الگوی ساماندهی پیاده راه های شهری برای حکمروایی خوب شهری(نمونه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

چکیده

چکیده
تا قبل از ورود مدرنیته به دنیای بشریت، شهرها به­نسبت، فضاهای ­بهتری را برای زندگی فراهم می­نمودند. یکی­از­این فضاها، پیاده­راه­های موجود در­سطح شهر است که توسط خودروها مورد ­تهاجم و زندگی­جمعی در­آن کمرنگ و در­مواردی رو­به­متروکی می­رود و علی­رغم آگاهی مسئولین­امر و اقدامات ­مقطعی و­گاه مستمر صورت­پذیرفته در­جهت بهبود و بازآفرینی، هیچ­یک، منجر به رضایتمندی و احیای آن نگردیده است، این ­مقاله که برگرفته از رساله دکتری اینجانب است درصدد­ است با ­نگاهی ­مجدد به ملاک­های ­کالبدی به­ عنوان ­پایه­ و مبنای ­حضور و مشارکت ­مردم، با ­هدف ارائه ­الگویی جهت ساماندهی و اولویت­بخشی به اقدامات­ کالبدی آتی پیاده­راه­های­­ شهری اقدام ­نماید. که بر ­این ­­اساس در­ جهت سنجش ­شاخص­های ­­اثرگذارکالبدی (ایمنی، سرزندگی، خوانایی و نفوذپذیری) با یکی از­مرتبط­ترین شاخص­های اثرپذیر حکمروایی (مشارکت) نسبت به تهیه پرسشنامه­خودساخته ­استاندارد اقدام و با ­استفاده از نرم­افزار­SPSS­ داده­ها تحلیل و در­نهایت با­استفاده از مدل­رگرسیونی­پس­رونده و در سه­مرحله با سنجش هریک از شاخص­های کالبدی و ارتباط آن با شاخص مشارکت، دو ­متغیر ­نفوذپذیری و ایمنی­و­امنیت (با وزن ­کمتر) از مدل خارج و دو ­متغیر سرزندگی ­و­خوانایی (با وزن ­بیشتر) در مدل باقی و مدل سوم به­ عنوان مدل کامل با­لحاظ کلیه معیارهای کفایت مدل شناخته می­گردد که می‌توان نتیجه گرفت خوانایی ­و­ سرزندگی برروی حکمروایی تأثیر معناداری ­داشته ­و ­ایمنی ­و ­امنیت ­و ­نفوذپذیری تأثیر­ معناداری نداشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of urban walkways for good urban governance- Case study: District 12 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Najarzadeh 1
  • Zenab Karkehabadi 2
  • Saeid Kamyabi 3
1 Ph.D. student of Geography & Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Prof., Dept. of Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract
          Until the arrival of modernity in the world of humanity, Cities in proportion to, provide better living spaces for life. One of these spaces, Walkways available on the city level Offended by cars and the life of a group in it is dimly and in the opposite direction to the Membry And despite the authorities' awareness And systematic and systematic actions In order to improve and recreate, No one, It has not resulted in satisfaction and revival. This is an article that is taken from my PhD thesis, Repeatedly referring to the verbal criteria as the basis and basis for the participation and participation of the people, With the aim of presenting a proposal for organizing and prioritizing the future actions of the roadside walkways, Based on this study, we used to evaluate the effective parameters(Safety, vitality, readability and permeability) The most relevant, most influential, governance (partnership) Compared to the standardized questionnaires prepared by SPSS software. Data analysis And in the end, we use a three-stage modeling algorithm and three-step analysis of each of the physical indicators And its relevance to the participation index, Two-dimensional-permeability and immunity (less-than-small) Out of model and two-variable vitality (more and more) In the remaining model and the third model, as a complete model, all the criteria for the adequacy of the model are known. It can be concluded that readability and spatial validity on the management have not had a significant, meaningful, significant, and significant impact on safety and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: pedestrian؛ vitality
  • readability
  • good urban governance؛ participation
امین زاده گوهر ریزی، بهرام؛ بدر، سیامک(1391)؛ تحلیل شاخص‌های نفوذپذیری در بافت شهری.
ایراندوست، کیومرث؛ (1391)، فقر، سکونت گاه‌های غیر رسمی و امنیت شهری
بی نیاز، فاطمه؛ حنایی، تکتم (1395)؛ بازشناسی عناصر مؤثر بر خوانایی در ادراک بزرگسالان- نمونه موردی بلوار امامیه مشهد.
