طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد تحلیل ساختاری- تفسیری می­باشد. جامعه آماری شامل صاحبنظران و منابع اطلاعاتی مربوط به توریسم ورزشی در شمال کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برمبنای اشباع نظری به روش هدفمند و دردسترس انتخاب و نظرخواهی گردید (21 نفر و 63 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه­ای و مصاحبه­های اکتشافی است. روایی پژوهش در مرحله انتخاب نمونه براساس اعتبار افراد و اسناد مورد مراجعه و در مرحله چارچوب­بندی براساس توافق بین کدگذاران و مصححان مطلوب ارزیابی شد. از سه مرحله کدگذاری برای دسته­بندی مولفه­های شناسایی شده استفاده گردید. مدل پژوهش نیز براساس روابط شناسایی شده ترسیم گردید. تمامی مولفه­های شناسایی و در چهار منظر اصلی شامل منابع، قابلیت­ها، استراتژی­ها و مزیت­های رقابتی چارچوب­بندی شده‌اند. براساس مدل می­توان گفت، منابع رقابتی از طریق استراتژی­های مناسب و ارتقای قابلیت­ها و کارکردهای آن منجر به مزیت رقابتی پایدار می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Conceptual Framework for the Development of Competitive Advantage in the North Korean Sports Tourism Industry

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Eslami Marzankolateh 1
  • Vahid Shojaei 2
  • Mmohammad Hami 2
1 Ph.D. Student in Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Abstract
The main objective of this research was to design a conceptual framework for the development of competitive advantage in the sports industry in the north of the country. The research method is qualitative research with structural analysis approach.The statistical population consisted of experts and sources of information about sport tourism in the north of the country. The statistical sample was selected and evaluated to a satisfactory number based on theoretical saturation through a targeted and accessible method (21 individuals and 63 documents).Research tools include library research and exploratory interviews. The validity of the research in the sample selection stage was based on the credibility of the individuals and documents referred to and in the framework of the framework, according to the agreement between the coders and the desired sculptors.Three types of coding were used to categorize identified components. The research model was based on the identified relationships. All components are identified and are grouped in four main perspectives including resources, capabilities, strategies and competitive advantages.According to the model, competitive resources can be achieved through sustainable strategies through appropriate strategies and enhancing their capabilities and functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sport industry
  • Sport tourism
  • Competitive advantage
  • Competitive resources
  • Competitive market
امینی روشن، زهرا؛ شریفیان، اسماعیل؛ نورایی، طهمورث (1392). وضعیت به کارگیری استراتژی‌های آمیختۀ ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش، مطالعات مدیریت ورزشی بهمن واسفند 1392 ش 21: 97-110.
حسینی، سید محمود و پناهی، منیره (1386). ایجاد مزیت رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت (مطالعه موردی صنعت کاشی ایران). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 45: 147-178.
حمیدی‌زاده محمدرضا, جاویدی حمید, فائق مجرد (1395). مزیت رقابتی بازاریابی گردشگری پزشکی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره 13، ش 5، (ش پیاپی 51):373-379.
حیدر زاده، کامبیز. زند حسامی، حسام. حسنلو، محمد مهدی (1388). ارزیابی تمایلات مشتریان در فرآیند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی. مجله مدیریت بازاریابی. سال چهارم، ش 7: 45-67.
داوریعلی، رضازاده آرش (1395)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، جهاددانشگاهی. چاپ اول. تهران.
دستوم صلاح، سوادی مهدی (1396). طراحی چارچوب مفهومی توسعه کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی. فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، دوره 26، ش 1: 249-265.
دهقان، نبی اله. دهقان، فاطمه. و فتحی، صمد، 1391، تبیین و آزمون راهبرد تعامل قابلیت هاییادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی پایدار، مطالعات مدیریت راهبردی، ش 9: 128-150.
راسخی، سعید. ذبیحی، المیرا (1387). مزیت رقابتی در سطح بنگاه: مفهوم و تئوری، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی علوم اقتصادی،828: 31-54.
رحیمی فرج اله, حاجی کریمی عباسعلی (1390). نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی مورد مطالعه: صنعت داروسازی ایران، پژوهش نامه مدیریت تحول پژوهش نامه مدیریت، دوره 3، ش 6: 138-.157.
ریحانی (1394) طراحی مدل مزیت رقابتی صنعت تولیدات ورزشی. رساله دکتری دانشگاه گیلان.
صالح نیا، منیره (1390). جایگاه یابی استراتژیک و شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی پایدار (مطالعه موردی: جایگاه یابی استراتژیک نام‌های تجاری در بخش بانکداری دولتی). دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی. مرکز بازاریابی خدمات مالی.
عباسی، عباس موسوی.، محبوبه باقری، سید مجید (1390). بررسی عوامل و نتایج رفتارهای فرانقشی مشتریان خدمات. مجله مدیریت بازاریابی. ش 13: 57-73.
علویشاد، عباس وعلی صنایعی (1385). نقش مدیریت روابط بامشتری CRM درکسب مزیت رقابتی بازارهای خدماتی، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
فتحی، محمدرضا (1395) طراحی مدلی جهت ارزیابی مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری با استفاده از فنون LFPP و FCOPRAS. فصلنامه جغرافیای فضای گردشگری، دوره 5، ش 19: 59-76.
