ارزیابی سیاست‌های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه‌های کم درآمد شهری (مطالعه موردی: شهر سامان)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

مربی، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور،، تهران، ایران

چکیده

امروزه یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشری، مسکن مناسب است. رسالت دولت به منظور اجرای صحیح اصول قانون اساسی، تأمین مسکن ارزان قیمت در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر برای اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه است. برای تحقق این هدف والا، تمام ارگان‌های زیرمجموعه هیئت دولت بسیج شده‌اند. وزارت تعاون در کنار سایر نهادها، وظیفه اجرای برخی از موارد محوله در این برنامه را برعهده دارد. بر همین مبنا ابتدا باید سیاست‌های پیشین ارزیابی شده و بر مبنای آن به برنامه‌ریزیهای و سیاست‌های جدید اقدام نمود که در این پژوهش به ارزیابی سیاست‌های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه‌های کم درآمد شهری به روش توصیفی-همبستگی پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه شهر سامان است. سامان یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری و در فاصله ۲۲ کیلومتری شمال شرقی شهرکرد قرار دارد. سامان به دلیل قرار گرفتن در حاشیه زاینده رود از زمینه مناسبی برای کشاورزی، باغداری و جذب گردشگر برخوردار است. جهت جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل و ارزیابی نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد به طور کلی سیاست‌های دولتی تأمین مسکن در مورد گروه‌های کم درآمد شهری مناسب نبوده و افراد از سیاست‌های دولت در مورد تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری رضایت ندارند. همچنین افراد از سیاست‌های شهرداری به عنوان نماینده دولت در مورد تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری و از نحوه اجرای سیاست‌های دولت در مورد تأمین مسکن این گروه و نیز از نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های دولت در مورد تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری رضایت دارند، اما به نظر می‌رسد امنیت اجتماعی در مسکن‌های مهر مناسب نمی‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess of housing supply public policies about urban low-income groups (Case Study: Saman district)

نویسنده [English]

  • Pezhman Mohammadi Dehcheshmeh
Dept. of Geography, Payame noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
One of the most fundamental human needs, adequate housing. The mission of the State, proper implementation of the constitution in order to provide affordable housing, In the form of Mehr housing cooperatives, is for the poor and low income households. To achieve this noble goal, all organs of the sub-cabinet have been mobilized. Ministry along with other institutions, implementation of the assigned task, the plan is responsible. In fact, one of the goals of the Ministry of Cooperatives, to create necessary conditions to provide housing for people with low incomes and lack of capital and vulnerable, in the form of cooperatives, and identify these people, and grant necessary facilities to them. On the basis of this, first of all, there must be an evaluation of the previous policies, based on which new planning and policies, that In this study, to assess public housing policies, in urban low-income groups, on Descriptive-correlation method are investigated. The study area, is Saman city. Saman, a city of Chaharmahal and Bakhtiari province, is located at a distance of 22 km northeast of Shahrekord. Saman, due to being on the edge of the river, the area suitable for agriculture, horticulture and attract tourists. For data collection, analysis and evaluation of results, SPSS software was used. Findings of the research show, Generally speaking, government housing policies are not appropriate for low-income groups, and people are not satisfied with government policies regarding housing for low-income groups. As well as those of municipal policies, as representative of the Government, the provision of housing for low income groups in the city, and the implementation of government policies, the provision of housing in this group, as well as how to monitor the implementation of government policies, the provision of housing urban low-income groups, are satisfied, But it seems that social security is not appropriate in Mehr housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: affordable housing
  • government policies
  • low-income groups
  • Saman city
احدزاده روشتی، محسن و سمیرا مرادی مفرد (1392)، نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروهای کم درآمد شهری (مورد مطالعه: ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان)، برنامه ریزی منطقه‌ای، زمستان, دوره 3, شماره 12، صص 35 – 47.
احمدی، حسن و مستوره قلی پور (1394)، بررسی سیاست‌های مسکن اقشار کم درآمد در برنامههای توسعه ایران (برنامه دوم توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی.
ارجمند، اصغر (1384)، تحلیلی از شاخص‌های اجتماعی مسکن در ایران، نشریه محیط شناسی شماره 5 انتشارات دانشگاه تهران.
اطهاری، کمال؛ (1382)، شهروند ساختن کم درآمدها در نظام مالی مسکن مجله: بورس شماره 38 (8 صفحه - از 18 تا 25).
پرهیزگار، اکبر؛ امکچی، حمیده و رکن الدین افتخاری، عبدالرضا (1388)، هدف گرایی در برنامه‌ریزی مسکن با توجه به تحول در ساختار جمعیتی کشور، دوره 13، شماره 1.
پورمحمدی، محمدرضا (1385)، برنامهریزی مسکن، سمت، تهران
جهانگیری، محمد (1373)، بازار مسکن و مسائل و موانع موجود، مجموعه مقالات سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، 11-13 مهرماه، تهران، جلد دوم.
حاتمی، فتح اله و همکاران (1395)، بررسی و ارزیابی سیاست‌های تأمین مسکن برای گروه‌های کم درآمد شهری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار.
خدایی، زهرا و محمد میره (1390)، مروری برتجارب جهانی درزمینه تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
رحمانیان، مجید و زهراالسادات مهدوی (1395)، بررسی مقایسه‌ای سیاست‌های تأمین مسکن شهری اقشار کم درآمد ایران و ژاپن، مجموعه مقالات همایش بین المللی اقتصاد شهری.
رضوانی، محمدرضا، سیدعلی بدری، محمد سلمانی و بهروز قرنی آرانی (1388)، "تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی مشارکتی توسعه روستایی (مورد: حوضه آبخیز حبله رود)." پژوهش‌های جغرافیای انسانی 41، 69: صص 86-67.
سرمد، مرتضی و دیگران (1380)، «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، نشرآگاه.
شاهی، بهنام و نجما اسمعیل پور (1393)، ساماندهی مسکن گروه‌های کم درآمد شهری با تاکید بر مشارکت مردمی مطالعه موردی: محله سیلاب تبریز، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری.
شکویی، حسین (1377)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت.
عزیزی، محمدمهدی (1376)، "فرآیند برنامه‌ریزی جامع مسکن "تجربه استرالیا"." بولتن اقتصاد مسکن، شماره 24، صص 7-25.
کیومرثی، مسعود (1384)، بازار رهن و نارسایی تأمین مالی مسکن در ایران، (مجموعه پژوهش‌های اقتصادی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
نجفی، بنفشه (1385)، سنجش سهم عوامل مؤثر بر عرضه‌ی مسکن در مناطق شهری کشور طی سال‌های 1381- 1370، فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره 37 و 38.
Benito, Andrew; James Proudman and Getjan Vlieghe (2004), House Price Consumption and Montary Policy;Financial Accelerator Approach, Journal of Finanical Intermediation, 1- 22.
C, Wamock, Veronica, E. Warnock Francis(2008), Markets and Housing Finance, Journal of Housing Economics 17, pp. 239- 251.
De Souza, Flavio A.M., (2001), The future of Informal Settlements: Lessons in the Legalization of Disputed Urban Land in Recife, Brazil, Geoforum, Vol. 32, 483-492.
Drakaksis Smith, David, (1995), The Third World City, Rutledge, New York.
Goodman,Allen C. (2005),Central Cities and Hosing Supply: Growth and Decline in USCities, Joural of Housing Economics 14, pp. 315- 335.
Kowaltowski, C.C.K., (2006), Vanessa Doris, Gomes da Silva, Silvia A.M.G. Pina, Lucila C.Labaki.,
Malpezzi, S (1990), Urban Housing and Financial Markets: Some International, Funding Community Initiatives, London: Earthscan.
Short, J. R (2006), Urban Theory A critical Assessment, Rout ledge, Newyork.
Sivam, Alpana, Evans, David, King, Ross, Young, David, (2001), An Approach to Improved Housing Delivery in Large Cities of Less Developed Countries, Habitat International Vol. 25, 99-113.
Zhu, Yingxin & Lin Borong, (2004), Sustainable Housing and Urban Construction in China Energy and Buildings, 1287-1297