ساماندهی حریم کلانشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

دانش آموخته دکتری شهرسازی،دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

چکیده

کلان‌شهر تهران با تحولات جمعیتی و کالبدی روبه‌رو است. از آنجا که بسیاری از قوانین، ضوابط و مقررات مزبور در ارتباط با این تحولات از تنوع و تعدد مراجع صدور و تنظیم برخوردار است این تنوع در مواردی ایجاد اشکال نموده و چه بسا پیرامون شهر به دست مجریان متفاوت و برنامه­های مختلف، دچار دست‌کاری و تغییرات می‌شود. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال ساماندهی حریم مادر شهر تهران بایستی بر اساس چه راهبردی انجام شود؟ برای بررسی مسئله پژوهش از طریق روش اسنادی و کتابخانه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته شده است و یافته‌های تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از قضاوت کارشناسانه (روش دلفی) و بهره‌گیری از شیوه پیمایش میدانی (مشاهده و پرسشنامه) به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره تاپسیس به منظور ارائه استراتژی مناسب در مسائل مدیریتی حریم شهر تهران استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که عدم مشارکت مردمی در صیانت از حریم شهر و تغییر کاربری­ها رتبه اول را در بین مسائل مورد ارزیابی به دست آورده و از مسائل دیگر که در رتبه دوم قرار دارد عدم تدقیق محدوده شهری تهران و کنترل مستمر است و کمبود نیروی متخصص در امر مدیریت حریم شهری تهران، حاکمیت نگاه بخشی بر مدیریت جمعیت و فعالیت در رتبه‌های آخر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing the metropolitan area of Tehran in the framework of studying the interrelationship between population and employment

نویسنده [English]

  • Nematollah Anvari
Ph.D. in Urban Development, University of Edalat, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Tehran MetropolisIs Faces with demographic and physical changes. Because of many of the rules, regulations and regulations associated with these developmentsHas enjoyedThe diversity and diversity of issuing and regulating authorities this variation has caused problems in some cases And perhaps around the city, different executives and programs can be manipulated and modified. The main question of the present article is that in the framework of the study of the interrelationship between population settlement and employment, the organization of the mother's privacy in Tehran should be based on what strategy? To investigate the research problem, a collection of information has been provided through documentary and library methods The findings of the present study are descriptive-analytic and using expert judgment (Delphi method) and using the field survey method (observation and questionnaire), for analyzing information, the multi-criteria decision making method of Topsis The purpose of presenting a suitable strategy in the management of the privacy of the city of Tehran has been used. The results of the article show thatLack of public participation in privacy protection and change of user has been able to rank first among evaluated issues by integrating models.Of the other issues that are ranked second is the lack of clarification of Tehran's urban area and continuous control, and the lack of specialist expertise in Tehran's urban privacy management, the rule of thumb is a section on population management and activity that is mentioned in the last rankings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organization
  • Privacy
  • mother of Tehran
  • population settlement
  • employment
اعظم آزاده، منصوره (1381)، چگونگی جدایی گزینی سکونتی در شهر تهران، فصلنامه علوم انسانی الزهرا، 13-12(44-45).
ایمانی شاملو، جواد و مجتبی رفیعیان و هاشم داداش پور (1395)، سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت، فصلنامه ژئوپلیتیک، 12 (1).
برک پور، ناصر (1385)، دانشنامه شهر، فصلنامه مدیریت شهری، (18).
برک پور، ناصر (1385)، مدیریت مناطق کلانشهری: بررسی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها _ مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی و تأثیر آن بر گسترش اسکان غیر رسمی در شهرهای ایران، فصلنامه مدیریت شهری، (18).
رهنما، محمدرحیم و براتعلی خاک پور و غلامرضا عباس زاده (1394)، بررسی تأثیر قانون تعاریف محدوده و حریم بر ساختار کالبدی- فضایی آینده شهرها نمونه موردی: شهر مشهد، فصلنامه مدیریت شهری، 14(40).
سرور، رحیم و فرهاد جعفری (1388)، تحلیل روند شهرنشینی و آینده نگری رشد سکونتگاههای غیررسمی در منطقه کلانشهری تهران، فصلنامه جغرافیا، دوره 7(23).
سرور، رحیم (1392)، آینده نگری روند تحولات و راهبردهای مدیریت رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در حریم پایتخت، فصلنامه پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 1 (3).
شیعه، اسماعیل (1382)، لزوم تحول مدیریت شهری در ایران، فصلنامه جغرافیا و توسعه، (1).
ضرابی اصغر, جمالی نژاد مهدی (1389)، بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی؛ مورد پژوهی: استان اصفهان، فصلنامه مدیریت شهری، 8(26).
فطرس محمدحسن و مرتضی قربان سرشت (1391)، اثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن: مقایسه سه نظریه، فصلنامه مطالعات‌ اقتصاد انرژی، ‌ 9(35).
قرخلو، مهدی و سعید زنگنه شهرکی (1388)، شناخت الگوی رشد کالبدی - فضایی شهر با استفاده از مدل‌های کمی (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 20 (2).
لادن مقدم، علیرضا و هادی رزقی شیرسوار (1388)، دلایل حاشیه نشینی در کلان شهر تهران، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 1(3).
نظریان اصغر، رحیمی محمد (1391)، تحلیل الگوی مدیریتی شهر تهران، فصلنامه پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش‌های جغرافیایی)، 44 (81).
شتابان، سحر (1395)، بررسی ابعاد قانونی مدیریت حریم شهر تهران، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری.
مرکز آمار ایران https://www.amar.org.ir