؛ مدیریت اطلاعات سلامت؛ ویژه نامه شماره چهار؛ زمستان 1389
تورانی، سوگند؛ طبیبی، سید جمال الدین؛ توفیقی، شهرام؛ شعر بافچی زاده، نسرین؛ تجارت بین الملل خدمات سلامت در کشورهای منتخب عضو آسه آن، چالش‌ها و فرصت‌ها؛ مدیریت اطلاعات سلامت؛ دوره هشتم؛ شماره چهار؛ مهر و آبان 1390
حسینی، سید حسن؛ از گردشگری پزشکی چه می دانید؟؛ ماهنامه دنیای تجارت
ایزدی، مرتضی؛ ایوبیان، علی؛ نصیری، طه؛ جنیدی، نعمت اله؛ فاضل، مژگان؛ حسین پور فرد، محمد جواد؛ وضعیت گردشگری سلامت در ایران، فرصت یا تهدید؛ مجله طب نظامی؛ دوره چهارده؛ شماره دو؛ تابستان 1391
فردوسی، مسعود؛ جباری، علیرضا؛ کیوان آرا، محمود؛ آقا رحیمی، زهرا؛ مرور سیستماتیک بررسی‌های انجام شده در زمینه صنعت گردشگری پزشکی؛ مدیریت اطلاعات سلامت؛ دوره‌ی هشتم؛ شماره‌ی هشتم؛ ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ 1390
رنجبریان و زاهدی، شناخت گردشگری؛ چهارباغ؛ چاپ اول؛ 1384 اصفهان
دکترکاظمى، مهدی؛ مدیریت گردشگری؛1386؛ انتشارات سمت.
علی احمدی، علیرضا؛ مهندس سعید نهایی، وحید؛ توصیفی جامع از روش‌های تحقیق؛ انتشارات تولید دانش؛ بهار 1386؛ تهران
حافظ نیا، محمد رضا؛ مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی؛ (1387) انتشارات سمت، تهران.
آسایش، دکترحسین؛ مشیری، دکتر سید رحیم؛ روش شناسی و تکنیک‌های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا؛ ناشر: قومس؛ چاپ 3؛ سال 1381
ربیعی، شهربانو؛ محمودی، رضا؛ م‍ق‍دمات‌ روشت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌: راه‍نم‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ درت‍ن‍ظی‍م‌ طرح‌پ‍ژوه‍ش‌؛ انتشارات ب‍آل؛ 1387؛ تهران
عزتی، مرتضی؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی، کاربرد در زمینه مسائل اقتصادی؛ انتشارات موسسه تحقیقات اقتصادی؛ 1376 تهران
بازرگان، دکتر عباس؛ سرمد، دکتر زهره؛ حجازی، دکتر الهه؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری؛ انتشارات آگه؛ 1376
نبوی، دکتر بهروز؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی؛ انتشارات کتابخانه فروردین؛ 1386
ایزدی، کاظم؛ روش تحقیق؛ نشر کیهان؛ 1389؛ تهران
دلاور، علی؛ مبانی نظری و عملی پژوهش‌ در علوم انسانی و اجتماعی؛ انتشارات رشد؛ 1374 تهران
ساعی، علی؛ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ؛ پاییز 1386
اکبراحمدی، سیدعلی؛ صالحی، علی؛ فریدی، محمد رضا؛ روش تحقیق در مدیریت؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ آبان 1390
هانگر، جی دیوید؛ آل. ویلن، توماس؛ مبانی مدیریت استراتژیک؛ ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ 1381؛ تهران
هانگر، جی دیوید؛ آل. ویلن، توماس؛ مبانی مدیریت استراتژیک؛ ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر حمیدرضا رضوانی؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی؛ 1389 تهران
شانه ساززاده، محمد حسن؛ داوری، دردانه؛ مدیریت استراتژیک؛ انتشارات آتنا؛ چاپ اول؛1380 تهران
فروزنده دهکردی، لطف الله؛ مروری بر مدلهای برنامه‌ریزی استراتژیک؛ ‌مجله دانش مدیریت؛ سال دوازدهم؛ شماره 45؛ تابستان 1378
Altinay., M, and Hussain., K, (2005): Sustainable tourism development: a case study of North
Cyprus, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume:17 Issue:3 pp: 272
– 280.
Breheny., M, and Rookwood., R, (1993): Planning the Sustainable City Region. In: Blowers, A.
(ed.) Planning for a Sustainable Environment, 150-189, London: Earthscan.
Carter., N and Darlow., A, (1997): Local Agenda 21 and Developers: Are We Better Equipped to
Build a Consensus in the 1990s? Planning Practice and Research, 12 (1), 45-57.
Giradet., H, (1992): the Gaia Atlas of cities new directions for sustainable urban living, first published, united kindom, Routledge.