بررسی نقش عوامل ژئومورفیک درتعیین کاربری اراضی شهری و روند گسترس فیزیکی شهر با استفاده از نرم افزار ((G.I.S مطالعه موردی مهدی شهر استان سمنان

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش بسیار بالای مطالعات ژئومورفولوژی دربررسی مطالعات کاربری اراضی وهمچنین گسترش فیزیکی شهرها بسادگی به این موضوع پی خواهیم برد که بدون درنظر گرفتن عوامل ژئومرفیک مشکلات و نابسامانی های شهری جلوه گر میگردید که  باعث شکل گیری مسائل فراوانی در این خصوص خواهند شد . درشهر مهدی شهر نیز به نظر می رسد کاربری های زمین باتوجه به قیمت و مالکیت زمین تعیین شده است تا عوامل مهم طبیعی و ژئومورفولوژی ، بنابراین همین موضوعات  باعث بروز آشفتگی های محسوسی در تعیین کاربری های زمین  و در نهایت رشد و توسعه فیزیکی شهر  شده است . در این پژوهش با استفاده از یک روش  توصیفی – تحلیلی  و عملیات میدانی در ابتدا عوامل مهم در آسیب پذیری شهر و عوامل ژئومرفیک آن که عبارتند از: فاصله و حریم از گسل ها ، عوامل سیل خیز و توسعه فیزیکی شهر و در مرحله بعد  نیز سایر عوامل غیر طبیعی موثر شامل : تراکم ساختمانها، عمر ساختمانها، تراکم جمعیت شهر، حریم تأسیسات خطرزا و فاصله آنها از کاربریهای امدادرسانی و فضاهای باز مورد بررسی قرارگرفته اند. سپس با وزن دهی به لایه های اطلاعاتی فوق و ترکیب این لایه ها در محیط G.I.S  نقشه بهترین کاربریهای مسکونی ، حریم گسترس فیزیکی شهر و همچنین محدوده های آسیب پذیر در برابر حوادث مشخص که در نهایت منجر به ایجاد اولویتهای مربوط به بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی ساختمانها  در این شهرگردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of pattern geomorphic elements in urban land use and physical development with G.I.S (mahdeyshahr semnan province)

نویسنده [English]

  • mohammad reza zandmoghadam
چکیده [English]

Abstract:
Of geological events on the earth and the earth. Earth over millions of years has witnessed several incidents of relief today as the volcanic plains, seas, rivers and magnificent works of ancient organisms are and geology to study carefully and then compel contemplation and interpretation. Every year very large mass movements occur Nqat world including our country. Of the geotechnical faults are located on the back strap. Technical deal with a range of adverse effects caused by the movement of factors of sustainable development of human society is the and identify important factors in reducing future disaster losses have important roles. This study identified vulnerable communities in disaster is MahdiShahr. The first important factor in the city's vulnerability to movements in the general introduction to the most important structural features such as Physical development of the city life .privacy of the buildings, building density and population density of faults privacy risk facilities  And the use of aid and open spaces are studied. The combined weight of the layers above this layer in GIS conclusion is done And the outcome of events in vulnerable areas of priority for the MahdiShahr Reforming, modernizing and retrofitting of buildings in the city are MahdiShahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: geomorphic elements
  • Urban Development
  • mahdeyshahr
  • G.I.S
احمدی، حسین (1372)، بررسی معیارهای ارزیابی طرحهای کالبدی، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی طرح ریزی کالبدی مرکز مطالعات تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
بحرینی، سید حسین (1377)، فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران
 بحرینی، سید حسین، (1376) تئوری شکل خوب شهر، انتشارات دانشگاه تهران
بحرینی، سید حسین و آخوندی، عباس،(1379)، مدیریت بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران
 پورمحمدی، محمدرضا (1387)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران
توکلی، بهروز (1382)، مبانی زمین شناسی مهندسی، مطالعات زمین شناسی انتشارات دانشگاه پیام نور
جداری عیوضی، جمشید، (1381) انتشارات دانشگاه پیام نور
حافظ نیا، رضا (1377)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت 8-
حبیب، فرح (1371)، نقش فرم شهر در به حداقل رساندن خطرات ناشی از حوادث مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی در مناطق شهری دفتر مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
حمیدی ، ملیحه،( 1373) ، ارزیابی الگوهای قطعه بندی اراضی و بافت شهری در آسیب پذیری مسکن از سوانح طبیعی ، مجموعه مقالات سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران، تهران
حسینی جناب، وحید و متین، شاهین و شیرمردی، کیانوش (1388)، واژه نامه تطبیقی – تفصیلی مدیریت بحران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان (1385) سالنامه آماری استان سمنان، سمنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
سازمان هواشناسی استان سمنان، (1391) آمار و اطلاعات هواشناسی استان سمنان، سازمان هواشناسی کشور
صالحی، اسماعیل، (1378)، راهنمای مدیریت بحران وقایع طبیعی مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران
علیجانی ، بهلول (1383) آب و هوای ایران انتشارات دانشگاه پیام نور
عزیزی، محمدمهدی (1382) و تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین مراکز شهری، دانشگاه تهران
عزیزالدین، حمیدرضا (1388)، تاریخ زمین لرزه ها و لرزه خیزی استان سمنان، انتشارات آبرخ
فاطمی عقدا، سید محمود، (1379) زمین شناسی مهندسی انتشارات دانشگاه هرمزگان
فرزانگان، اسماعیل و میرزایی علویجه، حسین، (1383) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی
کمیته بازنگری آئین نامه طراحی ساختمان در برابر حوادث (1384)، تهران – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
کاشانی جو، خشایار، (1388) نقش طراحی شهری در پیشگیری یا کاهش خسارات رویدادهای غیر مترقبه، ماهنامه اطلاع رسانی شوراها
کاویانی، محمدرضا، (1383) آب و هواشناسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) تهران
مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی، (1375) تحلیل و برنامه ریزی فضایی – مکانی سکونتگاهها برای کاهش خطر
مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 1335، 1345، 1355، 1365، 1375، 1385،
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی- اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورها، دفتر مطالعات اجتماعی تهران بهمن ماه 1385
مهندسین مشاور طرح و تدوین طرح هادی شهر مهدیشهر سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان
مهدیان ، فرید ،( 1381) ، آسیب پذیری های تهران در برابر حوادث وچگونگی کاهش آسیب پذیری ، مجموعه مقالات اولین ساخت وساز در پایتخت
مهندسین مشاور طرح معماری محیط، طرح جامع و تفصیلی شهرمهدیشهر سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان
 معتمد، احمد، (1379) زمین شناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران