بررسی رابطۀ بین ضرورت قیمت گذاری متغیر خدمات عمومی و توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز (مطالعه موردی: قطارشهری تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت اجرایی گرایش مدیریت شهری، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه یکی از را­ه­های روان نمودن ترافیک مسافران در خطوط مترو استفاده از سیاست قیمت­گذاری متغیر در ساعات مختلف جهت توزیع تقاضا و کاهش پیک­های ترافیک است. هدف این مطالعه بررسی رابطۀ بین ضرورت قیمت­گذاری متغیر خدمات عمومی و توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز (مطالعه موردی: مترو تهران) می­باشد. هدف تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن به صورت توصیفی – پیمایشی بود که که اطلاعات آن به صورت کتابخانه­ای – میدانی جمع آوری گردید. جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل مترو ایستگاه امام خمینی (ره) شهر تهران طی ساعات مختلف روز بودند که پرسشنامه با روایی و پایایی مناسب بین نمونۀ اماری توزیع شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که؛ بین استقبال استفاده کنندگان از حمل و نقل شهری، توزیع تقاضا در ساعات مختلف روز با قیمت­گذاری متغیر خدمات مترو رابطۀ مثبت و معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between variable pricing of public services and the distribution of demand at different times of the day (Case study: Tehran metro)

نویسندگان [English]

  • Mina Feshki 1
  • Majid Karim Pour Reyhan 2
  • Alireza Estelaji 3
1 M.A. of Executive Management-Urban Management, Electronic Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Dept. of Geography, Yadegar-e-Imam (Rah) Branch, Islamic Azad University, Shahr-e Ray, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Nowadays one of the most important ways of smoothing the passenger traffic in metro lines is the variable pricing policies at different hours in order to distribute the demand and to reduce traffic peaks. The objective of the study is to investigate the relationship between the need for variable pricing of public services and the distribution of demand at different times of the day (Case Study: Tehran Metro) respectively. The present study is an applied one and its method are descriptive – survey. The data is gathered from the library. The study population consisted of Metro Station of Imam Khomeini in Tehran during different times of the day and a questionnaire with good reliability and validity was distributed among the samples. The results showed that among all users of public transportation, distribution of demand at different times of day has significant relationship with variable pricing of metro.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: urban transportation
  • variable pricing
  • distribution of demand
استادی جعفریم.، رصافی ا.، (1392). ارزیابی سیاست­های توسعه پایدار در بخش حمل و نقل شهری با استفاده از مدل­های سیستم پویایی (مطالعه موردی: شهر مشهد)، دو فصلنامۀ مدیریت شهری، 11 (31)، 294-281.
اله­وردی­زاده م.، (1392). بررسی روش ارزیابی اقتصادی و تحلیل هزینه‌های حمل و نقل و ترافیک شهری در مدیریت شهری، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
برانسون و.، (1393). تئوری و سیاست­های اقتصاد کلاً ن، مترجم: عباس شاکری، تهران، نشرنی.
پاکرت ف.، (1389). سیاست‌های قیمت­گذاری در کشورهای در حال توسعه، ترجمه دکتر احمد جعفری صمیمی، دانشگاه مازندران.
رمضان پور ر.، (1387). خدمات عمومی، پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی، حق گستر.
روزبهانم.، (1392). مبانی علم اقتصاد، نهران، مرکز نشر دانشگاهی.
سالواتوره د.، (1392). تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت.. ترجمه سید جواد پورمقیم. تهران، نشرنی.
Dutta, S., Bergen, M., Levy, D., Ritson, M. and Zbaracki, M. (2002), “Pricing as a strategic capability”, MIT Sloan Management Review, Spring, pp. 61-66.
Erikson, L., Nordlund, A., and Garvil, J., (2010). Expected Car use reduction in response to structural Travel demand management measures, Transportaion Research, Part F, 13, pp. 329-342.
Monroe, K.B. (1990), Pricing: Making Profitable Decision, McGraw-Hill, New York, NY.
Nagle, T.T. and Holden, R.K. (1995), The Strategy and Tactics of Pricing: a Guide for Profitable Decision Making, 2nd ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Paul T.M. Ingenbleek Ivo A. van der Lans, (2013),"Relating price strategies and price-setting practices", European Journal of Marketing, Vol. 47 Iss 1/2 pp. 27 – 48.
Paul T.M., (2015). Ingenbleek Marketing and Consumer Behaviour Group, Wageningen University, Wageningen, Netherlands.. Price strategies for sustainable food products. British Food Journal 117:2, 915-928.