کاربرد تکنیک‌های مهندسی در مدیریت بحران (مطالعه موردی آتش نشانی)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی (شهید عباس پور)، تهران، ایران

چکیده

مجموعه بررسی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده در مورد حوادث آتش سوزی و نحوه عملکرد نیروهای امدادی آتش نشانی نشانگر آن است که محدودیت‌ها ونارسایی های عمده‌ای در مدیریت اطلاعات، مکان یابی و همچنین ارزیابی سوانح از دیدگاه مدیریت بحران می‌باشد. لذا جهت گیری این مقاله ارائه تکنیک‌های مهندسی بهینه در این زمینه می‌باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در این زمینه ضمن تشریح مفاهیم کاربردی بحران، طبقه بندی بحران، مدیریت بحران، مدیریت ریسک، تکنیک‌های مهندسی اطلاعات از جمله فناوریهای نوین در فرایند مدیریت بحران در آتش نشانی GIS- ‌ WEB GIS - MOBILE GIS --Decision Support System و مدلهای مکان یابی از جمله مدل GIS و ماتریس ارتباطات و پتانسیل جمعیتی و روشهای ارزیابی سانحه تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Engineering Techniques in Crisis Management (Fire department case study)

نویسندگان [English]

  • Faraz Estelaji
  • Mohammad Hossein Yari
Civil Engineering, Shahid Beheshti University, Shahid Abbaspour, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Collection of reviews and analyzes In the case of fire events and the operation of the fire brigade, Indicates the major constraints and limitations in information management, Locating and also assessing disasters from the point of view of crisis management. Therefore, the orientation of this paper is to provide an optimal management pattern in this field. Type of research in terms of applied purpose, And in terms of method and descriptive-analytical nature. In this context, describing the practical implications of the crisis, classification of crisis, crisis management, risk management, information management patterns, including new technologies in the crisis management process in the fire department, GIS- ‌WEB GIS -MOBILE GIS --Decision Support System, And location-based models such as the GIS model and communication matrix and demographic potential and accident assessment methods are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Crisis Management
  • Firefighting
  • New Technologies
  • Location Models
آیسان، یاسمن و دیویس، یان،1385، معماری وبرنامه ریزی بازسازی، ترجمه علیرضا فلاحی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
آسایش, حسین، 1392، اصول و روشهای برنامه ریزی مدلها، روش‌ها و فنون، تهران: انتشارات دانشگاه شهرری.
افتخار، امین، 1395، کار تحقیقی ارزیابی سانحه در مدیریت بحران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک.
باقری، سید جواد، 1395، ارزیابی سایتهای آتش نشانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری.
بهمنی، محمد، 1395، کار تحقیقی نقش GIS در مدیریت بحران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک.
حمیدی، ملیحه، 1385، نقش برنامه ریزی شهری و طراحی شهری در کاهش خطرات و مدیریت بحران. تهران.
سازمان هلال احمر، 1389، طرح امداد و نجات. تهران: سازمان هلال احمر.
شیعه، اسماعیل، 1376، اصول و روشهای برنامه ریزی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
عبدالهی، مجید،1380، مدیریت بحران در نواحی شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
کماسی، اشکان، 1395، کار تحقیقی بحران‌های ناشی از حوادث، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک.
Disaster Assessment, chapter G, UNDAC 2006.
EMA. Australian emergency manual series, Disaster Survey & Assessment First Edition,2001..Availabll at:WWW.Ema.gov.au
IFRC. Guidelines for Emergency Assessment, International Federation Red Cross &Red Crescent society, preliminary Version 2005.
Stephenson, R. S Disaster. Disaster Assessment, Management Training Programe, UNDP&DHA 1994.
USAID, Field Operations Guide for Disaster Assessment and Response, Version 3,, BHR/OFDA, 1998.
WHO, Handbook for emergency Field peration. WWW.WHO.INT/EHA/resource/disks