بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر دیر)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدیریت شهری عاملی مهم در توسعه بنادر و شهرهای ساحلی محسوب می‌شود. به همین خاطر دولت‌ها سعی دارند تا حد توان با استفاده از مدیریت شهری، گردشگری ساحلی را گسترش دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیرات مثبت مدیریت شهری بر گردشگری ساحلی از نظر 321 نفر از گردشگران و مردم محلی شهر دیر (براساس فرمول کوکران) بدست آمده است. این پژوهش بر اساس شیوه انجام، از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و جهت بررسی رابطه متغیرها با هم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در مطالعات انجام یافته شاخص‌هایی نظیر زیرساخت‌های اولیه، امکانات اساسی و زیربنایی گردشگری، مصوبات شورای اسلامی، دسترسی مناسب و وجود امکانات و خدمات به عنوان مهم‌ترین عوامل کیفی برای محیط‌های ساحلی می‌باشد، که در مورد ساحل شهر دیر این شرایط، نامطلوب ارزیابی شده است. همچنین می‌توان گفت، مدیریت شهری با توسعه گردشگری ساحلی دارای رابطه مثبت و معنی‌داری است به طوری که مقدار آن برابر**759/0 است که به این معنی است، هر چقدر مدیریت شهری پایدارتر باشد به همان میزان گردشگری ساحلی نیز توسعه پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Role of Urban Management in the Development of Coastal Tourism of the City of Diyar, Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Amininezhad 1
  • Reza Heidari 2
  • Enayatolah Yazdanpanah 3
1 Assistant Prof. of Geography & Urban Planning, Payame noor Univeristy, Tehran, Iran
2 M.A. student of Geography & Urban Planning, Payame noor Univeristy, Tehran, Iran
3 Asistant Prof. of Biology, Payame noor Univeristy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Urban management is an important factor in the development of ports and coastal town. That is why governments try to expand coastal tourism by using urban management. This research aims to investigate the effects of urban management on coastal tourism in terms of 321 people including tourists and locals in too (based on Cochran formula). This research is descriptive-analytic based on the method of doing it. The SPSS software was used to analyze the data and Pearson correlation coefficient was used to examine the relationship between the variables. In the studies, indicators such as primary infrastructures, basic infrastructure and tourism infrastructure, Islamic congressional approvals, proper accessibility and facilities and services were identified as the most important quality factors for coastal environments, which is undesirable in the case of the coast of the city soon after these conditions. It can also be said that urban management has a positive and significant relationship with the development of coastal tourism, which is equivalent to.759, which means that, no matter how more sustainable urban management, the same amount of coastal tourism will be developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: urban management
  • Tourism Development
  • Coastal Tourism
  • the city of DAYYER
Baba Khanzadeh, Idris(2010), Study of the tourist attractions of Oramanat region and its role in regional developments, [In Persian],Master's thesis, Geography and Urban Planning, Assistant Professor Asghar Zarrabi, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan.
Taghva'i Masoud; Safarabadi, Azam(2011), The Role of Urban Management in Achieving Sustainable Development of Urban Tourism, [In Persian], Journal of Geographical Studies in Arid Areas, First Year, No. 4, pp. 35-53.
-Hossein Zadeh, Delbar; Karim, Heidari Chineh, Rahim; (2003), Tourism in Iran, Challenges and Aspirations, [In Persian], Geography and Development of the Region, No. 1, Ferdowsi University of Mashhad
Dinari, Ahmad (2005), Urban Tourism in Iran and the World, [In Persian], Tehran, Words Vocabulary Publishing.
Divsalar, Asadullah; Tavakoli, Meysam; Khademi, Amir Hossein (2014 (The Role of Urban Management in Sustainable Tourism Development (Case Study: Coastal City of Nour), [In Persian], The 6th National Conference on Urban Planning and Management, Mashhad.
Zolfaghari, Hasan (2007), Determining the appropriate time calendar for tourism in Tabriz using the physiological temperature average and mean predicted polls indices, [In Persian], Geographical research, No. 63.
Zangi Abadi, Ali; Mohammadi, Jamal; Zyrkbash, Diba. (2006), Internal Tourism Analysis of Isfahan City, [In Persian], Geography and Development Magazine, Year 4, Successive Number 8.
Shojaei, Somayeh Sadat; Shajiei, Zahrasadat (2016), Tourism Management in Sustainable Urban Development, [In Persian], Third International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, Berlin-London.
Shia, Ismail, Ali Pour Eshkeili, Sajjad (2010), Analysis of Quality Factors of Coastal Tourism Environment Considering Sustainable Tourism Criteria, A Case Study of Ramsar Beaches, [In Persian], Arman Shahr Architecture and Urban Development: Autumn & Winter 2010, Volume 3, Issue 5; P. 155 to 167.
Sadr Mousavi, Myrstar; Dakhili Kahnamoui, Jawad. (2003), Assessment of the status of tourism facilities of East Azarbaijan Province from the viewpoint of tourists, [In Persian], Journal of Geographical Research No. 13
Aligolizadeh Firoozjai, Nasser; Ghadami, Mostafa, Ramezanzadeh Lesboi, Mehdi(2010), Attitude and   The orientation of the host society to the development of tourism in rural areas, [In Persian], Human Geography Research, No. 71.
Kazs, De Georges; Francois, Poitiers (2003).Urban Tourism, Translator Salah al-Din Mahallati, [In Persian], Tehran: Shahid Beheshti University Publishers,
Khani, Fazileh, Ghasemi, and Jani, Abotaleb and Ghanbari Nasab and Ali (2009) Investigating the Impacts of Coastal Tourism on Rural Household Surveys (Case Study: Chamkhaleh Village, Langroud County), [In Persian], Journal of New Attitudes in Human Geography, Issue 4 64-51.
Khamse Nejad, Nazi and Ali Moradi, Ali (1393), Analysis of the role and effects of historical attractions in the development of urban tourism (Case study: historical buildings of Qazvin city), [In Persian], the first conference on architecture, urban planning and urban planning, Tehran.
Hashemi, Niloufar (2010), The role of eco-tourism in sustainable rural development, [In Persian], Journal of Village and Development, vol 13, No. 3, pp. 188-173.
Lotfi, Haidar, Adalatkhah, Fardad, Mirzaei, Minoo and Shabbo Vazirpour (2009)
Urban management and its place in Promoting Citizens' Rights, [In Persian], Human Geography Magazine, No. 3, Winter 88
Mafi, Ezatollah; Sahaghi, Mehdi. (2009), Application of MS-SWOT Model in Tourism Management Analysis Case Study: Mashhad Metropolis, [In Persian], Geography and Development Magazine. SUMMER SUCCESS 33.
Mahdavi, davood(2003), The role of tourism in rural areas of urban development, [In Persian], the master, Tarbiat Modarres University.
BROWN, Et al. (2000), making construction and development unpeg
Mc Kercher, B. (1993), Some Fundamental Truths about tourism: understanding tourism social and environmental impacts. Journal of Sustainable Tourism
Noronha, L. (2002) Coastal Tourism, Environment, and Sustainable Local Development,London, TERI
Papeli Yazdi, Mohammad Hossein and Saghaei, Mahdi (2006), Tourism (Nature and Concepts), [In Persian], Tehran, Publication samt.
Pakzad, Jahanshah (2006), "Urban Design Guidelines in Iran", [In Persian], Tehran, Ministry of Housing and Urban Planning.
parvazi, Mahnaz (2010) Optimal environmental solutions in Persian Gulf coastal tourism and Contributing to the Proceedings of the Sixth National Conference on Tourism of the Persian Gulf, [In Persian], Tehran: The Center for Scientific and Cultural Tourism of Iranian Students, pp. 184-171.
Priskin, J. (2001), Assessment of natural resources for nature-based tourism: the case of the central coast region of Western Australia. (2005), Landscape and Urban Planning, 22(6), P.637-648.
Sajjadi, Jila, Sariari Implicit, Maryam Biranvandzadeh and Mohammad Hossein Buchani (2013),Sustainable Coastal Tourism Capacity, Case Study: Kangan County, [In Persian], Geographical Survey of Arid Areas, Year 1, No. 2.
Shia, Ismail and Alipor Oshliki, Sajjad. (2010) Analysis of Quality Factors of Coastal Tourism Environment Based on Sustainable Tourism Criteria (A Case Study of Ramsar Beaches), [In Persian], Urmanshahr Architecture and Urban Planning Research Center, No. 5, pp. 167-155.
Soleimani Haroon, Khadijeh, Bahman Khosravi Pur, Masoud Baradaran and Mansour Ghanian (2010), The Attitudes of Residents of Rural Tourism Areas to Rural Tourism Outcomes, [In Persian], Iranian Journal of Agricultural Science, Number 2 - Issue 2 - Serial No., Sep. 213-218.
Vala, Francois and Bicharell, Junel (2005), International Tourism, Translation: Mohammad Ebrahim Goharian and Mohammad Mehdi Bakhchavi, Amirkabir Press, First Printing, Tehran.
Teh, L., Cabanban,A.S. (2007). Planning for sustainable tourism in southern Pulau Banggi.
 The World Bank Participation Sourcebook, Esd, P. 18 –185.
World Tourism Organization(2000),Regional National Tourism Planning, translation: Abdollah Zadeh,Mahmoud,Publications Office of Cultural Research,First Printing, Tehran.
WTO (World Tourism Organization), tourism 2020 vision, vol. 6, south Asia,
Madrid, Spain, 2000.
The World Bank Participation Sourcebook, Esd, (2000), P. 18 –185.