فرزین محمدرضا, نادعلیپورزهرا (1389). عوامل موثربرمزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (موردمطالعه: منطقه چابهار) مطالعات جهانگردی، ش 14: 41 -67.
کاظمی علی، صنایعی علی، بهرام رنجبریان، کریم آذربایجانی (1389). شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه‌ای سال دوم، 5: 93 – 110.
گودرزی، محمود؛ اسمعیلی، نرگس (1390). رتبه بندی ابزارهای روابط عمومی بر مبنای مدل AIDA در بخش تولیدی صنعت ورزش با روش AHP، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، ش 1: 1-14.
محمدی، سردار؛ اسمعیلی، نرگس (1391). اولویت بندی رسانه‌های تبلیغاتی بر مبنای مدل AIDA با روش AHP در بخش تولیدی صنعت ورزش، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 4, ش 15: 77 -91.
مشبکی اصفهانی اصغر، گویی نژاد ابوذر (1387). طراحی مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی ساختاری –سازمانی، پژوهشنامه بازرگانی، ش 49: 171-197.
نقشه راه صنعتی سازی ایران (1389). تهران: شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران مپسا- مجری طرح‌های صنعتی سازی در ایران.
Amit, R. & Schoemake., (2013). "Strategic Intent and Organizational Rents", Strategic Management Journal, Vol.14.
Bar-Eli, Michael., Galily, Yair & Israeli, Aviad. 2008. Gaining and sustaining competitive advantage: On the strategic similarities between Maccabi Tel Aviv BC and FC Bayern München. European Journal for Sport and Society 2008, 5 (1), 73-94.
Chan, A. P. L., 2014, Key performance indicators for measuring construction success, Benchmarking: An International Journal, 112, 203–221.
Chew, D. A.S., Yan, S. and Cheah, C. Y.J., 2008, Core capability and competitive strategy for construction SMEs in China.Chinese Management Studies, 23,203-214.
Danosh, A., 2015, Strategic planning practice of construction firms in Ghana, Construction Management and Economics, 23, 163-168.
De Toni, A. & Tonchia, S., 2013. "Strategic planning and Firms Competencies", International Journal of Operation and Production Management, Vol.23, No.9.
Evans, Nigel G. (2016): "Sustainable competitive advantage in sport tourism organizations: A strategic model applying service dominant logic and tourism's defining characteristics." Tourism Management Perspectives 18 14-25.
Hamid Reza., Kashani, Sahib. (1388). The impact of brand development strategy on the mental status of service companies. Management Quarterly. Sixth year, No. 16, pp. 47-68. [Persian].
Ireland, R. D., and Webb, J. W., (2017), Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage through streams of innovation, Business Horizons, 50, 49-59.
Leigh Robinsona & Brian Minikin 2012. Understanding the competitive advantage of National Olympic Committees, The Management of Excellence in Sport, Volume 17, Issue 2-3, 139-154.
Liao, Zhongju. 2016. Temporal cognition, environmental innovation, and the competitive advantage of Enterprises. Journal of Cleaner Production, 07.021. 1- 38.
Lismen, I.M.Chan, Margaret, A., 2004. "Shaffer", "The Impact of Organizational culture, Competitive Strategy and Human Resource Management Practices on Firm Performance", The International Journal of Human Resource Management, Vol.15.
Miguel A. Rodriguez M. A., J. E. Ricart & Pablo Shanchez, 2002. "Sustainable Development and The Sustainability of Competitive Advantage", Creativity and Innovation Management, Vol.11, No.3.
Nemec J., Nemec M., Pavlík M., 2014, Public financing of sports in the Czech Republic and the Slovak Republic: processes and their evaluation. Life Sci J;1112:537-541.
Özer, Kazım Ozan, Hasan Latif, Mehmet Sarıışık, and Özgür Ergün. "International Competitive Advantage of Turkish sport Tourism Industry: A Comperative Analyse of Turkey and Spain By Using The Diamond Model of M. Porter." Procedia-Social and Behavioral Sciences 58 (2012): 1064-1076.
Raduan C. R.; Haslinda, A. and Alimin I. I., 2010, A review on the relationship between organizational resources, competitive advantage and performance. The Journal of International Social Research, 311, 488-498.
Todericiu, Ramona & Stanit, Alexandra. (2015). Intellectual Capital – The Key for Sustainable Competitive Advantage for the SME’s Sector. Procedia Economics and Finance, 27. 676 – 681.
Tong, X,. Hawley, J.M. 2009. Measuring customer-based brand equity: Empirical evidence from the sportswear market in China. Journal of Product & Brand Management. 184, 262-271.
Truyens J, Bosscher V De, Heyndels B 2014. A resource-based perspective on countries ’ competitive advantage in elite athletics, International Journal of Sport Policy and Politics, 63, 459-489.
Yaseen, Saad G., Dajani, Dima., & Hasan, Yasmeen. 2016. The impact of intellectual capital on the competitive advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. Computers in Human Behavior, 62. 168-175.