تحلیل روند تغییراقلیم استان خوزستان با استفاده از مدل‌های آماری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

3 دانشیار آب و هواشناسی، گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد خاک شناسی گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

عناصری نظیر دما، رطوبت و بارندگی براقلیم یک منطقه تأثیر گذار بوده و تعیین کننده چگونگی تغییر اقلیم آن منطقه هستند. این تحقیق در جستجوی شناخت تغییرات اقلیمی دما و بارش، طی دوره آماری مشخص، در راستای آگاهی از وجود یا عدم وجود تغییر دما و بارش می‌باشد تا ضمن شناخت تغییرات، نتایج حاصل از تحقیق در امور مختلف محیطی برای تدوین برنامه‌های منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق محاسبات و تحلیل هادرطول سال در مقیاس زمانی ماهانه و سالانه با استفاده از روش‌های آماری ناپارامتری من-کندال، پیرسون و اسپیرمن وتحلیل روند با استفاده از دوره آماری 30 ساله (1987-2016). به منظور مطالعات تغییرات اقلیمی از داده‌های ده ایستگاه سینوپتیک در گستره استان خوزستان به طوری که کل سطح استان را پوشش دهند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می‌دهد که عامل بارش در اکثر ماههای سال در ایستگاههای مورد مطالعه روند صعودی داشته و دمای ماهانه نیز دارای روند صعودی می‌باشد. افزایش دما در هر ده ایستگاه باعث تشدید تبخیر و تأثیر بر منابع آبی می‌شود. در مرکز استان و در شهر اهواز روند داده‌های ماهانه و سالانه نشان دهنده روند افزایشی معنی داری در سطح 1 و 5 در صداست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the climate change Process of Khuzestan Province Using Statistical Method

نویسندگان [English]

  • Azam Gohardoust 1
  • Farideh Azimi 2
  • Reza Borna 3
  • Parviz Kardavani 4
1 Ph.D. Student of Climatology, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Dept. of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Dept. of Geography, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Professor of Soil Science, Dept. of Geography, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Elements such as temperature, humidity, and rainfall are an effective area that determines the climate change of the area. In this research, calculations and analysis of all years of the year on monthly and annual basis using Mann-Kandal, Pearson and Spearman nonparametric statistical methods and trend analysis using the statistical period of 30 years (1987-2016) In order to study climate change, data from ten synoptic stations in the province of Khuzestan so that the whole area of the province is covered. The results of the study show that the precipitation factor in the most of the months of the year is on the upstream trend and the monthly temperature has an upward trend. The increase in temperature in each of the ten stations exacerbates evaporation and influences on water resources. In the provincial capital and in Ahwaz, monthly and annual data trends indicate a significant increase in the level 1 and 5 in the sound.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: climate change
  • Khouzestan
  • Statistical methods
احمدی، ف. و رادمنش، ف.، 1393. بررسی روند تغییرات متوسط دمای ماهانه و سالانه نیمه شمالی کشور در نیم قرن اخیر. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 28، شماره 4، صفحات 865-855.
اسدی، ا. و حیدری، عل.، 1390. تحلیل تغییرات سریهای دما و بارش شیراز طی دوره 2005-1951. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 41، شماره 1، صفحات 152-147.
آذرخشی، م.، فرزادمهر، ج.، اصلاح، م. و صحابی، ح.،1392. بررسی روند تغییرات سالانه و فصلی بارش و پارامترهای دما در مناطق مختلف آب و هوایی. ایران. نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 1.
رحیم زاده ف.، بابائیان، ا.، 1393، شواهد، چشم انداز و پیامدهای گرمایش جهانی در مقیاس‌های جهانی و ایران، کنفرانس ملی هواشناسی ایران، دانشگاه یزد.
ظهرابی، ن.، مساح بوانی، ع.، تلوری، ع.ر. و صدقی، ح.، 1392. آشکار سازی تغییر اقلیم و نسبت دهی آن به گازهای گلخانهای با استفاده از مدل‌های گردش عمومی اقیانوس- اتمسفر و توزیع نرمال دو متغیره در حوضه آبریز کارون بزرگ. مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال نهم، شماره 2، پاییز، تهران، صفحان 8-1.
گلابی، محمدرضا، رادمنش، فریدون، آخوند علی، علی محمد و برتینا هدایت اله (1390) مطالعه تغییر اقلیم در استان خوزستان به روش منکندال. (اولین کنگره بین المللی پدیده گردوغبار و مقابله با آثار زیانبار آن). دانشگاه رامین خوزستان 701-702.
.Kumar, P.V., Bindi, M., Crisci, A. and Maracchi, G., 2013. Detection of variations in precipitation at
different time scales of twentieth century at three locations of Italy. Weather and Climate Extremes, pp. 27–15.
Kousari, M., Ahani, H. and Hendizadeh, R., 2013. Temporal and spatial trend detection of maximum air temperature in Iran during 1960–2005. Global and Planetary Change. 111: 97–110.