تحلیل نقش گردشگری در تحولات اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

گردشگری یکی از عوامل مؤثر درسکونتگاه های روستایی می‌باشد که توسعه آن نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد روستایی داشته و می‌تواند اثرات و پیامدهای اقتصادی مختلفی را به همراه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری در تحولات اقتصادی روستاهای هدف گردشگری شرق استان گیلان در دهه اخیر است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که دهه اخیر (1395-1385) گردشگری در زمینه اقتصادی اگرچه سبب اثرات و پیامدهای مثبت همچون افزایش فرصت‌های شغلی، افزایش سطح درآمد ساکنان روستا و سرمایه گذاری در این روستاها شده اما اثرات و پیامدهای منفی اقتصادی از قبیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، فصلی بودن مشاغل مربوط به گردشگری، بالارفتن قیمت زمین، کاهش شاغلین و رکود فعالیت‌های مربوط به کشاورزی در فصول گردشگری را به همراه داشته است. نتایج همچنین نشان دادند در بخش‌های خدماتی و رفاهی روستای حسن سرا با داشتن 5 هتل، 8 رستوران و 15 سوپرمارکت بهترین عملکرد را در بین سایر روستاها داشته و همچنین بیشترین رشد قیمت زمین در دهه اخیر نیز مربوط به روستای مذکور بوده که این امر علاوه بر واقع شدن این روستا در منطقه ساحلی، ناشی از موقعیت استراتژیک این روستا در مسیر اصلی گیلان به مازندران و همچنین نقطه اتصال نواحی جلگه‌ای به منطقه گردشگری اشکورات می‌باشد. همچنین روستای سفیدآب نیز به دلیل محدودیت اراضی ضعیف‌ترین عملکرد را در بین تمامی روستاهای مورد مطالعه داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of tourism analysis in the economic developments of tourism destination villages of the eastern of Gilan province in the last decade

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Lotfi Niya 1
  • Teymor amar 2
1 Ph.D. student of Geography & Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Amar Associate Prof., Dept. of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Abstract
Tourism is one of the effective factors in rural settlements so that its development has an important role in diversifying the economy of villages and can have different economic impacts and consequences. The purpose of this study was to investigate the role of tourism in the economic developments of villages in the eastern province of Gilan in the last decade. The method of this study is descriptive-analytical, in which most of data is based on field studies. The results show that economic tourism in the last decade (2006-2016) has positive effects and outcomes such as increasing job opportunities, increasing the level of income of villagers and investing in these villages, but negative economic consequences and impacts such as increasing the price of products and services, the seasonality of tourism-related businesses, rising land prices, job losses, and the recession of agricultural activities in the seasons of tourism.
The results also showed that in the services and welfare areas of Hassan Sara village, which has 5 hotels, 8 restaurants and 15 supermarkets, has the best performance among other villages, and also the highest growth of land prices in the last decade. This caused by the location of this village in the coastal zone and the strategic position of this village in the main route of Gilan to Mazandaran, as well as the point of connecting the plain areas to the Ashkourat tourism region. In addition, Sefidab village has had the weakest performance among all studied villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: rural tourism
  • economic developments
  • tourism destination villages
  • eastern Gilan
اکبراقلی، فرحناز، (1393). گردشگری روستایی، تهران، انتشارات پیام نور.
احمدیان، محمد علی و همکاران (1395)، نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، شماره 51: 325-350.
بدری، سیدعلی و همکاران (1388)، اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی، مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی نوشهر، مجله جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره 12:13-35.
سپهوند، لیلا و سپهوند، رضا (1395). برنامه ریزی گردشگری روستای ایستگاه بیشه، خرم آباد: انتشارات قلم اعظم. سینایی، وحید، (1375)، توسعه پایدار و گردشگری، ماهنامه اطلاعات سیاسی. اقتصادی، شماره 95:134-137.
صیدالی، محسن و همکاران (1392)، بررسی اثرات گردشگری در توسعه روستایی، مطالعه موردی: روستای دهستان چهل چای شهرستان مینو دشت، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، شماره 3:69-88.
عینالی، جمشید و همکاران، (1392)، ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر خانه‌های دوم، مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر، شهرستان بویین زهرا، فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره 6:52-74.
مطیعی لنگرودی، سید حسن و همکاران، (1392)، ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در تفرجگاه بند ارومیه، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 2:75-91.
مهدوی، داوود، (1381)، نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک، نمونه: دهستان لواسان کوچک)، پایان نامه دکتری تخصصی، رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.
مهدوی، مسعود و همکاران، (1387)، اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 2:39-60.
میراب زاده، پرستو، (1375)، ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم، مجله محیط زیست، شماره 2:54-62.
میرزایی، رحمت، (1388)، تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اوذامانات کرمانشاه، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4:49-76.
نیک بین، مهنا و کرمی، مهرداد، (1391)، بررسی پایداری اجتماعی – فرهنگی توسعه گردشگری، مطالعه موردی: جزیره کیش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، شماره 2:137-158.
Mathieson,A.and G.Wall. (1982)Tourism:Economic,physical and Social Impacts,London:Longman.
McCool,S.F. (1995).Linking tourism the environmental, and concepts of sustainability setting the stage.Forest service,intermountain Research station.
Mcintyre,George. (1993).sustainable tourism Development،Guide for local planners,Madrid,ES:World Tourism Organization.
Doh,M. (2006).change through tourism:Resident perceptions of tourism development.phd thesis.Texas A&M University.
Hall،Derek;Kirkpatrick،Irene and Mitchell،Morage. (2005).Rural tourism and sustainable Business;Printed and bound in Great Britain by the Cromwell Press.
Wilson,Suzanne;pesenmair,R,Daniel;Pesenmaier,Julie and Van,Es.C.John. (2001).Factor for success in rural tourism development;Journal of Travel Research,Vol.40.
Jr,Erick,,T,Byrd. (2003).An analysis of variabeles that influence stakeholder participation and sustainable tourism development in rural north Carolina,A dissertation Submitted to the north Carolina state university of central Florida;for the degree of Doctor of philosophy
Saarinen,J.2007.Contradictions of Rural Tourism Initiatives in Rural Development Contexts:Finnish Rural tourism Strategy.Tourism,Vol.10.