تحلیل توان، قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: مجموعه تجاری –اقامتی امید شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی، ایلخچی، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

چکیده

خدمات و امکانات گردشگری به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین اشکال عرضه در صنعت فراغت و تفریح، بیشترین حجم درآمدزایی را برای جوامع میزبان پس از صنعت حمل‌ونقل و جابجایی گردشگران به وجود می‌آورد. بررسی تجارب مقاصد توسعه‌یافته‌ی گردشگری داخلی و خارجی نشان می‌دهد که مقاصدی در این عرصه درخشیده‌اند که در نظام عرضه محصولات گردشگری خود،‌ مجهز به سیستمی سامان‌یافته و توانا در بعد تسهیلات و خدمات گردشگری به‌ویژه در زمینه تأسیسات تجاری و اقامتی هستند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش‌های گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. با توجه به سیال بودن جمعیت بازدید کننده از مرکز تجاری- اقامتی امید شهر مشهد در این پژوهش امکان محاسبه جامعه آماری وجود ندارد، از این رو از فرمول‌های تعین حجم نمونه خاصی بهره گیری نشده و به صورت پیش فرض تعداد 200 پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه پخش و جمع آوری گردیده است. در این راستا با بهره‌گیری از پرسشنامه اقدام به جمع آوردی داده‌ها شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار 18 spss و تحلیل‌های T.test، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون بهره‌گیری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر آن است که بین شاخص‌های قابلیت و جذابیت فضاهای تجاری-اقامتی امید شهر مشهد و گردشگری آن به میزان 0.417+ درصد رابطه و همبستگی وجود دارد که این امر بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. در ادامه با استفاده از تحلیل رگرسیون به تأثیرات هرکدام از شاخص‌ها در این همبستگی پرداخته شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که شاخص کالبدی و فضایی با امتیاز 0.291 بیشترین ضریب تأثیر و سایر شاخص‌های پژوهش به ترتیب با میزان بتای 0.219 برای شاخص کاربری و فعالیت، بتای 135/0 برای شاخص زیست‌محیطی، بتای 116/0 برای شاخص فرهنگی و اجتماعی و بتای 107/0 برای شاخص ادراکی و شناختی در محدوده موردمطالعه تأثیرگذار می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacity, capability and attractiveness analysis of commercial-residential places on developing urban tourism industry (a case study: Omid commercial-residential complex, Mashhad

نویسندگان [English]

  • Vahideh Bagheri 1
  • Hadi Barghlameh 2
1 M.A. of Construction & project management-Young Researchers & Elite club, ILkhichi Branch, Islamic Azad University, ILkhichi, Iran
2 M.Sc. of Civil Engineering, Dept. of Civil Engineering, ILkhichi Branch, Islamic Azad University, ILkhichi, Iran
چکیده [English]

Abstract
Tourism services and facilities as one of the most basic forms of supply in leisure and recreation industry provide the most income content for the host communities after the transport industry and tourists' movement in interval-international area. Considering the experience in developing domestic and foreign tourism purposes shows that industries emanated in this area that in their tourism product-supply system are equipped with an organized and capable system in terms of tourism facilities and services especially in commercial and residential facilities. Competition for sustainable development of urban tourism according to the tourists' needs in addition to strengthening the participation of private sectors and citizens in meeting these needs, also creating different substrate-planning platforms in this field should be important and planned in tourism executive management. The current study is done according to its functional goal and its nature and descriptive-analytical method. The data collection methods in this study are library and field ones. In this regard, the data were gathered using a questionnaire. For analyzing data, SPSS 18 software, T-test analysis, Pearson correlation test and Regression test were used. The results show that there is +0.417 percent relation and correlation between the capability and attractiveness of Omid commercial-residential places in Mashhad and its tourism which shows a direct relationship between the two variables. Then, the Regression analysis was used on the impacts of each indicator in this correlation. The test results showed that physical and spatial indicators had the highest impact factor among all the targeted indicators in this study. The other indicators are effective in the study with the Beta 0.219 for profile and activity index, Beta 0.315 for environmental index, Beta 0.116 for cultural-social index and Beta 0.107 for perceptual and cognitive index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Capability
  • attractiveness
  • commercial-residential complex
  • tourism industry
  • Omid commercial-residential complex
افراخته، حسن و همکاران (1391). سنجش جذابیت و رقابت‌پذیری مکان گردشگری با استفاده از مدل TDCA، فصلنامه مطالعات شهری، ش 3، صص:68-57.
تیبالدز، فرانسیس (1384). شهرسازی شهروندگرا: ارتقاء عرصه‌های همگانی و محیط‌های شهری ترجمه محمد احمدی‌نژاد، اصفهان: خاک، چاپ اول.
حسن زاده، شبنم (1394). تأثیر بعد محتوایی وب سایت و اعتماد الکترونیکی بر اثربخشی بازاریابی الکترونیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده‌مدیریت- گروه‌مدیریت بازرگانی، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی واحد‌تهران‌مرکزی.
حیدرزاده، کامبیز؛ و عبقری، مریم (1391). بررسی تأثیر تنوع فروشگاهی و شرایط محیط درونی و بیرونی بر رضایت مشتریان از مراکز خرید، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، ش 11، صص:15-7.
ختایی، محمود و دیگران (1387). اندازه‌گیری کارایی هتل‌های شهر تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، ش 2، صص:1-24
رنجبریان، بهرام؛ و محمد، زاهدی (1389). شناخت گردشگری، اصفهان: چهارباغ.
شکویی، حسین؛ و موحد، علی (1381). شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از GIS، نشریه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، دوره ٦، ش ٤، ص:95-114
فاضل ترشیزی، داود؛ هژبر الساداتی، سید مرتضی؛ و ناجی عظیمی، زهرا (1395). بخش‌بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه‌ای فازی، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم، ش 17، صص:146-168.
فنی، زهره؛ و علی، محمدنژاد (1389). نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رامسر)، مجله مطالعات جهانگردی، شماره 11.
قربانی، رعنا (1389). بررسی نیازها و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی (مطالعه‌ی موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)، نشریه علوم رفتاری، دوره  2 ، شماره  4 صص: 91 - 118.
کوئن، بروس (1388). درآمدی به جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر توتیا، چاپ سوم صص:238.
گودرزی لمراسکی، حسن؛ و باباپور روشن، علی (1391). بررسی رابطه زمان و جذابیت در روایت «الافق وراء البوابه» از غسان کنفانی، الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابه، دوره 8، ش 25، صص: 113-145.
مشکینی، ابوالفضل؛ اعظم نبوی، مهدی؛ و پورطاهری، مهدی (1393). ارزیابی عوامل مؤثر در جذب گردشگران به مراکز تجاری- تفریحی (مطالعه موردی: مراکز تجاری منطقه گردشگری سپاد، مشهد)، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 18، ش 1، ص:109-134.
Ahadzie, D.K., Proverbs, D.G & Olomolaiye, P.O. (2008). Critical success criteria for mass house building projects in developing countries- International Journal of Project Management, (26), 675–687.
Al-Tmeemy. Samiaah M. H., Abdul-Rahman, Hamzah. & Harun, Hamzah. (2011). Future criteria for success of building projects in Malaysia, International Journal of Project Management, (29), 337–348.
Chebat, J.C., Sirgy, M.J. & St-James, V. (2006). Upscale image transfer from malls to stores: a self-image congruence explanation. Journal of Business Research, 59 (12), 1288-1296.
E.J., Kim, E.Y. and Forney, J.C. (2006). A structural model of fashion oriented impulse buying behaviour, Journal of Fashion Marketing and Management, 10(4), 433-446.
Hong, H. and Koh, A. (2002). Benefit Segmentation of the Korean Female Apparel Market: Importance of store, Attributes Clothing and Textiles Research Journal, 20(4), 205-214.
Hu, H. and Jasper, C. (2004). Men and women: A comparison of shopping mall behaviour, Journal of Shopping Center Research, 11(1), 113-131.
Law, Christopher (1996): urban tourism attraction visitors to larg cities, Mansell. Poblishing Limited, London.
Michon, R., Chebat, J.C. & Turley, L.W. (2005). Mall atmospherics: the interaction effects on shopping behavior. Journal of Business Research, 58 (5), 576-583.
Park, E.J., Kim, E.Y. and Forney, J.C. (2006). A structural model of fashion oriented impulse buying behaviour, Journal of Fashion Marketing and Management,10(4), 433-446.
Shoval, Noam, Bob McKercher, Amit, Barenboim(2011), hotel location and tourism activity in cities, Annals of Tourism Research, 38(4), 1594–1612.
Teller, C. & Elms, J. (2010). Managing the attractiveness of evolved and created retail agglomeration formats. Marketing Intelligence & Planning, 28 (1), 25-45.
 Teller, C. (2008). Shopping streets versus shopping malls- determinants of agglomeration format attractiveness from the consumers’ point of view. International Review of Retail, Distribution & Consumer Research, 18(4), 381-403.
Wesley, S., LeHew, M. and Woodside, A.G. (2006). Consumer decision-making styles and mall shopping behaviour: Building theory using exploratory data analysis and the comparative method, Journal of Business Research, (59), 535-548.