پور احمد، احمد، حاجی­شریفی، آرزو، رمضان زاده لسبویی، مهدی؛ (1391) سنجش و مقایسه کیفیت پیاده راه در محله‌های هفت حوض و مقدم شهر تهران، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان، سال دوم، شماره مسلسل ششم، صص 56-37،
دادپور، سارا؛ (1391)، معیارهای سرزندگی شهری. جستارهای شهرسازی، (38)، 34-39.
قربانی، رسول؛ جام کسری، محمد، (1389) جنبش پیاده­گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده راه تربیت تبریز.
صالحی، اسماعیی؛ (1387)، ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن، نشر مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
عباس زاده، شهاب، تمری، سودابه؛ (1392). بررسی و تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده‌راهها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه موردی: محورهای تربیت و ولیعصر تبریز، فصلنامه مطالعات شهری، شماره چهارم، صص 10-1.
غلامی گوهره؛ کاظمینی، امیررضا؛ (1394)، پیاده راه‌ها از مبانی نظری تا طراحی، انتشارات آزاد پیما.
کرکه آبادی، زینب؛ میرشفیعی، محبوبه السادات؛ (1394)، مدیریت یکپارچه فضایی شهر وحکمروایی شایسته ازنظر اسلام.
کریمی، فروغ؛ عبداللهی، علی اصغر؛ (1396) ایجاد پیاده‌راه برای ارتقاء نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری (نمونة موردی: خیابان ملت شهرکرد، حدفاصل میدان 12 محرم تا چهار راه بازار).
مرتاض مهربانی، الناز؛ منصوری، سیدامیر؛ جوادی، شهره؛ (1396)، رویکرد منظر در ایجاد سرزندگی خیابان ول یعصر با تأکید بر ایجاد حس مکان. نمونه موردی: خیابان ولی عصر (حد فاصل میدان ونک – چهار راه پارک وی)
معینی، سیدمهدی؛ (1395). شهر همگان، انتشارات آذرخش، چاپ اول.
مرکز آمار ایران، (1395)، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395.
هاشمی، سید مناف، رفیعیان مجتبی، حسین پور سید علی؛ (1390)، سیاست‌های مدیری- شهری در کشورهای مختلف: رویکردهای راهبردی فراتحلیلی یکپارچگی شهری، انتشارات طهان –تهران.
Al-Haghla, (2009), K. Evaluating new urbanism’s walkability performance: A comprehensive approach to assessment in Saifi Village, Beirut, Lebanon, URBAN DESIGN International, Vol. 14, pp. 139–151,
Aylett, A., (2015), “Institutionalizing the Urban Governance of Climate Change Adaptation: Results of an International Survey”. Journal of Building Capacity for Climate Change Adaptation in Urban Areas, Vol. 41, No. 1, pp. 4-16.
CDM (Commission of Downtown Memphis), (2008), Pedestrian & Transit Malls Study, from website: http://www.indydt.com/Pedestrian_and_Transit_Malls_Study.Pdf.
Cohen, N. (Ed.), (2011)., Green cities: An A -to-Z guide (Vol. 4). Sage.
Daines R. Gow I., Larcker D; (2010), "Rating the ratings: How good are commercial governance ratings?" Journal of Financial Economics, 98, 439–461
Echenique, Marcial; Crowther, David and Lindsay, Waltan. (1972), a structural comparison of three generation new towns in: urban space and structure, martin c &march C, Cambridge university. press, G.B
King, K, (2013). Neighborhood walkable urban form and C-reactive protein. Preventive-
Medicine, 57(6), 850-854.
Kopelman, P., S.A. Jebb & B. Butland, (2007) Executive summary: Foresight 'Tackling
Obesities: Future Choices' project. Obesity Review, 8 Suppl 1: vi- ix, 2007.
Mahdzar,Sharifah.Safari,Hossein(2014).Legibility as a Result of Geometry Space: Analyzing and Comparing Hypothetical Model and Existing Space by Space, Journal of Life Science,volume8.
Mateo-Babiano, I, (2003). Pedestrian Space Management as a Strategy in Achieving Sustainable Mobility, From website: http://www.oikos-international.org/ fileadmin/ oikos international /international /Summer Academies__ old_ones_/ edition_2003/ Papers/ paper_ babiano.pdf
Newman, L. Waldron, L. Dale, A. Carriere, K., (2008), Sustainable urban community development from the grassroots: Challenges and opportunities in a pedestrian street initiative, Local Environment, Vol. 13, No. 2, pp.129-139.
Sapawi, R. Said, I. (2012). Constructing Indices Representing Physical Attributes for Walking-
Sheng,Y.K, (2010),"Good Governance in Southeast Asia", Environment and Urbanization ASIA, 1, 2: 131 147