مدیریت و برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری استان کرمان با تاکید بر گردشگری کویر شهداد

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای طبیعی و آمایش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با تاکید بر رویکرد برنامه ‏ریزی راهبردی، درصدد تدوین راهبردهای اجرایی و مؤثر به منظور توسعه پایدار صنعت گردشگری منطقه کویر شهداد می‏باشد. این منطقه به دلیل دارا بودن قابلیت‏ها و منابع ارزشمند خود، توانایی تبدیل به جاذبه‏های گردشگری را دارد و با برنامه‏ ریزی دقیق و کارآمد می‏تواند به عنوان قطب گردشگری در کشور معرفی شود. در این راستا، رویکرد برنامه‏ ریزی راهبردی قادر به تبدیل منابع منطقه به جاذبه‏ ها و فعالیت‏های گردشگری است و در نتیجه اثرات بالقوه مثبتی از جمله افزایش اشتغال، افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم منطقه، حفظ و توسعه منابع موجود، منابع تاریخی و طبیعی منطقه را خواهد داشت. در گام نخست، مصاحبه و نظرخواهی از طریق پرسشنامه از کارشناسان، مسئولین و مدیران حوزه گردشگری در منطقه کویر شهداد انجام شد. در گام دوم با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و تحلیل SWOT که یک جهت‏گیری راهبردی است، داده‏ها و اطلاعات تحلیل می‏شود، سپس با استفاده از ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی IE جهت شناسایی اثرات مورد انتظار منطقه و ماتریس برنامه‏ ریزی استراتژیک کمی QSPM راهبردهای توسعه صنعت گردشگری منطقه کویر شهداد طبقه‏ بندی و اولویت‌بندی می‏شود. نتایج حاصل از بررسی‏ها و محاسبات نمایانگر آن است که این منطقه در بخش گردشگری در محیط خارجی با فرصت و در محیط داخلی با قدرت روبرو است. بنابراین این قابلیت بسیار بالایی را جهت توسعه و ارتقای ظرفیت‏های گردشگری خود برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری توسعه یافته دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Management and Planning of Sustainable Tourism Development of Kerman Province with Emphasis on Tourism of Desert Shahdad

نویسندگان [English]

  • Majid Karimpour Reihan 1
  • Shahrzad Sharif Jahed 2
1 Associate prof. of International Desert Research Center, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Geography & Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present research, with emphasis on strategic planning approach, seeks to elaborate executive strategies and Effective for sustainable development of tourism industry of Kavir Shahdad. Due to its capabilities and valuable resources, this region has the ability to turn into tourist attractions And with accurate and efficient planning, it can be introduced as a tourist destination in the country. In this regard, the strategic planning approach is able to turn the region's resources into attractions and tourism activities. As a result, there are potential positive effects, including increased employment, increased social welfare of the people of the region, Preserving and developing existing resources, historical and natural resources of the region. In the first step, interviews and surveys were carried out through a questionnaire from experts, officials and administrators of the tourism sector in Kahir Shahdad area. In the second step, data and information are analyzed using content analysis and SWOT analysis, which is a strategic orientation. Then, using the external and internal evaluation matrix to identify the expected impacts of the region Quantitative Strategic Planning Matrix QSPM is classified and prioritized tourism development strategies of Kavir Shahdad Area The results of the surveys and calculations show that the region faces the opportunity for the tourism sector in the external environment with the opportunity and the internal environment. Therefore, it has a very high capacity to develop and enhance its tourism capacity to become a developed tourism destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • sustainable development
  • Shahdad Desert
  • Internal and External Assessment Matrix
  • Quantitative Strategic Assessment Matrix
ایوانز، نیگل؛ کمپبل، دیوید و استون هاوس، جورج (2012). مدیریت استراتژیک سفر و گردشگری. ترجمه: اعرابی، سید محمد؛ اعرابی، فاطمه السادات و اعرابی، فائزه السادات (1393). مهکامه.
تجلی، محمد حسین (1379). نقش توان‌های توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
جهانشاهی، محمد (1389). جاذبه‌های طبیعت گردی استان کرمان. اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با همکاری اداره برنامه‌ریزی نشر اداره کل روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی سازمان
جهانیان، منوچهر (1388). راهنمای عمومی کویر و بیابان و نقش آن در توسعه گردشگری ایران. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
چاک، وای. گی. (1387). جهانگردی در چشم اندازی جامع، با همکاری آدآردوفایو-سولا. ترجمه: پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
دیوید، فرِد. آر. (1999). مدیریت استراتژیک. ترجمه: پارساییان، علی و اعرابی، سید محمد (1392). دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ 26.
زمردیان، محمد جعفر (1373). نگرشی بر ژئومورفولوژی کویر لوت با تأکید بر مخروط افکنه ها. مجله دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 27، شمارة اول.
زندی، رسول (1389). کوه‌های استان کرمان: نگرشی بر جغرافیا - کوه‌ها و غارها. خدمات فرهنگی کرمان.
شجاعی، منوچهر (1386). بررسی سیاست‌های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور. مجله دانش مدیریت، سال بیستم، شماره 78.
علی احمدی، فتح الله و تاج الدین، ایرج (1389). نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، چاپ سیزدهم. تهران: انتشارات تولید دانش.
قادری، اسماعیل (1392). مقدمه‌ای بر جغرافیای جهانگردی ایران، چاپ اول. انتشارات مهکامه.
قادری، زاهد (1383). اصول برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی، چاپ اول. انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
محمودی، فرج الله (1350). چند گفتار درباره مسائل طبیعی دشت لوت. گزارش‌های جغرافیایی. مؤسسه جغرافیا.
مرادی مسیحی، واراز (1381). برنامه‌ریزی استراتژیک در کلان شهرها. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
مرادی، فرهاد (1392). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه صنت گردشگری منطقه آزاد کیش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
مستوفی، احمد (1351). شهداد و جغرافیای تاریخی دشت لوت. نشریه گزارش‌های جغرافیایی، شماره هشت.
نجمی، شمس الدین و رفیع زاده، علی محمد (1381). سیمای جهانگردی استان کرمان. مدیریت سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان کرمان.
هال و جنکینز (1995). سیاست گذاری جهانگردی. ترجمه: اعرابی، سید محمد و ایزدی، داوود (1378). دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
Ansoff, H. I. (1988). The New Corporate Strategy. New York: John Wiley & Sons.
Bramwell, B. and Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. Journal of Sustainable Tourism, 1(1).
Hall, C. M. (2000). Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. Harlow: Pearson Outcomes. Journal of Sustainable Tourism, 9(3).
Haywood, K. M. (1990). Responsible and Responsive Tourism Planning in the Community. Tourism Management, 9(2).
Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. Toronto: John Wiley & Sons.
Macmillan, H. and Tampoe, M. (2000). Strategic Management: Process, Content and Implementation. Oxford: Oxford University Press.
Makridakis, S. C. (1990). Forecating, Planning and Strategy for the 21st Century. New York: The Free Press.