مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در شهرهای آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های فشار عصبی، ترجونگ و شاخص MEMI پرداخته و از داده‌های هواشناسی این ایستگاه‌های سینوپتیک طی دوره آماری 20 ساله (1394-1374) استفاده شده نتایج شاخص فشار عصبی (CI) نشان می‌دهد: شرایط سرد در هیچ یک ازماه ها ی سال در آبادان مشاهده نمی‌شود و هوا در اواخر پاییز و در زمستان خنک است. ضرایب آسایش انسانی زنجان در تابستان نشانگر وضعیت آسایش بو ده، هشت ماه از سال هوا سرد است و چهار ماه آن هوا خیلی خنک و آسایش است. شاخص Terjung شرایط اقلیم روزانه در آبادان برای ماه‌های آذر، بهمن و اسفند حاکمیت شرایط اقلیمی مطبوع و اقلیم شبانه بیشتر نشان دهنده‌ی خنک (ماه فروردین) تا بسیار خنک (ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند) است؛ مقایسه‌ی شرایط حرارتی روز و شب زنجان نشان می‌دهد که درپاییز و زمستان شرایط حرارتی بسیار خنک، سرد، بسیار سرد و فوق العاده سرد و در تابستان و بهار بسیار خنک بر منطقه استیلا دارد. شاخص MEMI آبادان در ماه‌های دی و بهمن با برخورداری از تنش سرمایی اندک در ماه‌های اسفند و آذر در شرایط بدون تنش قرار دارد و دارای بالاترین کیفیت آسایش اقلیمی است. با توجه به مدل‌ها مناسب‌ترین زمان برای گردشگر زمستان در آبادان و تابستان در زنجان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the thermal comfort of tourists in the city of Abadan and Zanjan

نویسندگان [English]

  • Elham Faridi
  • Farideh Azimi
Dept. of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
This study compared the thermal comfort of tourists in the city of Abadan and Zanjan using the Indicators of nervous strain (CI), Terjung and MEMI index is done. To do this research, meteorological data and Zanjan synoptic stations Abadan during a period of 20 years (1394-1374) have been used. the results of bioclimatic nervous strain index (CI) cold conditions in any one month during the year in Abadan station is found. climatic conditions in late autumn and winter (November, December, January, February and March) is cool. Human comfort factors Zanjan stations in summer (July and August) the comfort reigns. The results show that the study area (station Zanjan) eight months of cold air to the skin surface quickly freezes and four months, the weather is very cool and comfort. Bioclimatic index Tarjong daily climatic conditions in Abadan station, respectively, for the months of January, February and March sovereignty air climatic conditions (comfort) show comparing the heat of the day and night conditions Zanjan stations show that in autumn and winter thermal conditions in a cool, cool, very cool and super cool and very cool in summer and spring climate prevails in the region. Index MEMI Abadan in the months of January and February, with the low in March and December cold stress, drought stress, and climatic comfort is the highest quality. According to the model used in the most appropriate time for tourism in winter months (January, February, March) in Abadan and summer months (July, August, September) in Zanjan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: thermal comfort
  • Tourists
  • CI index
  • Terjung Index
  • MEMI index
  • Abadan
  • Zanjan
پاینده، ن، ا (1384)، پهنه بندی دمای مؤثر در سطح کشور، پایان نامه دکترا، گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان.
خسروی، محمود (1379)، بررسی اثرات اقلیم و تغییرات اقلیمی بر صنعت توریسم، مجله سپهر، شماره 39.
رمضانی، بهمن، کیانپور، حسن (1388)، شناخت آسایش بیوکلیماتیک انسانی در حوضه‌ی شهرک ماسوله‌ی گیلان، فصلنامه‌ی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره‌ی یازدهم، شماره‌ی 4.
ذوالفقاری، حسن (1386)، تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردشگری در تبریز با استفاده از شاخص‌های pet و pmv، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 62، ص 141-129.
صالحیان، مسعود، مهدیزاده سولا، جواد، اردشیری کلهر، مهدی (1392)، ارزیابی و اعتبار سنجی شاخص‌های زیست اقلیمی در منطقه‌ی مرطوب (مطالعه موردی: شهر رشت)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، انجمن محیط زیست کومش، دانشگاه صنعت هوایی.
کاویانی، محمدرضا (1372)، بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 28.
محمدی، حسن، سعیدی، علی (1387)، شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: قم)، مجله محیط شناسی، سال سی و چهارم، شماره 47، پاییز، صص 89-73.
De Freitas, C. R., scott, D., MCBOyle, G," Asecond generation climate index for tourism: specificaltion and Verification " International of Biometeorotogy.52: 399-407, 2008.
Deb, C., & Ramachandraiah, A,The significance of physiological equivalent temperature (PET) in outdoor thermal comfort studies. Intl J Eng Sc Techno, 2(7), 2825-2828, 2010.
Hoppe, P., (1999) the Physiological Equivalent Temperature-a Universal Index for the Biometeorological Assessment of the Thermal Environment, Int. J. Biometeorology. 43:71-75.
Scott, D., & McBoyle, G, Using a ‘tourism climate index’to examine the implications of climate change for climate as a tourism resource. In Proceedings of the first international workshop on climate, tourism and recreation (pp. 69-88). International Society of Biometeorology, 2001.
Wasim Yahia. M and Johansson. E, Evaluating the behaviour of different thermal indices by investigating various outdoor urban environments in the hot dry city of Damascus, Syria, International Journal of Biometeorology, Vol, Issue 4, pp 615-630, 2013.